PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Magnetismus pevných látek - MC240P83
Anglický název: Magnetism in the solid phase
Český název: Magnetismus pevných látek
Zajišťuje: Katedra anorganické chemie (31-240)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: zimní s.:3/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: prof. RNDr. Jana Kalbáčová Vejpravová, Ph.D.
Vyučující: prof. RNDr. Jana Kalbáčová Vejpravová, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: prof. RNDr. Jana Kalbáčová Vejpravová, Ph.D. (11.06.2018)
Cílem přednášky je představit základní klasické a kvantové modely magnetismu pevných látek (kovů, polovodičů, izolátorů). Nejprve jsou diskutována fundamentální témata: paramagnetismus lokalizovaných a volných elektronů, teorie krystalového pole, výměnné interakce a typy magnetických uspořádání včetně kvantových a fenomenologických modelů, které je popisují. Dále jsou probrány makroskopické a mikroskopické metody studia magnetických vlastností pevných látek a stručně shrnuty možné aplikace vybraných tříd magnetických materiálů.
Literatura
Poslední úprava: prof. RNDr. Jana Kalbáčová Vejpravová, Ph.D. (11.06.2018)

[1] Stephen Blundell, Magnetism in Condensed Matter, Oxford University Press, 2001

[2] B. Barbara, D. Gignoux, C. Vettier, Lectures on Modern Magnetism, Springer-Verlag 1988

[3] N.W.Ashcroft, N.D.Mermin, Solid state physics, Sounders Coll. Publishing 1988 (Ch 31-33)

[4] David Jiles, Introduction to Magnetism and Magnetic Materials, Chapman&Hall 1994

[5] M.Hurd, Varieties of magnetic order in solids, Contemp.Phys. 23 (1983) 469

Sylabus
Poslední úprava: prof. RNDr. Jana Kalbáčová Vejpravová, Ph.D. (11.06.2018)


- Paramagnetismus lokalizovaných elektronů. Krystalové pole. Výměnné interakce.
- Ferromagnetismus, antiferromagnetismus, ferrimagnetismus lokalizovaných elektronů (modelové hamiltoniány). Doménová struktura, hysterezní smyčka.
- Elektronové stavy v kovech, paramagnetismus a ferromagnetismus itinerantních systémů (modelové hamiltoniány). Superparamagnetismus.
- Metody měření magnetických vlastností-makroskopické (SQUID, VSM), mikroskopické (neutronová difrakce, Moessbauerova spektroskopie, XMCD).
- Magnetické vlastnosti a aplikace vybraných materiálů: spinelové ferity, Fe–Co–Ni, permanentní magnety.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK