PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Aplikovaná jaderná chemie - MC240P59
Anglický název: Applied nuclear chemistry
Český název: Aplikovaná jaderná chemie
Zajišťuje: Katedra anorganické chemie (31-240)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:ústní
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: 4
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: doc. RNDr. Václav Tyrpekl, Ph.D.
Vyučující: doc. RNDr. Vojtěch Kubíček, Ph.D.
doc. RNDr. Václav Tyrpekl, Ph.D.
Anotace -
Přednáška poskytuje základní přehled o hlavních aplikacích jaderné chemie.
První část přednášky seznamuje studenty s chemickými aspekty jaderné energetiky – těžbou a zpracováním
uranu, typy jaderných elektráren, zpracováním paliva, využívanými materiály.
Druhá část pak zahrnuje medicinální využití jaderné chemie v radioterapii a zobrazovacích metodách PET a
SPECT. Osvětluje výběr a produkci vhodných radionuklidů a důležité aspekty jejich medicinálního využití.
Poslední úprava: Kubíček Vojtěch, doc. RNDr., Ph.D. (08.04.2013)
Literatura -

 • V. Majer: Základy jaderné chemie, Základy jaderné chemie. SNTL Praha 1981.

 • G. Choppin, J.-O. Liljenzin, J. Rydberg: Radiochemistry and Nuclear Chemistry, 3rd Edition, Butterworth - Heinemann, 2002

 • Comprehensive Nuclear Materials, 2012 Elsevier Ltd., Editor-in-Chief: Rudy J.M. Konings

 • K. Kupka, J. Kubinyi, M Šámal a kol.: Nukleární medicína, P3K Příbram 2007.

  Poslední úprava: Kubíček Vojtěch, doc. RNDr., Ph.D. (07.10.2013)
 • Požadavky ke zkoušce -

  Pro splnění studijní povinnosti je požadováno vypracování krátké práce na zadané téma a prezentace souhrnu práce. Prezentace budou probíhat v termínu přednášky v posledních třech týdnech semestru. V průběhu prezentace budou doplňujícími otázkami testovány znalosti studenta.

  Poslední úprava: Kubíček Vojtěch, doc. RNDr., Ph.D. (07.02.2019)
  Sylabus -

   

  1. Úvod do přednášky, historické vymezení oboru
   Základní pojmy zopakování - charakteristika jádra, radioaktivita, stabilita atomu, radioaktivní záření, jaderné reakce
  2. Produkce radionuklidů - urychlovače částic (iontové zdroje, jedno-drahové urychlovače, Van den Graaf, cyklotrony, synchrotrony, zdroje neutronů), výtěžek produkce, zpracování
   Významné radionuklidy - medicína (131In,67Ga, 131,123I, 18F, 11C, 15O), jaderná energetika (238,235U, 239Pu), jaderná fúze (H, D, T)
  3. Úvod do jaderné energetiky - princip elektrárny (typy), konstrukční materiály (beton, ocel, palivo, chladicí voda)
  4. Palivový cyklus - těžba a zpracování uranu, chemie uranu (soli, oxidy), jaderné palivo, chování za provozu, přepracování
  5. Chemie za vysokých teplot (projektové, nadprojektové havárie) v jaderných elektrárnách - fázové diagramy (vícesložkové) pro jaderné materiály, degradace paliva a tavení aktivní zóny reaktoru, únik a chemie štěpných produktů
  6. Chemie radioaktivních prvků - Uran, Thorium, Radium, Radon, Polonium, Transuranové prvky
  7. Úvod do nukleární medicíny, značení organických molekul pro radiodiagnostiku, radiofarmaka - rychlost přípravy, selektivita, biodistribuce, targeting
  8. Zobrazovací techniky v nukleární medicíně: Positronová emisní tomografie (PET), Jednofotonová emisní tomografie (SPECT), Radioterapie - principy, používané izotopy, doba života, typy ligandů  Poslední úprava: Kubíček Vojtěch, doc. RNDr., Ph.D. (23.11.2023)
   
  Univerzita Karlova | Informační systém UK