PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Obecná a fyzikální chemie - MC260P65
Anglický název: General and Physical Chemistry
Český název: Obecná a fyzikální chemie
Zajišťuje: Katedra fyzikální a makromol. chemie (31-260)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:3/3, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: RNDr. Kateřina Ušelová, Ph.D.
Vyučující: doc. RNDr. Květa Kalíková, Ph.D.
RNDr. Kateřina Ušelová, Ph.D.
Mgr. Zuzana Vosáhlová
Je korekvizitou pro: MC260C65
Je neslučitelnost pro: MC260P02C, MC260P01C
Ve slož. prerekvizitě: MC260C45N, MC260C46, MC260C47
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Kateřina Ušelová, Ph.D. (25.01.2023)
Přednáška Obecná a fyzikální chemie vysvětlí základní pojmy a souvislosti obecné a fyzikální chemie. Přednáška předpokládá podrobný výklad pojmů struktura atomů a molekul v rámci přednášek z anorganické a organické chemie.

Souběžně s přednáškou probíhají cvičení, kde se prohlubuje pochopení přednášené látky a procvičují se související příklady.

Literatura -
Poslední úprava: RNDr. Kateřina Ušelová, Ph.D. (25.01.2023)

J. Vacík: Obecná chemie, SPN, 1986.

P.W. Atkins: Physical Chemistry, Oxford University Press

Atkins P., de Paula, J.: Fyzikální chemie, VŠCHT, Praha 2013

W.J. Moore: Fyzikální chemie, SNTL, Praha

J. Dvořák, R. Brdička: Základy fysikální chemie, Academia, Praha

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Kateřina Ušelová, Ph.D. (06.02.2024)

LS 23/24: 

Požadavky pro získání zápočtu ze cvičení:

K udělení zápočtu je nutné získat minimálně 30 bodů (body za aktivni účast na cvičení + body z testu). Za aktivní účast na každém cvičení získá student 1 bod (student je povinnen se zapsat na prezenční listinu). Řádný termín zápočtového testu je rozdělen na dva dílčí testy (po max. 15 b.) psané v semestru. Nezíská-li student celkem 30 bodů (body za aktivní účast + body z testu), má dva opravné pokusy na opravný souhrnný zápočtový test (max. 30 b.).  (Body získané za aktivní účast na cvičení studentovi zůstavají i pro případné opravné pokusy).  

 

Zkouška:

Získání zápočtu je nutnou podmínkou pro skládání zkoušky.

Forma zkoušky: kombinovaná. První část zkoušky je písemný test v rozsahu přednášené látky (příklady i teorie). Zkouškový test je ohodnocen maximálně 20 body. Pro postoupení k ústní části musí student z testu získat alespoň 12 bodů. Ústní část zkoušky je v rozsahu přednášené látky zaměřená na konkrétní vylosovaný dotaz. Jestliže má student předmět zapsán již podruhé, poslední pokus vždy zahrnuje i ústní část.

 

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Kateřina Ušelová, Ph.D. (25.01.2023)

Harmonogram přednášek

 

Úvod - podmínky + literatura. Základní pojmy. Struktura a vlastnosti látek. Plyny. I. věta termodynamiky. Termochemie. II. věta termodynamiky. Parciální molární veličiny - chemický potenciál. Fázové rovnováhy. Chemické rovnováhy. Elektrochemie - aktivita, aktivitní koeficient, iontová síla, P, s, HA, B, α, pH, c - grafy, soli, pufry, amfolyty, indikátory. Vodivost, pohyblivost, konduktometrie. Články, Nernstova rovnice, elektrody, měření pH, potenciometrie, polarizace, přepětí, polarografie. Reakční kinetika.

 

Harmonogram cvičení

Harmonogram cvičení koreluje s odpřednášenými tématy.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK