PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Úvod do pokročilé biochemie - MC250P02
Anglický název: Introduction to advanced biochemistry
Český název: Úvod do pokročilé biochemie
Zajišťuje: Katedra biochemie (31-250)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: prof. RNDr. Jiří Hudeček, CSc.
Vyučující: prof. RNDr. Jiří Hudeček, CSc.
Anotace -
Poslední úprava: prof. RNDr. Jiří Hudeček, CSc. (23.01.2008)
Účelem kursu je konsolidovat znalosti studentů z biochemie tak, aby mohli bez problémů zvládat studium výběrových přednášek z biochemie. Současně je jeho cílem (v rámci cvičení) procvičovat samostatnou práci s biochemickou literaturou a informacemi dostupnými na internetu. Studenti připravují a prezentují samostatná vystoupení na zadaná témata.
Literatura -
Poslední úprava: prof. RNDr. Jiří Hudeček, CSc. (23.01.2008)

Z. Šípal a kol.: Biochemie, SPN, Praha 1992.

L. Stryer: Biochemistry, Freeman, N. Y. 1995.

V. Voet, J.G. Voet: Biochemistry, Wiley, N. Y. 1995.

R. H.Garrett, C. M. Grisham: Biochemistry, Saunders Col. Publ., N. Y. 1995.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: prof. RNDr. Jiří Hudeček, CSc. (03.03.2011)

Zápočet: přednesení zadané prezentace v odpovídající kvalitě.

Zkouška: písemná. Odpověď na zadané otázky (obšírnější, charakter "minieseje".) Hodnotí se jak věcná správnost a úplnost odpovědí, tak jejich formální kvalita (logika a uspořádanost výkladu).

Okruhy ke zkoušce

Živá hmota

charakteristiky života z hlediska biochemie, složení živé hmoty, trofika, buňka, význam kompartmentace, biologické membrány

Biopolymery

obecné zákonitosti stavby, hierarchie struktury, srovnání jednotlivých typů z hlediska struktury, fyz-chem. vlastnost, biochemické funkce

Proteiny

strukturní typy proteinů, struktura primární, sekundární, terciární a kvartérní, stabilita a denaturace, fyzikálně-chemické vlastnosti, složené proteiny

Enzymy a biokatalýza

klasifikace enzymů, jejich aktivita, ovlivnění aktivity vnějšími faktory, inhibice, měřeni aktivity enzymů, jejich využití v analytice a diagnostice

Metabolismus

obecné zákonitosti, reverzibilita a regulace, koloběh energie v biosféře a fotosyntéza, metabolismus heterotrofních organismů a člověka - živiny a jejich osud, integrace metabolických dějů, význam kyslíku, makroergické sloučeniny, sekundární metabolity

Mitochondrie a buněčná respirace

citrátový cyklus, dýchací řetězec, tvorba ATP, reaktivní formy kyslíku

Sacharidy a jejich metabolismus

sacharidy jako zdroj energie v potravě, polysacharidy, glykolýza, kvasné pochody

Lipidy a jejich metabolismus

struktura lipidů, význam tuků jako zásobních látek

Metabolismus dusíkatých látek

aminokyseliny, aminy, močovinový cyklus, purinové a pyrimidinové báze, hem

Nukleové kyseliny a přenos genetické informace

struktura RNA a DNA, genetický kód, replikace, transkripce, translace, postranslační modifikace proteinů

Sylabus
Poslední úprava: prof. RNDr. Jiří Hudeček, CSc. (03.05.2012)

Živá hmota: obecné charakteristiky života, složení, trofika, buňka, význam kompartmentace, biologické membrány.

Biopolymery: obecné zákonitosti stavby, hierarchie struktury, srovnání jednotlivých typů, fyz-chem. vlastnosti, biochemické funkce, vztahy struktura-aktivita.

Proteiny : strukturní typy, struktura primární, sekundární, terciární a kvartérní, stabilita a denaturace, fyzikálně-chemické vlastnosti, složené proteiny. Peptidy.

Enzymy a biokatalýza: katalyzátory, klasifikace enzymů, aktivita, její ovlivnění vnějšími faktory, inhibice, měřeni aktivity enzymů, využití v analytice a diagnostice.

Metabolismus: obecné zákonitosti, reverzibilita a regulace, koloběh energie v biosféře, fotosyntéza, metabolismus heterotrofních organismů a člověka - živiny a jejich osud, integrace metabolických dějů, význam kyslíku, makroergické sloučeniny, sekundární metabolity.

Mitochondrie a buněčná respirace: citrátový cyklus, dýchací řetězec, tvorba ATP, reaktivní formy kyslíku, alternativní cesty utilizace živin.

Sacharidy a jejich metabolismus: sacharidy jako zdroj energie v potravě, polysacharidy, glykolýza, kvasné pochody.

Lipidy a jejich metabolismus: struktura lipidů, význam tuků jako zásobních látek, odbourávání a biosyntéza.

Metabolismus dusíkatých látek: aminokyseliny, aminy, močovinový cyklus, purinové a pyrimidinové báze, hem.

Nukleové kyseliny a přenos genetické informace: struktura RNA a DNA, genetický kód, replikace, transkripce, translace, folding proteinů a chaperony, postranslační modifikace proteinů.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK