PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Bezpečnost práce ve školní praxi - MC280C23
Anglický název: Laboratory Safety for Chemistry Students
Český název: Bezpečnost práce ve školní praxi
Zajišťuje: Katedra učitelství a didaktiky chemie (31-280)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: 25
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: doc. RNDr. Petr Šmejkal, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Luděk Míka, Ph.D.
Ing. Roman Říha
doc. RNDr. Petr Šmejkal, Ph.D.
Anotace -
Předmět se zabývá diskusí legislativní úpravy práce žáků při školních a mimoškolních aktivitách a vybranými předpisy, které se k problematice váží. Dále se zabývá aplikací příslušných dokumentů do problematiky výuky, rovněž s ohledem na požadavky kladené na výuku a s ohledem na realizaci vybraných experimentů. Předmět dále zahrnuje významnou praktickou část, kde si účastníci vyzkouší práci s vybranými nebezpečnými látkami a směsmi, odolnost vybraných ochranných pomůcek nebo postupy likvidace vybraných havárií, včetně hašení. Součástí předmětu je rovněž praktická ukázka postupu při záchraně života a první pomoci a také v ochraně obyvatelsva při mimořádných událostech.
Poslední úprava: Šmejkal Petr, doc. RNDr., Ph.D. (20.02.2022)
Literatura -

Zákon o veřejném zdraví 258/2000 Sb.

Školský zákon 561/2004 Sb.

Zákon o pedagogických pracovnících 563/2004 Sb.

Občanský zákoník 89/2012 Sb.

Zákoník práce 262/2006 Sb.

Trestní zákoník - Zákon č. 40/2009 Sb.

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb.,

Nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky

Vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři -

vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání

vyhláška č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání

vyhláška č. 180/2015 Sb., o zakázaných pracích a pracovištích

vyhláška č. 61/2018 Sb., o seznamu nebezpečných chemických látek 

ČSN EN 71-4 Bezpečnost hraček – Část 4: Soupravy pro chemické pokusy a podobné činnosti

ČSN EN 71-5 Bezpečnost hraček – Část 5: Chemické hračky (soupravy) jiné než soupravy pro pokusy

ČSN 01 8003 Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích

SOUČEK, Vlastimil. Bezpečnost práce a zacházení s chemikáliemi ve středoškolské laboratoři. 2014. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra učitelství a didaktiky chemie. Vedoucí práce Šmejkal, Petr.

Holzhauser et. al, Chemické listy, Czech Chem. Soc. Symp. Ser. 17, 87–122 (2019).

Poslední úprava: Šmejkal Petr, doc. RNDr., Ph.D. (20.02.2022)
Požadavky ke zkoušce -

Pro splnění povinností spojených s předmětem je nezbytné:

1) Realizovat docházku praktické části předmětu (v případě omluvené nemoci či jiné záležitosti zabraňujíci v účasti na praktické části bude s vyučujícími domluvena náhradní forma účasti). Forma rozdělení praktické a teoretické části bude stanovena domluvou mezi vyučujícími a účastníky předmětu ma začátku realizace předmětu.

2) Splnění teoretického testu (30 minut) min. na 60 %.

3) Úspěšná realizace dvou zadaných úkolů z praktické části (např. zacházení s chemikáliemi, první pomoc, hašení, využívání ochranných pomůcek apod.)

Poslední úprava: Šmejkal Petr, doc. RNDr., Ph.D. (20.02.2022)
Sylabus -

1) Zacházení s chemickými látkami a směsmi + zacházení a využívání chemických látek ve školní laboratoři - zákon o veřejném zdraví, chemický zákon, školský zákon, zákoník práce + související vyhlášky + návaznosti na OZ a trestní zákoník - kde se setkávají a nesetkávají a jak na to reagovat? - nejde o právní pohled (nejsme právníci), ale o praktickou aplikaci, dohled hygieniků - co musíme a co nemusíme mít.

2) Uchovávání chemických látek a likvidace chemikálií - norma ČSN 01 8003+ zdravý rozum

3) Bezpečnost a nebezpečnost chemikálií - MSDS list a práce s ním

4) Likvidace chemických havárií (např. chemikálií) v laboratoři + hašení

5) Ochrana, ochranné pomůcky a první pomoc obecně i při zasažení chemikáliemi v laboratoři, obecně podávání léků žákům apod.

6) Ochrana obyvatelstva a chování v mimořádných událostech (chemické havárie)

Poslední úprava: Šmejkal Petr, doc. RNDr., Ph.D. (20.02.2022)
Vstupní požadavky -

Pro úspěšné zvládnutí předmětu je žádoucí absolvování Toxikologie a nebo předmětů s toxikologií spojených.

Poslední úprava: Šmejkal Petr, doc. RNDr., Ph.D. (20.02.2022)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK