PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Pokročilé praktikum z analytické chemie - MC230C04
Anglický název: Advanced Laboratory Course
Český název: Pokročilé praktikum z analytické chemie
Zajišťuje: Katedra analytické chemie (31-230)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
E-Kredity: 10
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/8 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 25
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Garant: RNDr. Jana Sobotníková, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Hana Dejmková, Ph.D.
RNDr. Jan Fischer, Ph.D.
RNDr. Jakub Hraníček, Ph.D.
RNDr. Anna Kubíčková, Ph.D.
RNDr. Eliška Nováková, Ph.D.
RNDr. Jana Sobotníková, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Jana Sobotníková, Ph.D. (24.09.2018)
Základní instrumentální analytické metody jsou demonstrovány na 9 povinných úlohách: anodická rozpouštěcí voltametrie, konduktometrie, automatická potenciometrické titrace, spektrofotometrie ve viditelné oblasti, atomová absorpční spektrometrie, plynová chromatografie, kapalinová chromatografie, kapilární elektroforéza, průtoková injekční analýza a na 5 úlohách nepovinných: diferenční pulsní voltametrie, adsorpční rozpouštěcí voltametrie, HPLC s elektrochemickou detekcí , AAS s generací hydridů a ICP spektrometrie.

Praktikum probíhá 3 dny v týdnu, a to vždy v pondělí, středu i pátek podle sestaveného rozpisu úloh.


Literatura
Poslední úprava: RNDr. Jana Sobotníková, Ph.D. (12.04.2018)

1. Beran P., Opekar F., Štulík K.: Instrumentální analytické metody. SPN Praha 1997.

2. Štulík K. a kolektiv: Analytické separační metody. Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství  Karolinum, Praha 2004.

3. Sobotníková J., Zima J., Dejmková H., Fischer J., Hraníček J., Nováková E.: Návody k pokročilému praktiku z analytické chemie MC230C04, pdf verze

 

Návody k povinným úlohám jsou ke stažení zde v SIS.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Jana Sobotníková, Ph.D. (12.04.2018)

Pokročilé praktikum je zakončeno zkouškou. Zkouška je udělena po úspěšném absolvování všech předepsaných úloh a po odevzdání všech protokolů. Protokoly je nutné odvezdat ve stanoveném termínu, tj. do 14 kalendářních dní od zpracování úlohy. Výsledná známka ze zkoušky je určena na základě klasifikace ústního zkoušení z jednotlivých úloh a na základě klasifikace odevzdaných protokolů, s přihlédnutím k průběžné práci studenta k laboratoři pokročilého praktika.

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Jana Sobotníková, Ph.D. (12.04.2018)

Praktikum probíhá 3x v týdnu, a to vždy v pondělí, středu a pátek. Prováděny jsou následující povinné úlohy:

1. Anodická rozpuštěcí voltametrie: optimalizace podmínek pro stanovení Cd, ověření linearity metody, určení meze detekce, stanovení Cd v neznámém vzorku metodou kalibrační přímky a standardního přídavku.

2. Konduktometrie: konduktometrická titrace různě silných kyselin, statistické zhodnocení výsledků, diskuze tvaru titračních křivek.

3. Automatická potenciometrická titrace: optimalizace podmínek pro odměrné stanovení dvojmocného manganu manganistanem v přítomnosti difosforečnanu.

4.Spektrofotometrie: určení disociační konstanty barevného indikátoru.

5. Atomová absorpční spektrometrie: stanovení zinku ve vodovodní vodě.

6. Průtoková injekční analýza: vliv základních parametrů na disperzi vzorku.

7. Plynová chromatografie: stanovení methanolu ve vzorcích ovocných destilátů.

8. Kapalinová chromatografie : analýza směsi azobarviv.

9. Kapilární elektroforéza: kvalitativní a kvantitativní analýza směsi aromatických nitrosloučenin.


Součástí praktika je průběžná kontrola znalostí potřebných k provedení jednotlivých úloh, klasifikace protokolů a průběžné hodnocení práce studenta v laboratoři.

Návody k 5 nepovinným úlohám jsou ve volně přístupné složce počítače Barek ve skupině Analytika na Intranetu UK PřF.

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK