PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Biochemie I (kata) - MC250P40A
Anglický název: Biochemistry I
Český název: Biochemie I (kata)
Zajišťuje: Katedra biochemie (31-250)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:3/2, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: prof. RNDr. Helena Ryšlavá, CSc.
Vyučující: RNDr. Michaela Čermáková, Ph.D.
prof. RNDr. Jiří Hudeček, CSc.
prof. RNDr. Helena Ryšlavá, CSc.
RNDr. Dagmar Svášková, Ph.D.
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout MAGE.EXE Program "Kinemage" (výukové modely struktur proteinů) prof. RNDr. Jiří Hudeček, CSc.
stáhnout ProTour1.kin Ukázkový výukový program pro "Kinemage" prof. RNDr. Jiří Hudeček, CSc.
Anotace -
Poslední úprava: prof. RNDr. Jiří Hudeček, CSc. (17.02.2014)
Tato přednáška je určena pro studenty KATA. Jedná se o první polovinu dvousemestrálního kursu.
Probíraná témata: Vymezení oboru biochemie, základní pojmy, struktura buňky, typy organismů dle trofiky. Základní složky živé hmoty (proteiny, sacharidy, lipidy a nukleové kyseliny) jejich struktura a funkce. Bioenergetika - termodynamika v organismech, makroergické sloučeniny. Enzymy - pojem koenzymu, vlastnosti enzymů, enzymová kinetika.
Základy práce v biochemické laboratoři, izolace biomolekul z biochemického materiálu. Práce s laboratorními zvířaty, imunochemické metody analýzy, základy mikroskopie optické a elektronové.
(Ve druhé části kursu jsou pak probírány základní principy metabolismu a základní metody charakterizace biomolekul.)
Literatura -
Poslední úprava: prof. RNDr. Jiří Hudeček, CSc. (08.02.2021)

Literatura:

M. Kodíček, O. Valentová, R. Hynek: Biochemie. Chemický pohled na biologický svět.  VŠCHT Praha 2015

Kolektiv: Biochemie- základní kurz, UK, Praha 2009;

Z. Šípal a kol.: Biochemie, SPN, Praha, 1992;

J. M.Berg, J. L. Tymoczko, L. Stryer: Biochemistry, 6th Ed., W. H. Freeman and Co., N.Y. 2007;

D. Voet, J.G. Voet: Biochemistry, Wiley, N.Y. 1995 (český překlad Grada Praha, 1996);

R.H. Garrett, C.M. Grisham: Biochemistry, Saunders Col. Publ., N.Y. 1995,

D. L. Nelson, M. M. Cox: Lehninger Principles of Biochemistry. 5th Ed.,  W. H. Freeman and Co., N.Y. 2008.

 

 

 

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: RNDr. Michaela Čermáková, Ph.D. (12.01.2023)

Zápočet: aktivní účast na cvičení (vč. úspěšného složení testů a odevzdání zadaných úkolů). Požadovány jsou znalosti statické biochemie.

 K získání zápočtu ze cvičení musí být splněny všechny tři podmínky:

1.)   Docházka ≥ 70 %

V ZS 2023 je nutná osobní účast na minimálně 7 cvičeních (z celkových 10).

2.)   Domácí úkoly ≥ 60 %

V ZS 2023 je potřeba včas odevzdat alespoň 3 vypracované domácí úkoly (celkem 5).

3.)   Zvládnutí tří průběžných testů ≥ 60 % (souhrnem) nebo závěrečného zápočtového testu ≥ 60 % (možnost max. tří termínů).

Sylabus -
Poslední úprava: prof. RNDr. Jiří Hudeček, CSc. (17.02.2014)

Biochemie - definice vědního oboru, typy organismů, morfologie buňky živočišné, rostlinné a mikrobiální, buněčné organely a jejich biochemická funkce.
Základní složky živé hmoty. Proteiny - kodové aminokyseliny, jejich chemické a fysikálně-chemické vlastnosti, peptidy. Primární, sekundární, terciární a kvarterní struktura proteinů, proteiny fibrilární a globulární. Nepeptidové složky proteinů. Vlastnosti proteinů, rozpustnost, elektrochemické vlastnosti, denaturace. Sacharidy - mono-, oligo- a polysacharidy, struktura a chemické vlastnosti. Deriváty sacharidů a jejich role v organismu. Lipidy - definice a biologická funkce, lipidy jednoduché, složené a isoprenoidní, stavba biologických membrán.
Enzymy. Klasifikace a názvosloví, struktura molekuly enzymu. Koenzymy. Kinetika enzymové reakce, metody určování kinetických parametrů, jednotka enzymové aktivity. Vlastnosti enzymů, inhibice a aktivace enzymů, vícesubstrátové reakce a regulační enzymy.
Základní biochemické metody: práce s biochemickou literaturou, vyhodnocování výsledků, zvláštnosti práce v biochemické laboratoři, voda a pomocné látky, pufry. Izolace biomolekul: desintegrace a homogenizace, extrakce, srážení. Separace podle velikosti částic (ultrafiltrace, dialýza). Chromatografické separační metody (přehled, rozdělení). Elektromigrační separační metody. Práce s laboratorními zvířaty. izolovanými orgány a tkáněmi, imunochemické metody (RIA, ELISA). Základy mikroskopie (základní pojmy, rozlišení, zvětšení, kontrastú. Optická mikroskopie (příprava preparátů, zvyšování kontrastu). Elektronová mikroskopie (transmisní a skanovací).

Vstupní požadavky
Poslední úprava: prof. RNDr. Jiří Hudeček, CSc. (17.02.2014)

Základní znalosti obecné, anorganické a fyzikální chemie a základní matematické dovednosti (na úrovni kvalitního absolventa střední školy). 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK