PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Molekulární biologie rostlin - MC250P59
Anglický název: Plant Molecular Biology
Český název: Molekulární biologie rostlin
Zajišťuje: Katedra biochemie (31-250)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: RNDr. Helena Štorchová, CSc.
Vyučující: RNDr. Helena Štorchová, CSc.
Anotace
Poslední úprava: RNDr. Jiří Liberda, Ph.D. (26.04.2012)
Přednáška molekulární biologie rostlin se zabývá strukturou rostlinného genomu (jaderného, mitochondriálního a
chloroplastového) a genovou expresí. Důraz je kladen na specifika molekulárních pochodů, jimiž se liší rostliny a
živočichové. Jsou probrány molekulární základy řízení ontogeneze rostlin. Dvě přednášky jsou věnovány molekulární
evoluci rostlin. Podmínkou zkoušky je kritický referát původní práce a vyřešení domácích úkolů.
Literatura
Poslední úprava: RNDr. Jiří Liberda, Ph.D. (26.04.2012)

Vybrané kapitoly z následující bibliografie:

Luštinec Jiří, Žárský Viktor: Úvod do fyziologie vyšších rostlin, skripta, 2003

Buchanan, Gruissem, Jones: Biochemistry and Molecular Biology of Plants, 2000

A.M. Lesk: Introduction to Genomics, Oxford University Press, 2007

články z Živy a Vesmíru dle doporučení

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Jiří Liberda, Ph.D. (26.04.2012)

ústní zkouška, vypracování referátu, vypracování zadaných domácích úkolů

Sylabus
Poslední úprava: RNDr. Jiří Liberda, Ph.D. (26.04.2012)

Sylabus

Úvod. Struktura DNA a chromozomu. Replikace, transkripce, translace, reverzní transkripce. Struktura genu u

prokaryot a eukaryot. Typy rostlinných genomů.

2. Exprese rostlinných jaderných genů. Metylace DNA jako regulační princip. Regulace transkripce, typy

transkripčních faktorů, struktura promotorů. Splicing a alternativní splicing.

3. Regulace exprese prostřednictvím mikroRNA. Rozdíly ve využití tohoto regulačního prvku mezi rostlinami a

živočichy.

4. Struktura genomu rostlinných organel. Přenos genů z organel do jádra. Exprese genů u rostlinných mitochondrií a

chloroplastů. Editace RNA. Odlišnost regulace genové exprese u jaderných a organelárních genů.

5. Ontogeneze rostliny - vegetativní fáze. Regulace klíčení, fylotaxe, vývoje cevních svazků.

6. Indukce kvetení, molekulární regulace vývoje květu.

7. Molekulární základy působení rostlinných hormonů (auxiny, cytokininy, kyselina abscisová)

8. Molekulární základy fotoperiodismu u rostlin, cirkadiánní rytmy.

9. Vývoj pylu, pylová inkompatibilita.

10. Reprodukční systémy rostlin a jejich molekulární základy - pohlavní chromozomy rostlin, gynodiécie, apomixe

11. Reakce rostlin na stres. Modelový příklad odpovědi na stres suchem, signální dráhy a efektorové geny.

12. Evo- devo, nový směr v evoluční biologii.

13. Základy fylogenetiky. Genetická vzdálenost, modely substituce nukleotidů, princip konstrukce vývojových stromů.

14. Metody v molekulární biologii rostlin (dle přání posluchačů: kvantitativní PCR, qRT PCR, hybridizační techniky,

klonování a transformace rostlin)

15. Během kurzu je plánována lekce diskusí nad články ze současné literatury. Posluchači připraví kritický referát.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK