PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Obecná a fyzikální chemie - MC260P65
Anglický název: General and Physical Chemistry
Český název: Obecná a fyzikální chemie
Zajišťuje: Katedra fyzikální a makromol. chemie (31-260)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:3/3 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: RNDr. Kateřina Ušelová, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Zuzana Kadlecová
doc. RNDr. Květa Kalíková, Ph.D.
RNDr. Kateřina Ušelová, Ph.D.
Je korekvizitou pro: MC260C65
Ve slož. prerekvizitě: MC260C46
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Kateřina Ušelová, Ph.D. (11.02.2021)
Přednáška Obecná a fyzikální chemie vysvětlí základní pojmy a souvislosti obecné a fyzikální chemie. Přednáška předpokládá podrobný výklad pojmů struktura atomů a molekul v rámci přednášek z anorganické a organické chemie.

Souběžně s přednáškou probíhají cvičení, kde se prohlubuje pochopení přednášené látky a procvičují se související příklady.

Literatura -
Poslední úprava: RNDr. Kateřina Ušelová, Ph.D. (16.02.2017)

J. Vacík: Obecná chemie, SPN, 1986.

P.W. Atkins: Physical Chemistry, Oxford University Press

Atkins P., de Paula, J.: Fyzikální chemie, VŠCHT, Praha 2013

W.J. Moore: Fyzikální chemie, SNTL, Praha

J. Dvořák, R. Brdička: Základy fysikální chemie, Academia, Praha

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Kateřina Ušelová, Ph.D. (07.02.2022)

LS 21/22: 

Požadavky pro získání zápočtu ze cvičení:

K udělení zápočtu je nutné získat minimálně 20 bodů. Na každém cvičení budou zadány příklady k "domácímu" výpočtu. Za odevzdání bezchybně vypočtených "domácích" příkladů na cvičení bezprostředně nadcházejícím lze získat 0,5b. Na konci semestru se píše zápočtový test (zahrnující příklady z celé procvičené tématiky), který je hodnocen max. 30 body. Nezíská-li student celkem 20 bodů (body za domácí příklady + body z testu), má dva opravné pokusy na opravný zápočtový test (body získané za "domácí" příklady studentovi zůstavají).  

Zkouška:

Získání zápočtu je nutnou podmínkou pro skládání zkoušky.

Forma zkoušky: kombinovaná. První část zkoušky je písemný test v rozsahu přednášené látky (příklady i teorie). Zkouškový test je ohodnocen maximálně 20 body. Pro postoupení k ústní části musí student z testu získat alespoň 12 bodů. Ústní část zkoušky je v rozsahu přednášené látky zaměřená na konkrétní vylosovaný dotaz. Jestliže má student předmět zapsán již podruhé, poslední pokus vždy zahrnuje i ústní část.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

do LS 20/21 včetně

Požadavky pro získání zápočtu ze cvičení:

K udělení zápočtu je nutné získat minimálně 60% bodů ze zápočtového testu. Zápočtový test  je v rámci cvičení dělen na dva dílčí testy (maximální počet bodů z každého testu je 15, v součtu tedy 30 bodů,  minimálně 60% znamená 18 bodů). Nezíská-li student z dílčích testů potřebný počet bodů, má dva opravné pokusy na souhrnný zápočtový test, ze kterého lze získat maximálně 30 bodů. 

Zkouška:

Získání zápočtu je nutnou podmínkou pro skládání zkoušky.

Forma zkoušky: kombinovaná. První část zkoušky je písemný test v rozsahu přednášené látky (příklady i teorie). Zkouškový test je ohodnocen maximálně 20 body. Pro postoupení k ústní části musí student z testu získat alespoň 12 bodů. Ústní část zkoušky je v rozsahu přednášené látky zaměřená na konkrétní vylosovaný dotaz. Jestliže má student předmět zapsán již podruhé, poslední pokus vždy zahrnuje i ústní část.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

LS 20/21 ("KORONAVIRUS") - aktualizace podmínek dne 11.2.2021:

V případě distanční výuky budou přednášky i cvičení realizovány prostřednictvím Google Classroom, včetně online konzultací prostřednictvím Google Meet.

 

Požadavky pro získání zápočtu ze cvičení:

K udělení zápočtu je nutné získat minimálně 60% bodů ze zápočtového testu. Ze zápočtového testu  je v rámci cvičení dělen na dva dílčí testy (maximální počet bodů z každého testu je 15, v součtu tedy je možné získat maximálně 30 bodů (minimálně 60% tedy znamená získat 18 bodů). Nezíská-li student z dílčích testů potřebný počet bodů v řádném termínu, má dva opravné pokusy na souhrnný zápočtový test, ze kterého lze získat maximálně 30 bodů.

 

Zkouška:

Získání zápočtu je nutnou podmínkou pro skládání zkoušky.

 Forma zkoušky: kombinovaná. První část zkoušky je písemný test v rozsahu přednášené látky (příklady i teorie). Zkouškový test je ohodnocen maximálně 20 body. Pro postoupení k ústní části musí student z testu získat alespoň 12 bodů. Ústní část zkoušky je v rozsahu přednášené látky zaměřená na konkrétní vylosovaný dotaz. Jestliže má student předmět zapsán již podruhé, poslední pokus vždy zahrnuje i ústní část.

 

 

 --------------------------------------------------------------------------------

 


LS 19/20 ("KORONAVIRUS") - aktualizace podmínek dne 15.4.2020:

Požadavky pro získání zápočtu ze cvičení:

K udělení zápočtu je nutné získat minimálně 60% bodů ze zápočtového testu. Ze zápočtového testu  je v rámci cvičení dělen na dva dílčí testy (maximální počet bodů z každého testu je 15, v součtu tedy je možné získat maximálně 30 bodů,  minimálně 60% tedy znamená získat 18 bodů). Nezíská-li student z dílčích testů potřebný počet bodů v řádném termínu, má dva opravné pokusy na souhrnný zápočtový test, ze kterého lze získat maximálně 30 bodů.

 --------------------------------------------------------------------------------

 

Požadavky pro získání zápočtu ze cvičení:

K udělení zápočtu je nutné získat minimálně 60% bodů ze zápočtového testu. Zápočtový test  je v rámci cvičení dělen na dva dílčí testy (maximální počet bodů z každého testu je 15, v součtu tedy 30 bodů,  minimálně 60% znamená 18 bodů). Nezíská-li student z dílčích testů potřebný počet bodů, má dva opravné pokusy na souhrnný zápočtový test, ze kterého lze získat maximálně 30 bodů. 

Zkouška:

Získání zápočtu je nutnou podmínkou pro skládání zkoušky.

Forma zkoušky: kombinovaná. První část zkoušky je písemný test v rozsahu přednášené látky (příklady i teorie). Zkouškový test je ohodnocen maximálně 20 body. Pro postoupení k ústní části musí student z testu získat alespoň 12 bodů. Ústní část zkoušky je v rozsahu přednášené látky zaměřená na konkrétní vylosovaný dotaz. Jestliže má student předmět zapsán již podruhé, poslední pokus vždy zahrnuje i ústní část.

 

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Kateřina Ušelová, Ph.D. (28.01.2020)

Harmonogram přednášek

 

Úvod - podmínky + literatura. Základní pojmy. Struktura a vlastnosti látek. Plyny. I. věta termodynamiky. Termochemie. II. věta termodynamiky. Parciální molární veličiny - chemický potenciál, fugacita, míšení. Fázové rovnováhy. Chemické rovnováhy. Elektrochemie - aktivita, aktivitní koeficient, iontová síla, P, s, HA, B, α, pH, c - grafy, soli, pufry, amfolyty, indikátory. Vodivost, pohyblivost, konduktometrie. Články, Nernstova rovnice, elektrody, pH, potenciometrie, polarizace, přepětí, polarografie. Reakční kinetika.

 

Harmonogram cvičení

Harmonogram cvičení koreluje s odpřednášenými tématy.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK