PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Praktikum z analytické chemie - MC230C07N
Anglický název: Laboratory Training in Analytical Chemistry
Český název: Praktikum z analytické chemie
Zajišťuje: Katedra analytické chemie (31-230)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: oba
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: 0/4, Z [HT]
Počet míst: 60
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Poznámka: povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: RNDr. Jakub Hraníček, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Simona Baluchová, Ph.D.
prof. RNDr. Zuzana Bosáková, CSc.
prof. RNDr. Pavel Coufal, Ph.D.
RNDr. Jakub Hraníček, Ph.D.
RNDr. Petr Kozlík, Ph.D.
doc. RNDr. Tomáš Křížek, Ph.D.
RNDr. Anna Kubíčková, Ph.D.
doc. RNDr. Karel Nesměrák, Ph.D.
prof. RNDr. František Opekar, CSc.
RNDr. Jana Sobotníková, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Jakub Hraníček, Ph.D. (21.02.2024)
Praktikum z analytické chemie doplňuje přednášku z analytické chemie a klade důraz na osvojení si základních operací chemické analýzy jako je technika vážení, práce s odměrným nádobím, příprava vzorku, rozpouštění. Všechny práce v laboratoři musí být prováděny bezpečně, proto jsou posluchači seznamováni s bezpečností práce a protipožárními předpisy pro chemické laboratoře. Cílem laboratorního cvičení je seznámit posluchače se základními principy kvalitativní anorganické analýzy a s klasickými i instrumentálními metodami analýzy kvantitativní. Praktikum z analytické chemie je zakončeno písemným testem a praktickou zkouškou.

Studenti jednotlivých studijních programů se zapisují takto:

ZIMNÍ SEMESTR
Studenti bakalářského studijního programu Klinická a toxikologická analýza - ZS 2. ročník.
Studenti bakalářského studijního programu Medicinální chemie - ZS 3. ročník.
Studenti bakalářského studijního programu Chemie a fyzika materiálů - ZS 3. ročník.

LETNÍ SEMESTR
Studenti bakalářského studijního programu Ochrana životního prostředí - LS 3. ročník.
Studenti bakalářského studijního programu Biochemie - LS 2. ročník.
Studenti bakalářského studijního programu Chemie - LS 2. ročník.
Studenti FJFI - LS 3. ročník.

Aktuální informace k výuce tohoto předmětu obdrží zapsaní studenti automaticky 1-2 týdny před zahájením výuky. Lze je také nalést zde: https://www.natur.cuni.cz/chemie/analchem/praktika

Předpokládá se, že studenti, kteří mají písemně dostupné konkrétní výsledky učení, sepsané v podobě přesných zadání, se naučí během semestru více a na hlubší úrovni, nežli v případě neexistence těchto výsledků (doloženo v rámci evidence-based teaching). Z Nařízení vlády č. 274/2016 Sb. o standardech pro akreditace ve vysokém školství a z Opatření rektorky UK 22/2022 (Standardy studijních programů UK) jsou niže doplněny:

VÝSTUPY UČENÍ (LEARNING OUTCOMES)

Po absolvování předmětu MC230C07N student:
- provede základní operace kvalitativní analýzy a demonstruje vybrané chemické reakce
- dokáže kationty a anionty ve vzorku a provede analýzu pevného lehce rozpustného vzorku
- provede důkaz analytu ve vzorku a stanovní ho acidobazickou titrací, vypočítá, připraví a standardizuje odměrný roztok
- provede argentometrické stanovení chloridu sodného v kapalném vzorku a jodidu a chloridu draselného v pevném vzorku
- rozliší analyty ve vzorku (Zn+Mg, Pb+Bi) a ty pak stanoví chelatometrickou titrací a také stanovní hořečnané a vápenaté ionty ve vzorku tvrdé vody
- stanoví kyselinu askorbovou v tabletě Celaskonu a aceton v kapalném vzorku jodometrickou titrací
- standardizuje odměrný roztok manganistanu draselného a stanoví železnaté ionty v pevném vzorku manganometrickou titrací
- stanoví hydrochinon coulometrickou titrací a vypočítá jeho zastoupení analytu ve vzorku z prošlého elektrického náboje
- stanoví dusičnany a nestanovní fluoridy nebo obráceně a využije při tom potenciometrii s iontově selektivní elektrodou a sestaví kalibrační přímku
- provede separaci kyslíku a dusíku plynovou chromatografií a vyhodnotí chromatogram
- stanovit kyselinu acetylsalicylovou v tabletě Acylpyrinu spektrofotometrickou metodou a sestaví kalibrační přímku
- provede extrakci železitých iontů z minerální vody na pevnou fázi katexu a stanoví prekoncentrovaný analyt spektrofotometrií

Zároveň již během výuky student s vysokou pravděpodobností:
- používá selský rozum
- vypočítá navážku kyseliny šťavelové
- popíše několik stran pevně vázaného laboratorního deníku
- zařadí roztok kademnatých iontů do správné police
- provede efektivně předepsané úkoly
- zhodnotí tvar kalibračních závislostí
- změří potenciál stříbrné elektrody
- předpoví orientačně konec praktika
- užívá si jednotlivé úlohy
- vysvětlí nedostatečnou domácí přípravu
- výmezí svůj prostor na pracovním stole
- ověří si dosažené výsedky u pedagogického dozoru
- sestaví aparaturu pro acidobazickou titraci
- zjistí polohu cvičné poloautomatické byrety
- porovná činidla na platíčku podle pořadových čísel
- posoudí vhodnost použití platinového drátku pro plamenové reakce
- aplikuje v praktiku získané dovednosti i ve svém volném čase
- určí optimální pořadí skupinových a specifických činidel
- rozliší oranžovo červené a světle fialové zabarvení titrační baňky
- zapíše výsledky svého pozorování do laboratorního deníku
- navrhne optimální postup řešení úlohy
- rozpozná červenou sraženinu od modrého rozpustného komplexu
- odhadne čas pro úklid pracoviště
- znázorní průběh redoxní titrace
- objasní principy analytických stanovení
- vyhledá pomoc při úrazu elektrickým proudem
- stanoví minimální počet opakování titrace
- rozezná pracovní místo
- ukaže vhodnou laboratorní obuv
- zdůvodní absenci na praktickém cvičení
- najde nové přátele
- doloží k protokolu grafický výstup integrátoru

Literatura -
Poslední úprava: RNDr. Jakub Hraníček, Ph.D. (21.02.2024)

https://www.natur.cuni.cz/chemie/analchem/praktika

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: RNDr. Jakub Hraníček, Ph.D. (21.02.2024)

Pro udělení zápočtu ze základního praktika z analytické chemie musí posluchači úspěšně absolvovat všechny praktické úlohy s průměrem známek z protokolů menším než 2,5, úspěšně absolvovat závěrečný písemný test a úspěšně provést závěrečnou analýzu praktického vzorku.

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Jakub Hraníček, Ph.D. (21.02.2024)

1. Kvalitativní analýza na mokré cestě: provedení základních operací kvalitativní analýzy, vybrané chemické reakce kvalitativní analýzy, důkaz kationtu a aniontu v roztoku
2. Kvalitativní analýza na mokré cestě: důkaz dvou kationtů, dvou aniontů a analýza pevného lehce rozpustného vzorku
3. Acidobazické titrace: důkaz analytu (hydroxidu sodného či draselného nebo kyseliny chlorovodíkové, sírové či dusičné) ve vzorku, příprava a standardizace odměrného roztoku kyseliny chlorovodíkové nebo hydroxidu sodného, acidimetrické nebo alkalimetrické stanovení analytu ve vzorku
4. Srážecí titrace: argentometrické stanovení chloridu sodného v kapalném vzorku titrací podle Fajanse, argentometrické stanovení jodidu a chloridu draselného v pevném vzorku titrací s potenciometrickou indikací, zakreslení a vyhodnocení titrační křivky
5. Chelatometrické titrace: důkaz analytů ve vzorku, chelatometrické stanovení hořečnatých a vápenatých iontů v tvrdé vodě, chelatometrické stanovení hořečnatých a zinečnatých iontů nebo olovnatých a bismutitých iontů ve směsi
6. Jodometrické titrace: jodometrické stanovení kyseliny askorbové v tabletě Celaskonu, jodometrické stanovení acetonu v kapalném vzorku nepřímou titrací
7. Manganometrické titrace: standardizace odměrného roztoku manganistanu draselného, manganometrické stanovení železnatých iontů v pevném vzorku titrací s potenciometrickou indikací, zakreslení a vyhodnocení titrační křivky
8. Coulometrie: stanovení hydrochinonu v kapalném vzorku coulometrickou titrací, výpočet zastoupení analytu ve vzorku z prošlého elektrického náboje
9. Potenciometrie s iontově selektivní elektrodou: stanovení dusičnanů nebo fluoridů iontově selektivní elektrodou, konstrukce kalibrační přímky
10. Plynová chromatografie: separace kyslíku a dusíku ze vzduchu plynovou chromatografií, vyhodnocení chromatogramu a výpočet základních chromatografických veličin
11. Spektrofotometrie: spektrofotometrické stanovení kyseliny acetylsalicylové v tabletě Acylpyrinu, konstrukce kalibrační přímky
12. Extrakce na pevné fázi: prekoncentrace železitých iontů z minerální vody na pevné fázi katexu, spektrofotometrické stanovení prekoncetrovaného analytu, konstrukce kalibrační přímky
13. Písemná práce z provedených praktických úloh a praktická zkouška s vylosovaným neznámým vzorkem

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK