PředmětyPředměty(verze: 902)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Koordinační chemie I - MC240P42
Anglický název: Coordination chemistry I
Český název: Koordinační chemie I
Zajišťuje: Katedra anorganické chemie (31-240)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1 [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Vysvětlení: od 2021 změna rozsahu cvičení na 1h.
Další informace: https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=1245
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: prof. RNDr. Petr Hermann, Dr.
Vyučující: prof. RNDr. Petr Hermann, Dr.
Anotace -
Poslední úprava: prof. RNDr. Petr Hermann, Dr. (24.09.2020)
Přednáška je zaměřena na základní principy koordinační chemie týkajicí se charakteru koordinační vazby a elektronové struktury kationtů v aproximaci teorie ligandového pole. Dále přednáška uvádí posluchače do oblasti konstant stability,stereochemie a isomerie, substitučních a oxidoredukčních reakcí, principu samouspořádání a templátového efektu, přehledu různých typů koordinačních sloučenin a jejich roli v katalyze, bioanorganické chemii a molekulové elektronice.

Poznámka k organizaci studia v ZS 2020/21:
S ohledem na počet přihlášených a s ohledem na současnou situaci bude muset výuka probíhat zvláštní formou. Každý týden v Pá či So vám všem zapsaným v SISu pošlu téma (+ stránky / kapitoly ve výše uvedených učebnicích), které si během další doby co nejlépe nastudujete. Studenti budou rozděleni do 4 skupin o počtu max. 10 osob. Vždy jedna skupina se se mnou sejde v době regulérní výuky (Út odpoledne + St okolo oběda, tj. 2 skupiny týdně) na společnou konzultaci, kde nastudovaný materiál dovysvětlím a odpovím na otázky. Tj. s každou skupinou max. 10 studentů bych se měl potkat 1× za 14 dní.
Pro přednášku není prezentace a vychází se především ze tří učebních textů (viz také Seznam literatury). Osnovu tvoří skripta Dr. Habera (Koordinační chemie I). Další učebnice jsou novější Lawrence: Introduction to Coordination Chemistry a Housecrorft: Anorganická chemie (český překlad či anglický originál).

Pří jakýchkoli nejasnostech mě kontaktujte a rád vše vysvětlím.
Literatura -
Poslední úprava: prof. RNDr. Petr Hermann, Dr. (24.09.2020)
 • V. Haber: Koordinační chemie I. SPN Praha, 1990
 • C.E. Housecroft, A.G. Sharpe: Inorganic chemistry (Fourth edition). Pearson, 2012
  český překlad: Anorganická chemie, VŠCHT, 2014
 • G. Wilkinson: Comprehensive Coordination Chemistry I, Pergamon Press, 1987.
 • N.N. Greenwood, A. Earnshaw: Chemistry of the Elements, Pergamon Press, 1985
 • A.F. Cotton, G. Wilkinson, C. A. Murillo, M. Bochmann: Advanced Inorganic Chemistry, Wiley-Interscience, 1999
 • J.R. Gispert: Coordination Chemistry, Wiley-VCH, 2008
 • G.A. Lawrance: Introduction to Coordination Chemistry, Wiley, 2010
Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: prof. RNDr. Petr Hermann, Dr. (12.10.2020)

Zkouška k přednášce je kombinovaná - písemná a ústní. Rozsah učiva odpovídá sylabu.

Sylabus -
Poslední úprava: prof. RNDr. Petr Hermann, Dr. (08.08.2020)
 1.  Vývoj koordinační chemie.
 2.  Elektrostatický model a teorie krystalového pole.
 3.  Molekulové orbitaly a teorie ligandového pole. Důsledky štěpení ligandovým polem: stabilizační energie ligandového pole.
 4.  Vazba kov–kov a clustery
 5.  Koordinační polyedry a isomerie, stereochemická nerigidnost (fluxionalita), Berryho pseudorotace. Chiralita a absolutní konfigurace a Cottonův efekt. Jahnův a Tellerův efekt.
 6.  Konstanty stability, chelátový a makrocyklický efekt, Irvingova a Williamsova řada.
 7.  Kinetická labilita a inertnost. Asociativní, disociativní a výměnný mechanismus. Mechanismus vnitřní a vnější sféry a teorie R. Marcuse. Oxidativní adice a reduktivní eliminace.
 8.  Komplexy s π-akceptorovými ligandy
 9.  π-komplexy, Dewarův- Chattův a Dunkinsonův model.
 10.  Templátový efekt a princip samouspořádání a preorganizace.
 11.  Role koordinačních sloučenin v katalyze, molekulární elektronice a bioanorganické chemii.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK