PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Fyzikální chemie - MC260P52
Anglický název: Physical Chemistry
Český název: Fyzikální chemie
Zajišťuje: Katedra fyzikální a makromol. chemie (31-260)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2014
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: prof. RNDr. Tomáš Obšil, Ph.D.
Vyučující: prof. RNDr. Tomáš Obšil, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: prof. RNDr. Tomáš Obšil, Ph.D. (15.02.2021)
Přednáška je zaměřena na základní discipliny fyzikální chemie a jejich aplikace na problematiku životního prostředí. Velká pozornost je věnována fotochemii, elektrochemii a energetickým otázkám. Rovněž mikroheterogenní soustavy a jejich význam v přírodě je detailně vysvětlován. Výuka předmětu bude probíhat dle rozvrhu online pomocí nástroje Google Meet (odkaz pro připojení bude zaslán vždy cca 30 min před začátkem rozvrhované výuky).
Literatura
Poslední úprava: prof. RNDr. Tomáš Obšil, Ph.D. (26.06.2014)

Pavlíček, Z.: Ochrana přírodního prostředí.Fyzikální chemie. SPN, Praha 1982.

J. Vacík: Obecná chemie, SPN, 1986.

Kalous, V., Pavlíček, Z.: Biofyzikální chemie, SNTL, Praha 1980.


Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. RNDr. Tomáš Obšil, Ph.D. (31.10.2011)

Forma zkoušky: kombinovaná, první část zkoušky je písemný test v rozsahu přednášené látky (nutno získat > 60% bodů), druhá část zkoušky je ústní zkoušení v rozsahu přednášené látky.

Sylabus -
Poslední úprava: ZUSKOVA (11.02.2003)

1. Stavba molekul. Nekovalentní interakce. Stavba bílkovin, nukleových kyselin. Biologické membrány. Interakce elektromagnetického záření s hmotou. Lom světla, optická aktivita, adsorpce světla. Atomová a molekulová spektra. Spektroskopie, použití při kontrole ŽP.

2. Sekundární světelné záření. Jablonského diagram. Fluorescence, fosforescence. Chemiluminiscence. Generace elektronově excitovaných stavů. Fotochemické děje v atmosféře. Fluorimetrie.

3. Základy chemické termodynamiky. I.věta, termochemie, 2.věta, entropie. Gibbsova a Helmholtzova energie. Termodynamika irreversibilních procesů.

4. Základy reakční kinetiky. Základní pojmy, teorie reakční rychlosti, katalýza, enzymové reakce. Význam pro ŽP.

5. Chemické rovnováhy. Mobilní rovnováha a zákon Guldbergův-Waagův. Stupeň konverze a jeho změny.

6. Rovnováhy v roztocích elektrolytů. Slabé a silné elektrolyty, disociace vody a pH. Produkt rozpustnosti. Modernější názory na disociaci elektrolytů.

7. Roztoky biopolymérů. Asociačně-disociační rovnováhy, interakce biopolymérů s vysokomolekulárními a nízkomolekulárními látkami. Kooperativa a allosterický efekt. Hemoglobin, jeho biofyzikálně chemické chování.

8. Průchod elektrického proudu v roztocích elektrolytů. Elektrolýza. Význam elektrolýzy pro ochranu ŽP. Vodivost elektrolytů a její praktické použití.

9. Rovnováhy mezi elektrodou a ROZTOKEM. Elektromotorické napětí a elektrodový potenciál. Měření. Typy elektrod. Použití různých typů elektrod v problematice ŽP. Enzymové elektrody.

10. Galvanické články. Primární, sekundární, palivové. Význam elektrochemických zdrojů pro ŽP. Vodík jako palivo budoucnosti. Koroze.

11. Fázové rovnováhy. Rovnovážné stavy a chemický potenciál. Jedno, dvou a třísložkové soustavy. Adsorpční rovnováhy. Povaha adsorpce, aadsorpční isotermy, praktické využití adsorpce. Chromatografie.

12. Koloidní soustavy. Rozdělení, příprava koloidních systémů, význam. Díly lyofilní a lyofobní. Ultrafiltrace, dialýza, elektroforéza. Aerosoly. Pěny, emulzed, gely.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK