PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Spektrometrické metody (kata) - MC230P50
Anglický název: Spectrometric Methods
Český název: Spektrometrické metody (kata)
Zajišťuje: Katedra analytické chemie (31-230)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:3/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Je zajišťováno předmětem: MC230P04N
Garant: RNDr. Václav Červený, Ph.D.
Neslučitelnost : MC230P04N, MC230P45
Je neslučitelnost pro: MC230P04N
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Václav Červený, Ph.D. (20.02.2018)
Základní přehled spektrometrických metod využívaných k chemické analýze. V jednotlivých přednáškách jsou vždy vysvětleny principy metod, průběh interakce záření s analyzovanou látkou, základy instrumentace, způsob měření a vyhodnocování výsledků a uvedeny příklady analytických aplikací.
Literatura
Poslední úprava: RNDr. Václav Červený, Ph.D. (20.02.2018)

I.Němcová, L.Čermáková, P.Rychlovský: Spektrometrické analytické metody I., Karolinum, Praha 2004 (1997).

I.Němcová, P.Engst, I.Jelínek, J.Sejbal, P.Rychlovský: Spektrometrické analytické metody II., Karolinum, Praha 1998.

E.D.Olsen: Modern Optical Methods of Analysis, McGraw-Hill, N.Y. 1975.

J.Hollas: Modern Spectroscopy, 2nd Ed., J.Wiley, Chichester 1992.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. Petr Rychlovský, CSc. (06.12.2011)

Zkouší se vše co bylo odpřednášeno. Písemná zkouška - odpovědní otázky.

Sylabus -
Poslední úprava: OPEKAR (05.02.2003)

Úvod: typy interakce záření a analyzované látky a klasifikace metod podle typu interakce. Možnosti využití informací získaných v spektrometrických metodách pro kvalitativní, kvantitativní a strukturní analýzu. Základní přístrojové prvky a možné zdroje chyb měření.

Spektrální analýza v oblasti rentgenového záření: Principy. Emise záření (elektronová mikroanalýza), absorpce, fluorescence, difrakce. Instrumentace v jednotlivých metodách. Aplikace - prvková analýza, charakterizace práškových léků.

Atomová emisní spektrální analýza v ultrafialové a viditelné oblasti záření: Principy. Instrumentace - plamenová fotometrie, spektrografie, metody s indukčně vázanou plazmou, spojení s hmotnostní spektrometrií. Aplikace - multiprvková analýza, možnosti použití pro analýzu biologických vzorků

Atomová absorpční spektrometrie v ultrafialové a viditelné oblasti záření: Principy. Instrumentace - metoda plamenové a elektrotermické atomizace, hydridová technika; zdroje primárního záření. Aplikace - stopové stanovení kovů; biologické vzorky.

Molekulová absorpční spektrometrie v ultrafialové a viditelné oblasti záření: Principy. Instrumentace - kolorimetrie, fotometrie, spektrofotometrie. Extrakční spektrofotometrie, kinetické metody analýzy, průtokové metody. Aplikace - kvantitativní analýza založená na spektrofotometrických reakcích v roztocích analytů; studium chemických (acidobazických, komplexotvorných) rovnováh.

Molekulová absorpční spektrometrie v infračervené oblasti záření (vibrační a rotační spektroskopie): Principy. Instrumentace - disperzní měření, přístroje s Fourierovou transformací. Transmisní a odrazové metody, způsoby měření podle skupenství analyzovaných látek. Aplikace - identifikace látek, strukturní a kvantitativní analýza.

Ramanova spektrometrie: Principy (neelastický rozptyl záření, změna vibračních a rotačních energetických stavů molekul). Instrumentace - disperzní měření, FT-Raman spektrometry. Aplikace, kombinace s infračervenou spektroskopií.

Nukleární magnetická rezonance, elektronová paramagnetická (spinová) rezonance: Principy (systémy s magnetickým momentem, vliv magnetického pole). Instrumentace. Aplikace - strukturní analýza; medicina.

Hmotnostní spektrometrie: Principy (iontové fragmenty s různou hmotností a nábojem). Instrumentace. Aplikace - identifikace chemických sloučenin; spojení se separačními metodami (plynovou a kapalinovou chromatografií).

Refraktometrie, interferometrie: Principy (index lomu, molární refrakce). Instrumentace v obou metodách. Aplikace - identifikace látek, kontrola čistoty, kvantitativní analýza.

Polarimetrie, spektropolarimetrie: Principy (polarizace světla, optická aktivita látek, specifická rotace). Instrumentace. Aplikace - charakterizace látek (léčiv), kvantitativní analýza.

Nefelometrie, turbidimetrie: Principy (rozptyl záření v zakalených vzorcích). Instrumentace. Aplikace - kvantitativní analýza aerosolů, suspenzí, tělních tekutin.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK