PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Bioenergetika - MC250P22
Anglický název: Bioenergetics
Český název: Bioenergetika
Zajišťuje: Katedra biochemie (31-250)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: 30
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: RNDr. Marek Vrbacký, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Marek Vrbacký, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: prof. RNDr. Danuše Sofrová, CSc. (04.10.2010)
Přednáška seznamuje s principy bioenergetiky, tj. s přeměnami energie v živých soustavách. Důraz je kladen na výklad chemiosmotické teorie a membránové bioenergetiky. Jsou představeny metody výzkumu, jejichž praktická aplikace je ilustrována na studiu mitochondriální patologie člověka.
Literatura -
Poslední úprava: RNDr. Marek Vrbacký, Ph.D. (29.09.2015)

Bioenergetics; David G. Nicholls, Stuart J. Ferguson
3rd edition, Academic Press, 2002; fulltext dostupný ze sítě PřF
http://www.sciencedirect.com/science/book/9780125181211

4th edition, Academic Press, 2013
http://www.sciencedirect.com/science/book/9780123884251

 

Navigating Metabolism; Navdeep Chandel
Cold Spring Harbor Laboratory Press, 2015

 

učebnice biochemie, např.:
Lehninger Principles of Biochemistry; David L. Nelson, Michael M. Cox
Biochemistry; Jeremy M. Berg, John L. Tymoczko, Lubert Stryer
Biochemistry; Donald J. Voet, Judith G. Voet

 

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Marek Vrbacký, Ph.D. (08.11.2011)

Znalost látky (tematické okruhy viz sylabus) v rozsahu přednášek. Zkouška je písemná a její součástí je problémová úloha. Posluchačům jsou k dispozici prezentace z přednášek. Plnotextová verze doporučené učebnice Bioenergetics 3 je dostupná ze sítě PřF: http://www.sciencedirect.com/science/book/9780125181211

Sylabus -
Poslední úprava: prof. RNDr. Danuše Sofrová, CSc. (04.10.2010)

Termodynamické principy živých soustav. Gibbsova energie. Oxidačně-redukční (redox) potenciál.

Makroergické sloučeniny. Centrální role ATP.

Biologické oxidoredukční děje. Redox přenašeče bioenergetických membrán.

Základní typy bioenergetického metabolismu.

Historie a perspektivy bioenergetiky. Peter Mitchell a jeho chemiosmotická hypotéza.

Struktura mitochondrií a biologických membrán. Mitochondriální proteom.

Membránový transport. Tzv. "člunkové" (angl. shuttle) mechanismy.

Oxidační dekarboxylace 2-oxokyselin a její regulace.

Citrátový (Krebsův) cyklus, glyoxylátový cyklus. Jejich regulace.

Metabolismus lipidů.

Respirační řetězec, aerobní fosforylace; jejich regulace.

Alternativní typy respirace u mikroorganismů.

Metody výzkumu v bioenergetice.

Mitochondriální genetika a patologie.

Respirační řetězec a primární fáze fotosyntézy: společné a rozdílné rysy, průběh přenosu elektronů a protonů. Světlosběrné komplexy fotoautotrofních organismů.

Sekundární fáze fotosyntézy - Calvinův cyklus, fotorespirace, C3, C4 a CAM rostliny. Regulace fotosyntézy.

Další biosyntetické pochody fotoautotrofů (fixace atmosférického dusíku, redukce nitrátu a sulfátu).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK