PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Analýza složek životního prostředí - MC230P52N
Anglický název: Environmental Analytical Chemistry
Zajišťuje: Katedra analytické chemie (31-230)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: doc. RNDr. Dr. Radomír Čabala
Neslučitelnost : MC260P69
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: SUCHAN (04.04.2006)
Přednáška zahrnuje přehled zdrojů znečištění, transport a přeměny kontaminantů, odběr, úpravu a zpracování vzorků. Důraz je kladen na způsoby detekce analytů, včetně instrumentace. Pozornost bude věnována kontrole vnějšího a pracovního ovzduší, kontrole znečištění povrchových vod a pitných vod a analýzám půd a odpadů.

V přednášky se uskuteční exkurze do spalovny komunálního odpadu v Malešicích a do čistírny odpadních vod na Císařském ostrově.
Literatura
Poslední úprava: doc. RNDr. Dr. Radomír Čabala (02.05.2012)

1. Chemie životního prostředí, Pavel Kalač, Jan Tříska, Jihočeská univerzita, Zemědělská fakulta, 1998, ISBN 80-7040-325-X

2. POPL, Milan a Jan FÄHNRICH. Analytická chemie životního prostředí. vyd. 3. přeprac. Praha: VŠCHT, 1995, 262 s. ISBN 80-7080-238-3

3. BRANŽOVSKÝ, Jiří. Chemie životního prostředí. 1. vyd. Ostrava: Pedagogická fakulta, 1980, 381 s.

4. Taschenatlas der Umweltchemie, J.Schreiber, 1996, Thieme, ISBN-3-13-103111-5

5. Analýza látek v plynném stavu, Smoílková, Feltl, SNTL, 1991, ISBN 80-03-00604-X

6. Analytická příručka, Zýka a kol., 1. a 2. díl, SNTL, 1988, ISBN 04-606-88

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. Dr. Radomír Čabala (04.11.2011)

Zkouší se celá látka, která byla odpřednášena a zadána k samostudiu.

Zkouška probíhá písemnou formou a k jejímu úspěšnému složení je zapotřebí dosáhnout minimálně 60% z maximálního počtu bodů.

Sylabus -
Poslední úprava: SUCHAN (29.04.2005)

1. Ovzduší, znečištění, emisní a imisní limity, normativní předpisy.

2. Odběr vzorků ovzduší - emise, imise, pracovní ovzduší

3. Analýzy odebraných vzorků ovzduší - prachové částice, plynné složky

4. Klasifikace plynných polutantů a metody jejich stanovení: sloučeniny síry, dusíku, uhlíku.

5. Znečištění povrchových vod, množství škodlivin dle normy

6. Vzorkování, transport a uchovávání kapalných vzorků

7. Měření kvality vod: suspendované pevné látky; rozpuštěný kyslík a spotřeba kyslíku; celkový organický uhlík; pH, acidita, alkalita; tvrdost vody; elektrická vodivost vody

8. Přehled základních polutantů - rozdělení podle technik užitých pro jejich stanovení

9. Stopová analýza kovů ve vodách; analýza běžných iontů ve vodách instrumentálními metodami

10. Tuhé vzorky, odběr vzorků půdy, reprezentativní vzorek, zdroje chyb, chemické reakce v půdě, hlavní kontaminty a metody jejich stanovení.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK