PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Úvod do fyziky pevných látek I - MC240P81
Anglický název: Introduction to solid phase physics I
Český název: Úvod do fyziky pevných látek I
Zajišťuje: Katedra anorganické chemie (31-240)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: zimní s.:3/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: prof. RNDr. Jana Kalbáčová Vejpravová, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Ing. Martin Kalbáč, Ph.D.
prof. RNDr. Jana Kalbáčová Vejpravová, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: prof. RNDr. Jana Kalbáčová Vejpravová, Ph.D. (11.06.2018)
Cílem předmětu je poskytnout studentům úvod do problematiky pevných látek a umožnit osvojení základních konceptů oboru, nutných pro pochopení vztahu mezi elektronovou strukturou pevných látek a jejich fyzikálními vlastnostmi. Hlavním cílem je zavést koncept reciprokého prostoru a definovat fundamentální modely popisu pásové struktury pevných látek v tomto konceptu. Dále jsou diskutovány vybrané fyzikální vlastnosti pevných látek s využitím pohledu fyziky kondenzované fáze.
Literatura
Poslední úprava: RNDr. Jiří Schulz, Ph.D. (23.03.2018)

Neil W. Ashcroft, N. David Mermin, Solid State Physics, International Thomson Publishing 1976

Charles Kittel, Úvod do fyziky pevných látek, Akademia 1985

Sylabus
Poslední úprava: doc. RNDr. Vojtěch Kubíček, Ph.D. (30.05.2013)
  • Symetrie v pevných látkách:přímá a reciproká mříž, bodové a prostorové grupy, Brillouinova zóna.
  • Kmity krystalové mříže: akustické a optické fonony, hustota stavů, kvantování kmitů mříže, kvazihybnost fononu.
  • Tepelná kapacita ideálního krystalu: Debye-ův a Einsteinův model, anharmonické interakce. Tepelná vodivost.
  • Základy pásové teorie: model téměř volných elektronů, Blochův teorém, Kronig-Penneyův potenciál, kvazihybnost elektronu.
  • Elektronový plyn: Fermi-Diracovo rozdělení, tepelná kapacita, elektrická vodivost a Hallův jev, tepelná vodivost.
  • Fermiho plochy: pásové schéma, metoda těsné vazby, Wigner-Seitzova metoda, pseudopotenciály, de Haas-van Alphenův jev

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK