PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Koordinační a supramolekulární chemie - MC240P48
Anglický název: Coordination and Supramolecular Chemistry
Český název: Koordinační a supramolekulární chemie
Zajišťuje: Katedra anorganické chemie (31-240)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Vysvětlení: Přednáška určena především pro posluchače KATA
Další informace: http://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=1248
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: prof. RNDr. Jiří Mosinger, Ph.D.
Vyučující: prof. RNDr. Jan Kotek, Ph.D.
prof. RNDr. Jiří Mosinger, Ph.D.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Vojtěch Kubíček, Ph.D. (12.10.2013)
Úvod do koordinační chemie a definice základních pojmů, např. koordinační číslo, chelatační efekt, donorový atom. Klasifikace ligandů. Chemická vazba v koordinačních sloučeninách (teorie ligandového pole) a vysvětlení některých vlastností komplexů (spektrální, magnetické, redoxní chování komplexů). Chemické chování komplexů, termodynamická stabilita a kineticky labilní a inertní komplexy. Příklady různým typů koordinačních sloučenin a jejich využití v praxi (katalýza, analytická chemie).
Bioanorganická chemie a využití komplexů kovů v medicíně.
Úvod do supramolekulární chemie. Klasifikace supramolekulárních "host–guest" (receptor–substrát) sloučenin. Termodynamická a kinetická selektivita. Povaha supramolekulárních interakcí (ion–ion, ion–dipol, dipol–dipol, vodíková vazba, kation-π interakce, "π-π stacking", van der Waals síly, hydrofobní efekt). Supramolekulární chemie v přírodě. Aplikace v medicíně.
Literatura -
Poslední úprava: doc. RNDr. Vojtěch Kubíček, Ph.D. (07.10.2013)

 • LUKEŠ I.; MIČKA Z.: Anorganická chemie II.díl (Systematická část). Praha: UK-Karolinum 1999.

 • LIPPARD J., BERG J.M.: Principles of Bioinorganic Chemistry, University Science Books, 1994.

 • STEED J.W., ATWOOD J.L.: Supramolecular Chemistry, John Wiley&Sons, New York 2000.

 • Požadavky ke zkoušce -
  Poslední úprava: MOSINGER/NATUR.CUNI.CZ (14.02.2012)

  Kombinovaná zkouška, po písemné části následuje část ústní.

  Sylabus -
  Poslední úprava: doc. RNDr. Vojtěch Kubíček, Ph.D. (12.10.2013)
  1. Úvod do koordinační chemie

  1.1. Koordinační sloučeniny, základní pojmy
  1.2. Koordinační číslo, stereochemie koordinačních částic, cheláty
  1.3. Donorové atomy a typy ligandů

  2. Vazebné poměry v koordinačních sloučeninách

  2.1. Přechodné kovy a vnitřně přechodné kovy (lanthanoidy)
  2.2. Chemická vazba v koordinačních sloučeninách

  2.2.1. Teorie krystalového a ligandového pole
  2.2.2. Spektrochemická řada ligandů
  2.2.3. Stabilní elektronové konfigurace

  2.3. Absorpční elektronová spektra komplexů
  2.4. Magnetické vlastnosti komplexů
  2.5. Redoxní vlastnosti komplexů

  3. Vlastnosti komplexních sloučenin

  3.1. Konstanty stability
  3.2. Kinetické chování komplexů
  3.3. Reaktivita koordinačních sloučenin

  4. Typy koordinačních sloučenin a jejich význam

  4.1. Aquakomplexy, amminkomplexy
  4.2. Organometalické sloučeniny
  4.3. Homogenní katalýza, příklady katalytických cyklů
  4.4. Komplexy v analytické chemii
  4.5. Principy bioanorganické chemie

  4.5.1. Role iontů kovů v živých systémech, metalloenzymy
  4.5.2. Metabolizmus kovů
  4.5.3. Transport kyslíku a iontů kovů
  4.5.4. Přenos elektronu v proteinech
  4.5.5. Využití kovů v humánní medicíně (kancerostatika a diagnostická činidla)

  5. Úvod do supramolekulární chemie

  5.1. Klasifikace supramolekulárních "host–guest" (receptor–substrát) sloučenin
  5.2. Termodynamická a kinetická selektivita
  5.3. Povaha supramolekulárních interakcí (ion–ion, ion–dipol, dipol–dipol, vodíková vazba, kation-π interakce, "π-π stacking", van der Waals síly, hydrofobní efekty)
  5.4. Supramolekulární chemie v přírodě
  5.5. Aplikace v medicíně


   
  Univerzita Karlova | Informační systém UK