PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Strukturní analýza - MC230P71
Anglický název: Structural analysis
Český název: Strukturní analýza
Zajišťuje: Katedra analytické chemie (31-230)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: letní s.:2/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: RNDr. Jakub Hraníček, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: RNDr. Jakub Hraníček, Ph.D. (20.02.2018)
Smyslem tohoto kurzu je seznámit studenty formou přednášek a cvičení s problematikou analýzy organických látek a naučit je orientovat se ve spektrech organických látek získaných technikou MS, NMR, IR a UV.Literatura
Poslední úprava: RNDr. Jakub Hraníček, Ph.D. (20.02.2018)

1. Jiří Barek, Jiří Zima: Návody ke cvičení z analýzy organických sloučenin, Státní pedagogické nakladatelství Praha 1990.
2. Stanislav Böhm, Svatava Smrčková-Voltrová: Strukturní analýza organických sloučenin, VŠCHT Praha 1995.
3. Edmond de Hoffmann, Vincent Stroobant: Mass Spectrometry. Principles and Applications (Third Edition), Wiley Chichester 2007.
4. Richard A. Nyquist: Interpreting Infrared, Raman, and Nuclear Magnetic Resonance Spectra (Volume 1 and 2), Academic Press San Diego 2001.
5. Guenter Gauglitz, Tuan Vo-Dinh: Handbook of Spectroscopy, WILEY-VCH Weinheim 2003.
6. E. Pretsch, P. Buhlmann, C. Affolter: Structure Determination of Organic Compounds. Tables of Spectral Data, Springer Heidelberg 2000.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Jakub Hraníček, Ph.D. (20.02.2019)

Zkouší se vše, co bylo skutečně odpřednášeno

 

ZÁPOČET – Nárok na zápočet získávají studenti s více jak 70% účastí

(v LS 2019 jsou tedy povoleny 3 absence z celkového počtu 11 cvičení).

 

ZKOUŠKA

- bude probíhat písemnou formou, s možností ústního přezkoušení.

- absolvování zkoušky je podmíněno získáním zápočtu.

- bude zaměřena na:

 a) teoretické principy probíraných metod strukturní analýzy

 b) praktické interpretace všech probíraných spekter

 c) navržení struktury neznámé látky nebo vyloučení konkrétní látky na základě předložených spekter. 

 

- důraz bude kladen na interpretaci UV/VIS, NMR, MS a IČ spekter, řešení jednotlivých spekter a určení struktury neznámé látky na základě poskytnutých komplexních spekter

Sylabus
Poslední úprava: RNDr. Jakub Hraníček, Ph.D. (20.02.2018)

1. Úvod k přednášce, měření fyzikálních konstant organických látek, organická elementární analýza (1 přednáška)
(Klasifikace organických látek, postup při důkazu a identifikaci organických látek, měření fyzikálních konstant organických látek, teplota tání, teplota varu, index lomu, spektrální konstanty,….)

2. Elektronová spektra (1 přednáška/cvičení)
(Vznik a interpretace elektronových spekter, typy přechodů, zákonitosti,…)

3. Spektra MS (3 přednášky/cvičení)
(Základní principy interpretace hmotnostních spekter organických látek po ionizaci běžnými ionizačními technikami. Princip fragmentace základních strukturních typů organických látek po ionizaci elektrony. Specifika hmotnostních spekter po ionizaci měkkými ionizačními technikami, konkrétně chemické ionizaci, sprejové ionizaci,plazmové a laserové desorpci)

4. Spektra NMR (3 přednášky/cvičení)
(Jev magnetické rezonance, měření a NMR spektrometr. Jedno a dvou-dimenzionální spektra, jejich informační obsah a využití pro stanovení chemické struktury.)

5. Spektra IR (3 přednášky/cvičení)
(Teoretické aspekty vzniku vibračních spekter. Instrumentace IR a Ramanovy spektroskopie. Interpretace vibračních spekter z pohledu projevů funkčních skupin.)

6. Praktická cvičení identifikace organických látek (1 cvičení)
(Praktická cvičení identifikace organických látek z poskytnutých informací - elementární analýza, základní charakteristiky, spektra získaná různými technikami - komplexní pohled na jednotlivá spektra organických látek)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK