PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Život - molekuly a biochemie - MC250P70
Anglický název: Life - Molecules and Biochemistry
Český název: Život - molekuly a biochemie
Zajišťuje: Katedra biochemie (31-250)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Pro studenty 4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Vysvětlení: Odkaz na přednášku online (při hybridní výuce v ZS 2021/22):meet.google.com/mvk-pvbf-ovo.
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: prof. RNDr. Jiří Hudeček, CSc.
RNDr. Tomáš Ječmen, Ph.D.
Vyučující: prof. RNDr. Jiří Hudeček, CSc.
RNDr. Tomáš Ječmen, Ph.D.
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout PoznVypocty.pdf Poznámky k výpočtům v biochemii prof. RNDr. Jiří Hudeček, CSc.
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Tomáš Ječmen, Ph.D. (06.12.2021)
Předmět je úvodem do studia biochemie v kontextu přírodních věd a vědeckého poznání obecně, se zvláštním důrazem na vztahy biochemie k fyzice a chemii, a na vzájemné souvislosti s biologií. Je určen zejména studentům 1. ročníku bakalářského studia biochemie. Cvičení je teoretickým úvodem do experimentální práce, dále se zaměřuje na ukázky a procvičování vyhodnocování výsledků (je v tomto ohledu propojeno s předmětem Laboratorní technika biochemie), má také studentům umožnit orientaci v problematice řešené pracovníky katedry a spolupracujících pracovišť.
Literatura -
Poslední úprava: prof. RNDr. Jiří Hudeček, CSc. (20.05.2018)

S ohledem na "úvodní" a zároveň "syntetický" charakter předmětu není jeho obsah pokryt (kompletně a přesně) žádnou učebnicí, studentům však mohou posloužit jednak rúzné popularizující¨knihy, zejména pod redakčním vedením J. Drobníka vydaná kniha Život (MF Praha, 1987), jednak učebnice fyziky (např. A. Beiser: Úvod do moderní fyziky, R.P. Feynman Feynmanovy přednášky z fyziky, popř. skripta E. Vavřinec: Vybrané kapitoly z fyziky), obecné chemie (učebnice Vacíkova, také skripta R. Zahradník: Obecná chemie), biochemie (vedle velkých učebnic, jako jsou Biochemie - Lehningerova, Stryerova, nebo Voetových, také např. knihy Koštířovy) a biologie. Tato literatura ovšem svým rozsahem představuje jakousi "maximální" variantu, výrazně rozšiřující záběr přednášky; v principu by k úspěšnému absolvování předmětu měly stačit středoškolské znalosti přírodovědných oborů na úrovni gymnazia, docházka na přednášky (popř. studium elektronickcýh materiálů) a snaha pochopit výklad.

Seznam doporučené literatury:

M. Kodíček, O. Valentová, R. Hynek: Biochemie. Chemický pohled na biologický svět.
O. Nečas a kol. Obecná biologie pro lékařské fakulty, H + H, Jinočany, 2000
J. Vacík: Obecná chemie, 2. vyd., PřF UK Praha, 2017
L. Poušek a kol. : Přehled biochemie člověka, ČVUT Praha, 2008
D. Sofrová a kol., Skripta Biochemie - Základní kurz, Univerzita Karlova v Praze  Nakladatelství Karolinum, Praha 2008
J. Drobník: Život (MF Praha, 1987)
A. Beiser: Úvod do moderní fyziky (překlad, Academia, 1975)
J. Vacík a kol.: Přehled středoškolské chemie, 4. vyd., SPN Praha, 1999
S. Rozsypal a kol. Nový přehled biologie, Scientia Praha 2003

Doplňující a rozšiřující
J.H Thorp, D. C. Rogers (eds.): Ecology and general biology, 4th edition, Elsevier, Amsterdam, 2015
G. B. Benedek, F. H. M. Villars: Physics with illustrative examples from medicine and biology, Academic Press, N. York 2000
K. Franklin: Introduction to biological physics for the health and life sciences, Wiley, Hoboken 2010
J. V. Koštíř, Biochemie známá i neznámá (1980, Academia).
J. Koolman, K. H. Roehm: Color Atlas of Biochemistry, 3. vydání, Thieme, Stuttgart, New York 2013.
D. L. Nelson, M. M. Cox: Lehninger Principles of Biochemistry, 5. vyd., W. H. Freeman and Company, New York 2008.
J. M. Berg, J. L. Tymoczko, L. Stryer – Biochemistry, 7. vydání, W.H.Freeman and Company, New York 2011
J. Flegr: Evoluční biologie, Academia, Praha 2005, ISBN 80-200-1270-2
J. Flegr, Zamrzlá evoluce aneb je to jinak, pane Darwin, Academia, Praha 2006
H. Rauchfuss: Chemical Evolution and the Origin of Life, Springer, 2008., ISBN 978-3-540-78822-5.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: prof. RNDr. Jiří Hudeček, CSc. (23.10.2019)

Zkouška je kombinovaná - písemná (test) a ústní. Podmínkou pro postup k ústní zkoušce je zisk alespoň 50% bodů z písemné části.

Pro udělení zápočtu je třeba získat předepsaný počet bodů (N); tyto body je možné získat za docházku na cvičení (po 1 bodu), za průběžné testy během semestru (max 2 b.),  nebo za závěrečný test. (5 bodů)

Obecně je nutno získat alespon N=n+2 body, kde n je počet cvičení během semestru; přitom závěrečný test je možno opakovat celkem třikrát, do součtu se však počítá pouze jednou (nejlepší dosažený výsledek).

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Tomáš Ječmen, Ph.D. (02.10.2021)

I. Věda a svět kolem nás
- "řecké" základy moderní (=evropské) vědy, vývoj vědy v dějinách
- fyzika a "metafyzika"(=filozofie), věda a víra
- kvantitativní (fyzikální) popis světa a hledání zákonitosti (kauzalita)
- veličina/rozměr a jednotky
- rozměr a měřítka, inženýrská a logaritmická notace
- makro a mikrosvět
- vývoj názorů na pojem "hmota" (matérie)
- vědecké poznání: dedukce a indukce, hypotézy a teorie - ověřitelnost, prediktivní síla
- pozorování a experiment
- "apriorní/axiomatické" discipliny (matematika, logika) a "jazyk vědy"
- diferenciace vědních oborů

II. Od (klasické) fyziky k chemii - svět, kterému rozumíme
- zákony mechaniky, Galileo a Newton
- atomistika, rozchod s flogistonem, pojem molekuly
- něco nehraje: gravitace, elektřina, teplo, spektra atomů a molekul

III. Průlomy do "pochopitelného světa" a "nová fyzika (relativita,kvantová teorie)

- záření černého tělesa, Planckův vyzařovací zákon
- fotoelektrický jev
- dualismus vlna/částice
- Comptonův pokus
- částice jako vlnová klubka
- Heisenbergova relace neurčitosti

IV, Etika ve vědě - vědecké podvody a "misconduct"
- etika vědy
- etika ve vědě 
- etika mezi vědci
- věda a politika, konflikt zájmů

V. Chemie jako "aplikovaná fyzika" - kvantová teorie atomů a molekul
- částice "v kleci" a stojaté vlnění
- Schroedingerova rovnice
- elektronový obal atomu a atomová spektra
- chemická vazba a molekulová spektra
- "nekovalentní interakce"
- stochastické zákonitosti a statistika v chemii

VI. Život a jeho poznávání
- víme, co je život?
- "natural science" vs. "natural history"
- hledání obecného základu: vitalismus, názory na vznik života
- velká rozdělení organismů podle trofiky, složitosti struktury
- svět heterotrofů a autotrofů, zdroje energie
- voda jako jeviště i hráč

VII. Chemie živého (biochemie, molekulární biologie, chemická biologie, biologická
chemie)
- první pokusy o poznání (van Helmont, Spallanzani)
- chemie přírodních látek
- chemie metabolických procesů
- chemie přenosu genetické informace
- chemické principy interakce mezi molekulami

VIII. Třídění a evoluce živého
- zrození systematiky (Linné)
- základní systematické kategorie
- chemická systematika
- biochemické odlišnosti a kuriozity ("srovnávací biochemie")
- představy o počátcích, "RNA-svět"
- "mechanismy" evoluce
- vztah evoluce k systematice

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK