PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Kvalitativní a kvantitativní organická analýza - MC230P87
Anglický název: Qualitative and Quantitative Organic Analysis
Český název: Kvalitativní a kvantitativní organická analýza
Zajišťuje: Katedra analytické chemie (31-230)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2021 do 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Vysvětlení: Nový předmět, bude vyučováno od 2021/22.
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: doc. RNDr. Karolina Schwarzová, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Hana Dejmková, Ph.D.
RNDr. Jan Fischer, Ph.D.
doc. RNDr. Karolina Schwarzová, Ph.D.
RNDr. Jana Sobotníková, Ph.D.
Neslučitelnost : MC270P59
Je neslučitelnost pro: MC270P59
Anotace -
Základní kurs doplněný praktickým cvičením přináší přehled základních metod kvalitativní a kvantitativní analýzy organických sloučenin: Určování fyzikálních konstant organických látek a jejich souvislost se strukturou. Organická elementární analýza. Klasifikační reakce organických látek – třídy rozpustnosti, klasifikace funkčních skupin. Stanovení organických látek na základě reakcí funkčních skupin. Separační metody v organické analýze. Elektrochemické metody v organické analýze. Spektrometrické metody v organické analýze – princip a využití v kvalitativní a kvantitativní analýte organických sloučenin. Předpověď prabděpodobné struktury látky a její potvrzení – derivatizační reakce.
Předmět je zakončen ústní zkouškou.
Poslední úprava: Nesměrák Karel, doc. RNDr., Ph.D. (28.06.2019)
Literatura

1. Stránský Z., Barek J., Berka A., Staňková O., Šingliar M., Zelinka J.: Analýza organických sloučenin. Ediční středisko Rektorátu University Palackého, Olomouc 1981;

2. Barek J., Zima J.: Návody ke cvičení z analýzy organických sloučenin. SPN, Praha 1990.

Poslední úprava: Nesměrák Karel, doc. RNDr., Ph.D. (28.06.2019)
Požadavky ke zkoušce

Předmětem zkoušky je vše, co bylo odpřednášeno. Zkouška probíhá ústní formnou. Podmínkou účasti na zkoušce je absolvování praktického cvičení.

Poslední úprava: Nesměrák Karel, doc. RNDr., Ph.D. (28.06.2019)
Sylabus

Základní kurs doplněný praktickým cvičením, který shrnuje současné přístupy ke kvalitativní a kvantitativní analýze organických sloučenin a možnosti jejich kvantifikace s využitím klasických a instrumentálních analytických metod. Učivo navazuje na obecné znalosti organické a analytické chemie a zahrnuje tato témata:

1. Úvod, charakterizace organické analýzy a její vývoj, význam a možnosti.

2. Určování fyzikálních konstant organických látek (teplota tání, teplota varu, index lomu, základní chromatografické konstanty, základní spektrometrické konstanty).

3. Organická elementární analýza. Kvalitativní elementární analýza (mineralizace na suché cestě, mokré cestě a spalování v atmosféře kyslíku, důkaz jednotlivých elementů.). Kvantitativní elementární analýza (stanovení C,H,N,S, halogenů,O,P).

4. Klasifikační reakce organických látek (skupiny rozpustnosti, skupinové a klasifikační reakce pro uhlovodíky, halogenderiváty, alkoholy, fenoly, ethery, epoxidy, peroxidy, aldehydy, ketony, karboxylové kyseliny a jejich funkční deriváty, aminy, hydraziny, nitrily, isokyanidy, nitro-, nitroso-, azo-, azoxy-, diazosloučeniny, thioly, sulfinové, sulfenové a sulfonové kyseliny a jejich funkční deriváty).

5. Stanovení organických látek na základě reakcí funkčních skupin (vybrané typické příklady).

6. Separační metody v organické analýze. Klasifikace podle mechanismu dělení, charakteru stacionární a mobilní fáze praktického provedení. Tenkovrstvá chromatografie, papírová chromatografie, sloupcová chromatografie.

7. Elektrochemické metody v organické analýze. Klasifikace – metody založené na redoxní reakci a elektrických vlastnostech roztoku. Oxidovatelné a redukovatelné organické sloučeniny a využitelné elektrodové materiály.

8. Spektrometrické metody v organické analýze – princip a jejich využití v organické analýze (UV/VIS spektrometrie, IČ spektrometrie, NMR, hmotnostní spektrometrie).

9. Identifikace organických látek, předpověď pravděpodobné struktury látky na základě získaných informací a její potvrzení - přehled používaných metod a příprava nejvýznamnějších typů derivátů.

Přednáškový cyklus je doplněn praktickým cvičením v laboratoři. Jeho cílem je praktické zvládnutí kvalitativních chemických testů (skupiny rozpustnosti, klasifikační reakce funkčních skupin), derivatizačních reakcí a jednoduchých metod klasické kvantitativní (na základě reakcí funčních skupin) a instrumentální organické analýzy.

Poslední úprava: Nesměrák Karel, doc. RNDr., Ph.D. (28.06.2019)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK