PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Fyzika I - MC260P34
Anglický název: Physics I
Český název: Fyzika I
Zajišťuje: Katedra fyzikální a makromol. chemie (31-260)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Pro studenty 4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Vysvětlení: Kód MFF FOE002
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: doc. RNDr. Miroslav Cieslar, CSc.
Vyučující: doc. RNDr. Miroslav Cieslar, CSc.
doc. RNDr. František Chmelík, CSc.
doc. Ing. Zuzana Limpouchová, CSc.
doc. RNDr. Filip Uhlík, Ph.D.
Je prerekvizitou pro: MC260C11, MC260P120, MC260P35N, MC260P35
Anotace -
Poslední úprava: prof. RNDr. Jan Kotek, Ph.D. (20.03.2018)
Základní principy klasické mechaniky a jejich aplikace na konkrétní systémy: mechanika hmotného bodu a soustavy hmotných bodu, mechanika tuhého tělesa, Newtonův gravitační zákon, pohyb v zemském tíhovém poli, mechanika kontinua, mechanika kapalin, kmity a vlnění.
Kurs je určen pro posluchače z Přírodovědecké fakulty.
Literatura
Poslední úprava: prof. RNDr. Jan Kotek, Ph.D. (20.03.2018)

Stručné podklady k přednášce: http://sals.natur.cuni.cz/
Z. Horák, F. Krupka: Fyzika I. SNTL, Praha 1981.
A. Havránek, Mechanika I, II, skriptum UK MFF, Karolinum, Praha 1995.
J. Hofmann, M. Urbanová: Fyzika I, VŠCHT, Praha 1998.
A. Hlavička a kol.: Fyzika I pro pedagogické fakulty, SPN, Praha, 1971.
E. R. Jones, R. L. Childers: Contemporary College Physics, Addison-Wesley Publishing Company, 1990.
M. Alonso, E. J. Finn: Fundamental University Physics, Volume I: Mechanics, Addison-Wesley Publishing Company 1967.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. Ing. Zuzana Limpouchová, CSc. (12.02.2015)

Zápočet bude udělen za získání dostatečného počtu bodů. Body lze získat za správně vyřešené příklady v testech (dva testy během semestru a dva opravné testy během zkouškového období) nebo za řešení náročnějších příkladů během semestru. Podrobnější informace jsou uvedeny v systému Moodle.


Zkouška je pouze ústní. Nutnou podmínkou pro konaní zkoušky je udělení zápočtu. Při zkoušce jsou studentovi zadány dvě oblasti, které se shodují se sylabem přednášky. Na přípravu je 30 min. Vlastní zkouška trvá v průměru 30 min. Pro úspěšné zvládnutí zkoušky je třeba zodpovědět obě otázky a dokázat porozumění problému (excelentní zodpovězení jedné nevykompenzuje naprostou neznalost druhé otázky).

Sylabus -
Poslední úprava: prof. RNDr. Jan Kotek, Ph.D. (20.03.2018)

Úvod (2 hodiny)
Základní fyzikální pojmy. Pohyb, prostor a čas v klasické mechanice. Limity platnosti klasické mechaniky.
1. Mechanika hmotného bodu (10 hodin)
Kinematika hmotného bodu: hmotný bod, pohyb a dráha hmotného bodu, přímočarý rovnoměrný a nerovnoměrný pohyb, křivočarý pohyb, pohyb po kružnici.
Dynamika hmotného bodu: Newtonovy pohybové zákony, skládání a rozkládání sil, síly setrvačné, síly působící při křivočarém pohybu, hybnost, impuls, práce, energie, výkon.
2. Gravitační zákon (4 hodiny)
Newtonův gravitační zákon, tíha, pohyb v zemském tíhovém a gravitačním poli.
3. Kmity (8 hodin)
Kmity netlumené, harmonický oscilátor, energie harmonického oscilátoru, matematické a fyzické kyvadlo, kmity tlumené a nucené, skládání kmitů.
4. Mechanika soustav hmotných bodů a tuhého tělesa (10 hodin)
Popis soustavy hmotných bodů a tuhého tělesa.
Statika tuhého tělesa: skládání sil působících na tuhé těleso, těžiště, rovnovážná poloha tělesa.
Kinematika a dynamika tuhého tělesa: pohyb translační a rotační, kinetická energie tuhého tělesa, moment setrvačnosti, moment hybnosti, tření.
5. Mechanika kontinua (10 hodin)
Základní pojmy mechaniky kontinua: deformace a napětí, rychlost deformace, rovnice rovnováhy a pohybová rovnice kontinua (přehledně)
Deformace pevných látek: zobecněný Hookeův zákon, deformace plastická, mez pevnosti.
Mechanika tekutin: hydrostatika, Archimedův a Pascalův zákon, hydrodynamika, rovnice kontinuity, Bernoulliova rovnice, pohyb vazkých tekutin, Poisseuillův a Stokesův zákon.
6. Vlnění (4 hodiny)
Postupné vlnění příčné a podélné, interference vlnění, stojaté vlnění, odraz vln, Huygensův princip, Dopplerův jev, vlnová rovnice, rychlost šíření vlnění.
V případě dostatku času (nebude vyžadováno ke zkoušce)
7. Základy speciální teorie relativity (4 hodiny)
Postuláty STR, Lorentzova transformace, kinematické důsledky Lorentzovy transformace: dilatace času, kontrakce délek, transformace rychlostí, relativistická hybnost a energie.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: doc. RNDr. Miroslav Cieslar, CSc. (02.05.2022)

znalosti diferenciálního a integrálního počtu a úvodu do lineární algebry na úrovni kurzu Matematika pro chemiky I

Good knowledge of differential and integral calculus and introduction to linear algebra  (equivalent to course Mathematics for chemistry students I).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK