PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Xenobiochemie - MC250P24
Anglický název: Xenobiochemistry
Český název: Xenobiochemie
Zajišťuje: Katedra biochemie (31-250)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: RNDr. Věra Černá, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Věra Černá, Ph.D.
Anotace -
Přednáška je zaměřena na osvojení si základních pojmů o cizorodých látkách (xenobiotikách) a jejich osudu v organismech. Tento kurz je určen pro studenty chemických oborů, především biochemikům. Nejdříve budou podány informace o typech xenobiotik (hydrofobní a hydrofilní xenobiotika), potom budou studenti seznámeni s jejich osudem v organismech (vstup a transport v organismech, transport přes membrány, biotrasformace, eliminace, exkrece). Studenti budou rovněž informováni o farmakokinetice xenobiotik a jejich vlivu na procesy intermediárního metabolismu. Z xenobiotik budou v tomto ohledu detailně probrány těžké kovy, polutanty vnějšího prostředí, složky průmyslových polutantů, výfukových plynů, léčiva, potenciální toxikanty, mutageny, teratogeny, karcinogeny. Detailní informace budou rovněž podány o metabolických přeměnách xenobiotik (aktivace a detoxikace), jmenovitě derivatisační a konjugační fáze biotransformace, a reakcích participujících na těchto přeměnách (oxidace, redukce, konjugace, hydrolysa). Zvláštní zřetel bude brán na informace o enzymech, které xenobiotika metabolizují (oxidasy se smíšenou funkcí obsahující cytochromy P450 jako terminální oxidasy, flavinové monooxygenasy, dioxygenasy, peroxidasy, reduktasy, transferasy) a jejich regulaci.
Poslední úprava: Černá Věra, RNDr., Ph.D. (17.02.2020)
Literatura

Voet D., Voet J.: Biochemistry, John Wiley & Sons, Inc. 1990.

Gibson, G. Gordon Skett, PaulIntroduction to drug metabolism . Cheltenham, UK: Nelson Thornes Publishers, 2001, 256 s. 

Testa B., Kramer S.D.: The biochemistry of Drug metabolism, John Wiley & Sons, Inc. 2010.

Švihovec J., Bultas J., Anzenbacher P., Chládek J., Příborský J., Slíva J., Votava M.: Farmakologie, Grada publishing, a. s., 2018, zejména kapitola farmakokinetika

Skálová L., Boušová I., a kolektiv.: Metabolismus léčiv a jiných xenobiotik, Karolinum, 2011

Ioannides C.: Cytochromes P450Role in the Metabolism and Toxicity of Drugs and Other Xenobiotics, RSC publishing 2008

Poslední úprava: Černá Věra, RNDr., Ph.D. (15.09.2021)
Požadavky ke zkoušce -

Zkouška je písemná v rozsahu přednášené látky. Po úspěšném absolvování testu je v případě nespokojenosti s klasifikací možnost ústního přezkoušení.

V případě písemného testu je pro jeho úspěšné absolvování potřeba získat alespoň 60 % bodů.

Poslední úprava: Černá Věra, RNDr., Ph.D. (30.09.2022)
Sylabus -

 

1.  Osud xenobitoik v organismech (vstup a transport v organismech, transport přes membrány, biotransformace, eliminace, exkrece)

2. Hydrofilní a hydrofobní cizorodé látky (xenobiotika)

3. Vliv hydrofilních a hydrofobních xenobiotik na metabolické procesy v organismech (cílové zásahy xenobiotik - těžkých kovů, vzdušných a průmyslových polutantů, výfukových plynů, léčiv, potenciálních toxikantů, mutagenů, teratogenů, karcinogenů) do intermediárního metabolismu

4. Metabolická přeměna xenobiotik (aktivace, detoxikace)

5. Derivatisační a konjugační fáze biotransformace xenobiotik. Eliminace xenobiotik z buněk

6. Typy reakcí participujících na biotranformaci xenobiotik (oxidace, redukce, konjugace, hydrolysa)

7. Enzymy participující na metabolismu xenobiotik (systém oxidas se smíšenou funkcí obsahující cytochromy P450 jako terminální oxidasy, flavinové monooxygenasy, dioxygenasy, peroxidasy, reduktasy, amidasy, esterasy, epoxidhydrolasa, transferasy)

8. Regulace biotransformace xenobiotik

Poslední úprava: Černá Věra, RNDr., Ph.D. (09.09.2021)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK