PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Speciální spektrometrické metody - MC230P19
Anglický název: Special Spectrometric Methods
Český název: Speciální spektrometrické metody
Zajišťuje: Katedra analytické chemie (31-230)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: RNDr. Jakub Hraníček, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: OPEKAR (05.02.2003)
Přednáška navazuje na základní přednášku "Spektrometrické metody" (C230P04) a je věnována dalším, méně běžným spektrometrickým metodám. U všech vybraných metod jsou vysvětleny teoretické principy, uvedeno experimentální uspořádání a příklady analytických aplikací.
Literatura
Poslední úprava: OPEKAR (05.02.2003)

L.Kavan: Metody elektronové spektroskopie. Academia, Praha 1986.

D.L.Andrews: Lasers in Chemistry. Springer-Verlag, 1990.

I. Němcová, L. Čermáková, P. Rychlovský: Spektrometrické analytické metody I, Karolinum, Praha 1997.

I.Němcová, P.Engst, I.Jelínek, J.Sejbal, P.Rychlovský: Spektrometrické analytické metody II, Karolinum, Praha 1998.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. Petr Rychlovský, CSc. (06.12.2011)

Zkouší se vše co bylo odpřednášeno. Zkouška je ústní.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Petr Rychlovský, CSc. (06.12.2011)

1. ÚVOD DO ELEKTRONIKY

Základní fyzikální veličiny a zákony elektrických obvodů. Hlavní typy elektronických obvodů, pasivní a aktivní prvky. Pojem šumu, základní typy, základní metody potlačovaní šumu.

2. EXPERIMENTÁLNÍ TECHNIKY V OPTICKÉ SPEKTROSKOPII (ZPRACOVÁNÍ OPTICKÉHO SIGNÁLU)

Fázově citlivá detekce. Měření slabých signálů ve spektroskopii, čítaní fotonů. Měření časového průběhu signálu, metoda fázového posunu, časově korelované čítání fotonů, boxcar integrátor.

3. LUMINISCENČNÍ SPEKTROSKOPIE MOLEKUL A PEVNÝCH LÁTEK

Základní luminiscenční charakteristiky - luminiscenční spektrum, kvantový výtěžek, doba života. Luminiscence molekul a pevných látek. Korekce luminiscenčních spekter, přístrojová funkce. Vliv aparatury na šířku spektrálních čar, dekonvoluce. Analytické aplikace.

4. INFRAČERVENÁ SPEKTROSKOPIE S FOURIEROVSKOU TRANSFORMACÍ

Infračervená spektroskopie. Princip Fourierovského spektrometru. Externí moduly. Infračervená mikroskopie.

5. REFLEXNÍ A FOTOAKUSTICKÁ SPEKTROSKOPIE

Odraz elektromagnetického záření - souvislost absorpce a reflexe. Kubelka-Munk funkce. Fotoakustická spektroskopie

6. SPEKTROMETRIE ELEKTRONŮ

Emise vyvolaná působením fotonů a částic (rentgenová a ultrafialová fotoelektronová spektrometrie, Augerova elektronová spektrometrie) a tunelovým jevem (autoemisní elektronová spektroskopie a mikroskopie). Změny v paprsku elektronů při interakci se vzorkem: (Rozptyl elektronů (spektroskopie energetických ztrát) a difrakce elektronů.

Experimentální uspořádání (zdroje záření a částic, analyzátory energie, detektory) a analytické aplikace všech metod.

7. ANALÝZA POVRCHŮ IONTOVÝMI SVAZKY

Princip, základní vztahy, charakterizace metod. Emise iontů (hmotnostní spektrometrie sekundárních iontů), pružný rozptyl nabitých částic (Rutherfordův zpětný rozptyl). Experimentální uspořádání, aplikace.

8. MÖSSBAUEROVA SPEKTROSKOPIE

Princip absorpce gama záření jadernými částicemi, spektrální parametry (izomerní posun, kvadrupolové a magnetické štěpení). Experimentální uspořádání, (zdroje záření, Dopplerův princip), praktické aplikace.

9. NEUTRONOVÁ AKTIVAČNÍ ANALÝZA

Princip metody, matematické vyjádření vztahu aktivity vzorku a jeho hmotnosti. Experimentální uspořádání: aktivace vzorku, zdroj neutronů, energetická disperze a detekce gama záření. Analytické aplikace.

10. PRŮTOKOVÉ METODY ANALÝZY SE SPEKTROMETRICKOU DETEKCÍ

Segmentovaná průtoková analýza (SFA), průtoková injekční analýza (FIA), sekvenční injekční analýza (SIA).

U všech metod: Princip a základní vztahy (zamezení disperze; klady a nedostatky metody), experimentální uspořádání, detekce a vyhodnocování signálu, analytické aplikace.

11. POUŽITÍ REFERENČNÍCH MATERIÁLŮ VE SPEKTROMETRICKÝCH METODÁCH.

Možnosti ověření správného výsledku analýzy; definice a rozdělení referenčních materiálů; požadavky. Způsob použití referenčních materiálů, aplikace v různých oborech. Interpretace výsledků analýzy referenčních materiálů a zásady GLP

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK