PředmětyPředměty(verze: 916)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Praktikum z laboratorní techniky biochemie - MC250C01
Anglický název: Practical course in biochemistry laboratory techniques
Český název: Praktikum z laboratorní techniky biochemie
Zajišťuje: Katedra biochemie (31-250)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/4, Z [HT]
Počet míst: 96
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: RNDr. Helena Dračínská, Ph.D.
RNDr. Věra Černá, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Michaela Čermáková, Ph.D.
RNDr. Věra Černá, Ph.D.
RNDr. Helena Dračínská, Ph.D.
doc. RNDr. Olga Heidingsfeld, CSc.
Mgr. Božena Kubíčková, Ph.D.
Ing. Adriana Osičková, Ph.D.
RNDr. Dagmar Svášková, Ph.D.
Neslučitelnost : MC240C22, MC240C22E, MC240C23, MC240C24, MC240C39, MC240C40, MC240C40E, MC240C86, MC250C01N
Je neslučitelnost pro: MC240C22, MC240C22E, MC240C39, MC250C01N, MC240C40, MC240C86, MC240C96
Je prerekvizitou pro: MC240C11M
Ve slož. prerekvizitě: MC250C09, MC250C09E, MC250C09N
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Helena Dračínská, Ph.D. (14.09.2015)
Praktický kurs má za cíl seznámit studenty se základy běžných laboratorních technik užívaných v biochemické laboratoři. Základy práce s váhami, automatickými pipetami, příprava roztoků, měření pH, UV/VIS spektrofotometrie, chromatografie, centrifugace, organizace práce v biochemické laboratoři.
Literatura -
Poslední úprava: RNDr. Helena Dračínská, Ph.D. (29.09.2021)

Literatura bezprostředně nutná pro praktikum - návody k úlohám s principy metod. Návody budou pro zapsané studenty k dispozici v SIS po úvodní hodině.
Pro rozšíření vědomostí možno využít jakoukoliv odbornou biochemickou literaturu.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Helena Dračínská, Ph.D. (29.09.2021)

Podmínky získání zápočtu:

1.    vypracování a uznání všech úloh 

Vzhledem k časové náročnosti úloh je nutno do praktika přicházet včas a s řádnou přípravou v pracovním deníku. V případě pozdního příchodu nebo nedostatečné přípravy bude student z praktika vyloučen a úlohu vykoná v náhradním termínu (možno tolerovat maximálně dvakrát; při třetím vyloučení ztrácí student nárok na získání zápočtu). Daná úloha Vám bude uznána dle zpracování pracovního deníku a přístupu k práci s důrazem na dodržování laboratorního řádu a bezpečnosti práce. Závažné prohřešky proti laboratornímu řádu nebo bezpečnosti práce a další porušení pravidel bude řešeno vyloučením z praktik a neudělením zápočtu již v průběhu semestru.

2.    vypracování protokolů ze všech úloh a jejich schválení 

Nesprávně vypracovaný protokol s chybami ve vyhodnocení úlohy bude studentovi vrácen k přepracování. Ke každému kontrolovanému protokolu je možná jedna oprava. Opravený protokol je nutno odevzdat společně s jeho původní neuznanou verzí do dvou týdnů od navrácení zkontrolovaného protokolu k přepracování.
Pro udělení zápočtu musí student opravit všechny vrácené protokoly a mít na závěr uznaných alespoň 7 z 9 odevzdaných protokolů.

3.    absolvování zápočtového testu s úspěšností ≥ 60 % (max. 3 pokusy)

Test je možné absolvovat pouze po odevzdání protokolů ze všech úloh (není nutno, aby již byly zkontrolované).

 

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Helena Dračínská, Ph.D. (14.09.2015)

Odměřování objemů a ředění roztoků
Příprava roztoků a spektrofotometrie
Charakteristické reakce vybraných přírodních látek
Lambert-Beerův zákon
Reverzibilní a ireverzibilní precipitace bílkovin
Separační a chromatografické metody
pH a pufry
Stanovení hmotnostní koncentrace bílkovin
Izolace rostlinné DNA

Vstupní požadavky
Poslední úprava: RNDr. Helena Dračínská, Ph.D. (29.09.2022)

V ZS 2022 proběhnou úvodní hodiny první týden semestru dle rozvrhu (5. nebo 6. října 2022).

Úvodní hodiny se  konají v místnosti č. 201 - laboratoř Pokročilé praktikum BPP. Potrvají přibližně jednu vyučovací hodinu.

Studenti budou seznámeni s laboratorním řádem, bezpečností práce, organizací praktika a požadavky k úspěšnému splnění předmětu a rozdělí se do pracovních skupin. Účast na úvodní hodině je povinná, bez jejího absolvování nemohou studenti do praktika nastoupit.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK