PředmětyPředměty(verze: 902)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Praktikum z analytické chemie - MC230C07N
Anglický název: Laboratory Training in Analytical Chemistry
Český název: Praktikum z analytické chemie
Zajišťuje: Katedra analytické chemie (31-230)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: oba
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: 0/4 [hodiny/týden]
Počet míst: 140
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Poznámka: povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: RNDr. Jakub Hraníček, Ph.D.
Vyučující: prof. RNDr. Zuzana Bosáková, CSc.
prof. RNDr. Pavel Coufal, Ph.D.
RNDr. Jakub Hraníček, Ph.D.
RNDr. Petr Kozlík, Ph.D.
doc. RNDr. Tomáš Křížek, Ph.D.
RNDr. Anna Kubíčková, Ph.D.
doc. RNDr. Karel Nesměrák, Ph.D.
prof. RNDr. František Opekar, CSc.
RNDr. Jana Sobotníková, Ph.D.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Jakub Hraníček, Ph.D. (06.09.2021)
Praktikum z analytické chemie doplňuje přednášku z analytické chemie a klade důraz na osvojení si základních operací chemické analýzy jako je technika vážení, práce s odměrným nádobím, příprava vzorku, rozpouštění. Všechny práce v laboratoři musí být prováděny bezpečně, proto jsou posluchači seznamováni s bezpečností práce a protipožárními předpisy pro chemické laboratoře. Cílem laboratorního cvičení je seznámit posluchače se základními principy kvalitativní anorganické analýzy a s klasickými i instrumentálními metodami analýzy kvantitativní. Praktikum z analytické chemie je zakončeno písemným testem a praktickou zkouškou.

Studenti jednotlivých studijních programů se zapisují takto:

ZIMNÍ SEMESTR
Studenti bakalářského studijního programu Medicinální chemie - ZS 3. úseku studia.
Studenti bakalářského studijního programu Chemie a fyzika materiálů - ZS 3. úseku studia.


LETNÍ SEMESTR
Studenti bakalářského studijního programu Ochrana životního prostředí - LS 3. úseku studia.
Studenti bakalářského studijního programu Biochemie - LS 2. úseku studia. 
Studenti bakalářského studijního programu Chemie - LS 2. úseku studia.

Způsob výuky v době, kdy platí epidemiologická opatření: Výuka praktika probíhá pouze prezenční formou za dodržení všech platných předpisů. V případě zákazu osobní přítomnosti studentů na výuce praktických cvičení se předmět nevyučuje a výuka bude přesunuta na pozdější termíny.
Literatura -
Poslední úprava: doc. RNDr. Karel Nesměrák, Ph.D. (28.10.2019)

https://www.natur.cuni.cz/chemie/analchem/praktika

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: RNDr. Jakub Hraníček, Ph.D. (03.09.2021)

Pro udělení zápočtu ze základního praktika z analytické chemie musí posluchači úspěšně absolvovat všechny praktické úlohy s průměrem známek z protokolů menším než 2,5, úspěšně absolvovat závěrečný písemný test a úspěšně provést závěrečnou analýzu praktického vzorku.

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Jakub Hraníček, Ph.D. (27.09.2021)

1. Kvalitativní analýza na mokré cestě: provedení základních operací kvalitativní analýzy, vybrané chemické reakce kvalitativní analýzy, důkaz kationtu a aniontu v roztoku
2. Kvalitativní analýza na mokré cestě: důkaz dvou kationtů, dvou aniontů a analýza pevného lehce rozpustného vzorku
3. Acidobazické titrace: důkaz analytu (hydroxidu sodného či draselného nebo kyseliny chlorovodíkové, sírové či dusičné) ve vzorku, příprava a standardizace odměrného roztoku kyseliny chlorovodíkové nebo hydroxidu sodného, acidimetrické nebo alkalimetrické stanovení analytu ve vzorku
4. Srážecí titrace: argentometrické stanovení chloridu sodného v kapalném vzorku titrací podle Fajanse, argentometrické stanovení jodidu a chloridu draselného v pevném vzorku titrací s potenciometrickou indikací, zakreslení a vyhodnocení titrační křivky
5. Chelatometrické titrace: důkaz analytů ve vzorku, chelatometrické stanovení hořečnatých a vápenatých iontů v tvrdé vodě, chelatometrické stanovení hořečnatých a zinečnatých iontů nebo olovnatých a bismutitých iontů ve směsi
6. Jodometrické titrace: jodometrické stanovení kyseliny askorbové v tabletě Celaskonu, jodometrické stanovení acetonu v kapalném vzorku nepřímou titrací
7. Manganometrické titrace: standardizace odměrného roztoku manganistanu draselného, manganometrické stanovení železnatých iontů v pevném vzorku titrací s potenciometrickou indikací, zakreslení a vyhodnocení titrační křivky
8. Coulometrie: stanovení hydrochinonu v kapalném vzorku coulometrickou titrací, výpočet zastoupení analytu ve vzorku z prošlého elektrického náboje
9. Potenciometrie s iontově selektivní elektrodou: stanovení dusičnanů nebo fluoridů iontově selektivní elektrodou, konstrukce kalibrační přímky
10. Plynová chromatografie: separace kyslíku a dusíku ze vzduchu plynovou chromatografií, vyhodnocení chromatogramu a výpočet základních chromatografických veličin
11. Spektrofotometrie: spektrofotometrické stanovení kyseliny acetylsalicylové v tabletě Acylpyrinu, konstrukce kalibrační přímky
12. Extrakce na pevné fázi: prekoncentrace železitých iontů z minerální vody na pevné fázi katexu, spektrofotometrické stanovení prekoncetrovaného analytu, konstrukce kalibrační přímky
13. Písemná práce z provedených praktických úloh a praktická zkouška s vylosovaným neznámým vzorkem

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK