PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Fyzika - MC260P24
Anglický název: Physics
Český název: Fyzika
Zajišťuje: Katedra fyzikální a makromol. chemie (31-260)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2014
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Ing. Zuzana Limpouchová, CSc.
Vyučující: doc. Ing. Zuzana Limpouchová, CSc.
Anotace -
Poslední úprava: ZUSKOVA (23.02.2004)
Základní kurz fyziky pro studenty 1. ročníku oboru ochrana životního prostředí. Seznamuje posluchače se základními fyzikálními postupy a poskytuje potřebné znalosti pro další studium.
Literatura
Poslední úprava: ZUSKOVA (29.01.2003)

P. Halliday, R. Resnick, J. Walker: Fundamental of Physics, John Wiley & Sons, Inc., 1997.

P. Halliday, R. Resnick, J. Walker: Fyzika, český překlad P. Dub a kol.,VUTIUM, Brno 2000.

Beiser A.: Úvod do moderní fyziky, Academia, Praha 1978.

K.B.Krauskopf, A.Beiser: The Physical Universe, McGraw-Hill, Inc., New York 1991 (6.vydání).

M. M. Sternheim, J. W. Kane: General Physics, John Wiley & Sons, New York 1991.

F. W. Sears, M. W. Zemansky: University Physics, Addison-Wesley, New York 1991.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. Ing. Zuzana Limpouchová, CSc. (01.12.2011)

Zkouška je písemná a ústní. Písemná část zkoušky trvá ca 45 minut a pro pokračování ústní zkouškou je nutné odpovědět správně alespoň na polovinu z dvaceti kratších otázek ze všech odpřednesených tematických okruhů.

Při ústní zkoušce si student vylosuje dvě otázky rozsáhlejšího charakteru ze všech odpřednesených tematických okruhů. Na přípravu má 20 min. Pro úspěšné zvládnutí zkoušky je třeba zodpovědět obě otázky a prokázat porozumění problému. Ani excelentní zodpovězení jedné otázky nemůže vykompenzovat naprostou neznalost druhé otázky.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. Ing. Zuzana Limpouchová, CSc. (12.02.2015)

Vybrané kapitoly z fyziky

Základní přednáška z fyziky zaměřená na životní prostředí

1. ÚVOD
typický postup vědecké práce ve fyzice (přírodních vědách)
základní fyzikální pojmy, soustava jednotek SI

2. MECHANIKA
dynamika hmotného bodu (Newtonovy zákony, zákony zachování)
pohyb hmotného bodu v silovém poli (základní vlastnosti polí, konzervativní a nekonzervativní síly, potenciál v konzervativních polích)
dynamika tuhého tělesa - translace, rotace (zákon zachování momentu hybnosti)
dynamika souboru částic (kinetická teorie hmoty, tepelný pohyb a teplota)

3. FYZIKÁLNÍ POLE
gravitační pole (Newtonův gravitační zákon, gravitační potenciální energie)
stacionární elektrické pole (elektrický náboj a jeho pole, Coulombův zákon, elektrické pole dipólu, Gaussova věta, napětí, potenciál) elektrostatické pole v hmotném prostředí (vodiče, dielektrika))
stacionární magnetické pole (zdroje a popis magnetického pole, působení magnetického pole na elektrický náboj, magnetické pole v hmotném prostředí)
časově proměnné elektromagnetické pole (elektrický proud, elektromagnetická indukce)

4. VLNĚNÍ
kmity (kvazielastické síly, lineární harmonický oscilátor a jeho energie, tlumené kmity,
vynucené kmity, skládání kmitů)
vlnění postupné a stojaté (polarizace, interference, fázová a grupová rychlost, vlnová rovnice, šíření energie postupného vlnění prostředím, Huygens-Fresnelův princip)
akustické vlnění (základní charakteristiky zvuku a ultrazvuku)
elektromagnetické vlnění (elektromagnetické vlny v homogenním izotropním dielektriku a vodiči, zdroj elektromagnetických vln, světlo)
vlnová optika (interference, difrakce, holografie, polarizace světla, optická aktivita látek)

5. ÚVOD DO KVANTOVÉ FYZIKY
tepelné záření černého tělesa
částicové vlastnosti vln (fotoelektrický jev, rtg. záření, Comptonův jev)
vlnové vlastnosti částic , De Broglieho vlny
dualita vln a částic, Heisenbergovy relace neurčitosti, vlnová funkce, Schrodingerova rovnice, kvantová čísla elektronů v atomu, lasery

6. ÚVOD DO JADERNÉ FYZIKY
stavba atomového jádra a základní vlastnosti jaderných sil
obecné vlastnosti radioaktivních látek, radioaktivita α, β a γ
jaderné reakce (štěpení a syntéza jader)
interakce částic (záření) s látkou

Přednáška je povinnou součástí studijního programu a předpokládá znalosti matematiky, fyziky a chemie na úrovni průměrných středních škol.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK