PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Praktikum z klinické biochemie - MC250C44
Anglický název: Clinical biochemistry - practical course
Český název: Praktikum z klinické biochemie
Zajišťuje: Katedra biochemie (31-250)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/4 Z [hodiny/týden]
Počet míst: 48
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Vysvětlení: Požadavek: očkování proti hepatitidě B+ Splněná zkouška z Klinické a analytické biochemie (prerekvizita)
Garant: doc. RNDr. Markéta Martínková, Ph.D.
Vyučující: prof. RNDr. Petr Hodek, CSc.
RNDr. Alžběta Lengálová
doc. RNDr. Markéta Martínková, Ph.D.
Mgr. Jakub Vávra
Prerekvizity : MC250P19B
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Markéta Martínková, Ph.D. (05.09.2019)
Praktikum je určeno pro studenty KATA ve 3. ročníku bakalářského studia. Jeho cílem je seznámit budoucí pracovníky v klinické laboratoři se základními metodami stanovení látek v krevním séru a moči.
Literatura
Poslední úprava: prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. (09.09.2014)

Reference: Klinická biochemie. Edited by Jaroslav Racek. 2., přeprac. vyd. Praha : Galén, 2006. 329 s. ISBN 80-7262-324-9,
Textbook of biochemistry with clinical correlations. Edited by Thomas M. Devlin. 6th ed. ISBN 978-0-471-67808-3
František Novák - Úvod do klinické biochemie 2002, Universita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum ISBN 80-246-0366-7
Tietz Textbook of Clinical Chemistry, eds.: C.A. Burtis, E.R. Ashwood, W.B. Saunders Company, 1994, Philadelphia, London, ISBN 0 7216 4472 4

 

Podklady k praktiku jsou deponovány na Moodle: http://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=1679

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. RNDr. Markéta Martínková, Ph.D. (18.09.2011)

Požadavky pro udělení zápočtu (nezbytné vyhovět všem třem požadavkům ve stanoveném rozsahu)

1. aktivní účast na praktiku, pečlivě vedený laboratorní deník (pracovní protokol), výsledky stanovení jednotlivých úloh - v součtu na více než 90 % (bude se hodnotit na závěr každého laboratorního dne)

2. vypracovaný detailní protokol z jedné vylosované úlohy na více než 80% (na závěr celého kurzu)

3. výstupní test týkající se provedených stanovení a klinické aplikace jednotlivých indikací provádených stanovení na více než 80% (na závěr celého kurzu)

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Markéta Martínková, Ph.D. (05.09.2019)

Seznámení s bezpečnostními předpisy pro práci v klinické laboratoři a organizační pokyny a kontrola potvrzení o očkování proti HBV - ÚVODNÍ HODINA SPOLEČNÁ PRO OBĚ SKUPINY (PARALELKY) - Pá 4.10.2019 - prosím přijďte všichni - účast povinná!

Následně budete během praktických cvičení vypracovávat tyto úlohy  

  1. Imunochemické stanovení protilátek v séru nebo antigenů ve vzorcích potravin ELISA soupravou 
  2. Stanovení glukosy
  3. Stanovení celkového proteinu 
  4. Stanovení celkového cholesterolu 
  5. Stanovení triacylglycerolů 
  6. Stanovení kreatininu a výpočet kreatininové clearence
  7. Stanovení močoviny 
  8. Stanovení aktivity laktátdehydrogenasy
  9. Stanovení celkového bilirubinu  
  10. Stanovení přímého (konjugovaného) bilirubinu 

 

POZOR - úkoly budou vypracovávany jednou za čtrnáct dní podle následujícího schématu (bez ohledu nato která paralelka je sudý a která lichý týden)

1. paraleka (4.10.-úvod + instruktáž pro úlohu č.1), 11.10.-úloha 1, 25.10.-úlohy 2+3, 8.11.-úlohy 4+5, 22.11.- úlohy 6+7 a 6.12.- úlohy 8+9+10

2. paraleka (4.10.-úvod + instruktáž pro úlohu č.1), 18.10.-úloha 1, 1.11.-úlohy 2+3, 15.11.-úlohy 4+5, 29.11.-úlohy 6+7 a 13.12.-úlohy 8+9+10 

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK