PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Návrh a vývoj léčiv - MC250P71
Anglický název: Drug design and development
Český název: Návrh a vývoj léčiv
Zajišťuje: Katedra biochemie (31-250)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:4/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc.
Literatura
Poslední úprava: RNDr. Michaela Moserová, Ph.D. (21.05.2019)

The Practice of Medicinal Chemistry, 3rd Edition, Camille G. Wermuth, 2008 Elsevier Ltd.

Textbook of Biochemistry with clinical correlations, 7th edition, T. M. Devlin,2011, John Wiley and Sons, Inc.

Burger's Medicinal Chemistry and Drug Discovery, 6 Volume Set, 6th Ed., Donald J. Abraham 2003 John Wiley & Sons, Inc.

Skripta: Radim Nencka, Základní principy výzkumu nových léčiv, Palackého universita v Olomouci

Odborná časopisecká literatura podle doporučení přednášejících v průběhu kursu

Sylabus
Poslední úprava: RNDr. Michaela Moserová, Ph.D. (21.05.2019)

1. Základní strategie objevování nových biologicky aktivních látek. Hledání výchozích strukturních typů („hit

compounds"). Systematický, intenzivní náhodný, a „high throughput" screening. Analogie se známými farmaky.

Využití poznatků z klinické praxe. Přírodní látky jako výchozí sloučeniny.

2 Strukturně-aktivitní vztahy (SAR) 1: Návrh strukturních analogů. Homologie a alterace uhlovodíkových částí.

Změny meziatomových vzdáleností. Klasické a neklasické bioisostery.

3 Strukturně-aktivitní vztahy (SAR) 2: stereochemie.

4 Počítačový návrh léčiv I (Proteiny jako cíle terapeutického zásahu: jejich struktura a funkce. Vazba ligandu do

molekulového cíle. Afinita a potence ligandu. Reprezentace molekulární struktury v počítači lineární reprezentace,

otisky prstů, molekulové deskriptory. Podobnostní vyhledávání - podobnostní koeficienty, shluková analýza).

5 Konformační vlastnosti jako důležitý prvek SAR. Zjednodušení struktury známých léčiv vedoucí k

lepším farmakologickým a farmakodynamickým vlastnostem.

6 Počítačový návrh léčiv II (Virtuální screening ligandové a strukturní metody. Farmakoforové modelování. QSAR -

kvantitativní vztah mezi strukturou látky a její biologickou aktivitou, vývoj QSAR modelů. Molekulární dokování -

konformační prohledávání, skórovací funkce, limity).

7 Kombinatoriální medicinální chemie. Vysokorychlostní syntéza v roztoku a principy purifikace produktů. Syntéza

na pevné fázi. Moderní metody kombinatoriální chemie.

8 Od potenciálního léčiva (drug candidate) k léčivu použitelnému v klinice. Modelování absorpce, distribuce,

metabolismu, exkrece a toxikologie (ADME-Tox).

9 Chemické modifikace farmak vedoucí ke zlepšení farmakokinetických vlastností. Modifikace léčiv vedoucí k

potlačení jejich nežádoucích vlastností. Příprava profarmak. Řešení problémů s rozpustností léčiv a jejich

biologickou dostupností.

10 Vznik vývoj a překonávání lékové resistence. Mechanismus vzniku resistence, diagnostika resistentních forem

patogenů a cílů terapeutického zásahu, vývoj druhé generace léčiv.

11 Molekuly and medicína I: příklady návrhu a vývoje účinných léčiv proti závažným chorobám. Virostatika:

inhibitory DNA polymeras neuraminidas a virových proteas.

12 Molekuly a medicína II: vývoj a testování protinádorových léčiv. Inhibitory kinas ovlivňování buněčného cyklu,

GPCR.

13 Molekuly a medicína III: Příběh inhibitorů PARP jako účinných protinádorových léků.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK