PředmětyPředměty(verze: 902)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Syntetické a separační metody - MC240P94
Anglický název: Synthesis and separation methods
Český název: Syntetické a separační metody
Zajišťuje: Katedra anorganické chemie (31-240)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:ústní
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: Martin Hulla, Ph.D.
Vyučující: Martin Hulla, Ph.D.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Jiří Schulz, Ph.D. (26.02.2021)
Přednáška se zabývá praktickými aspekty návrhu syntézy, jejího provedení a analýze produktu. Jak identifikovat
nejvhodnější syntetický postup, jaké materiály a vybavení použít, jak identifikovat a mitigovat rizika reakce, provést
reakce s maximální účinností, nalézt optimální reakční podmínky, izolovat a čistit produkty a jaké zvolit analytické
metody k určení struktury produktu a jeho čistoty. Výuka probíhá prezenční formou v anglickém jazyce. Zkouška
probíhá v českém nebo anglickém jazyce dle volby studenta.
Literatura -
Poslední úprava: RNDr. Jiří Schulz, Ph.D. (26.02.2021)
Mike Lancaster: Green chemistry: an introductory text, The Royal Society of Chemistry, Cambridge, 2002.
Fergal P. Byrne et al.: Tools and techniques for solvent selection: green solvent selection guides; Sustainable Chemical Processes, 2016, 4, 7; DOI: 10.1186/s40508-016-0051-z

Wilfred L.F. Armarego: Purification of laboratory chemicals, Eight-edition, Butterworth-Heinemann, 2017.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Jiří Schulz, Ph.D. (26.02.2021)

Zkouška probíhá ústní formou v rozsahu daném sylabem.

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Jiří Schulz, Ph.D. (26.02.2021)

Návrh a výběr reakcí: Návrh syntézy produktu v praxi, postupy pro výběr reakcí z pohledu zelené chemie a termodynamiky.

Laboratorní sklo a vybavení: Druhy skla a vybavení, jejich kompatibilita s předpokládanými reakčními podmínkami, včetně chemických činidel a jejich reaktivity.

Rozpouštědla a reaktanty: Výběr rozpouštědla pro reakci, čištění laboratorních chemikálií, skladování chemikálií a bezpečné zacházení s nimi na základě dostupných informací.

Spuštění reakce: Stanovení reakčních podmínek, optimalizace procesu a výtěžku reakce, včetně dopadu termodynamiky a kinetiky reakcí.

Postupy zpracování a čištění: Různé postupy zpracování reakčních směsí, techniky čištění produktu a stupně čistoty. Rozdíly v čistících postupech na základě rozsahu reakce a identifikace vhodné metody.

Analýza produktu: Přehled analytických technik, výběr vhodných metod pro identifikaci produktu a příprava vzorků pro analýzu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK