PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Didaktické mimoškolní aktivity - MC280C21
Anglický název: Extracurricular activities
Český název: Didaktické mimoškolní aktivity
Zajišťuje: Katedra učitelství a didaktiky chemie (31-280)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: oba
E-Kredity: 4
Rozsah, examinace: 0/2, Z [TS]
Počet míst: 25
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. RNDr. Petr Šmejkal, Ph.D.
Anotace -
Předmět se zabývá aspekty výuky v rámci mimoškolních zájmových aktivit, např. kroužků a zájmových akcí, např. přírodovědně zaměřených táborů apod. Výuka probíhá formou participace na organizaci, lektorování a vedení mimoškolních výukových aktivit organizovaných fakultou v rámci konání kurzů pro žáky základních a středních škol, popř. pro širší veřejnost. Kurzy probíhají formou turnusové/blokové výuky a to v Praze či mimo ni v rámci pravidelně konaných přírodovědně zaměřených letních příměstských či pobytových táborů popř. dalších mimořádných aktivit podobného rázu. Výuka předmětu zahrnuje i řešení teoretických a vybraných legislativních aspektů realizace mimoškolních aktivit při neformálním vzdělávání a také část reflexe participace studenta na výuce v rámci mimoškolních aktivit.
Kurz probíhá prezenčně, v případě nemožnosti navštěvovat fakultu či znemožnění prezenční výuky bude kurz probíhat v on-line prostředí ZOOM.
Do platformy ZOOM je nutné hlásit se fakultním/univerzitním e-mailem a fakultním/univerzitním loginem!
Poslední úprava: Šmejkal Petr, doc. RNDr., Ph.D. (11.10.2020)
Literatura -

1. HÁJEK, B., HOFBAUER, B., PÁVKOVÁ, J.: Pedagogické ovlivňování volného času, (2011) Praha, Portál, 239 stran.

2. PÁVKOVÁ, J.: Pedagogika volného času (2014) Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 145 stran.

3. VÁŽAŇSKÝ, M., SMÉKAL, V. Základy pedagogiky volného času. Brno : Paido, 1995.

4. PRŮCHA, J. Moderní pedagogika. Praha : Portál, 1997. ISBN 80-7178-170-3.

5. Zákon č. 89/2002 Sb., Zákon občanský zákoník (Občanský zákoník). In: Sbírka zákonů. 2014.

6. Zákon č. 258/2000 Sb., Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů. In: Sbírka zákonů. 2000.

Poslední úprava: Šmejkal Petr, doc. RNDr., Ph.D. (20.03.2019)
Požadavky ke zkoušce -

Pro získání zápočtu aktivní participace na 3 koordinačních schůzkách a přednáškách, zdravotním školení, školení BOZP a reflexní diskusi k praktické výuce mimoškolních aktivit. Zápočet bude udělen po odsouhlasení garantem vždy nejpozději do data vyhlášeného pro aktuální akademický rok jako poslední
den kdy lze konat na Přírodovědecké fakultě UK zkoušky a zápočty za daný akademický rok a zapisovat výsledky do SIS.

Poslední úprava: Šmejkal Petr, doc. RNDr., Ph.D. (20.03.2019)
Sylabus -

1. Základy pedagogiky volného času - rámce vedení výuky mimoškolních neformálních aktivit.

2. Didaktika mimoškolních aktivit - způsoby motivace a předávání obsahu žákům daných věkových skupin, struktura aktivity.

3. Legislativní rámec mimoškolních aktivit, zejména zotavovacích akcí - schvalovací proces, potřebná dokumentace, odpovědnost pedagoga.

4. Trénink vedení mimoškolních aktivit.

5. Vedení a lektorování na různých typech mimoškolních aktivit (tábory, propagační a popularizační aktivity, kroužek, ...).

6. Reflexní diskuse, zpětná vazba (pedagog vs. student) ...

Poslední úprava: Šmejkal Petr, doc. RNDr., Ph.D. (20.03.2019)
Vstupní požadavky -

Podmínkou pro zápis do kurzu je absolvování motivačního pohovoru s garantem. Do kurzu se lze přihlásit na základě žádosti podepsané studentem a schválené garantem a to i po termínech pro elektronický zápis předmětů (žádost se podává na Studijní oddělení; formulář žádosti je přílohou předmětu). Nicméně, nejzasším termínem pro přihlášení k předmětu je pro LS 15. březen, pro ZS 15. říjen.

Poslední úprava: Šmejkal Petr, doc. RNDr., Ph.D. (20.03.2019)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK