PředmětyPředměty(verze: 902)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Odborný seminář I (k DP) - MB180S04
Anglický název: Special Seminar I
Český název: Odborný seminář I (k DP)
Zajišťuje: Katedra učitelství a didaktiky biologie (31-180)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 [hodiny/týden]
Počet míst: 18
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Je zajišťováno předmětem: MB180S06
Vysvětlení: V případě on-line výuky bude předmět vyučován.
Patří ke studentské práci typu: diplomová práce
Garant: Mgr. Radka Dvořáková, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Radka Dvořáková, Ph.D.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Radka Dvořáková, Ph.D. (01.10.2020)
Seminář je určen studentům navazujícího magisterského studia v kombinaci s biologií, kteří vypracovávají diplomovou práci na Katedře učitelství a didaktiky biologie. Studenti se zde seznámí se zásadami a požadavky pro vypracování didakticky zaměřené diplomové práce. V rámci semináře navrhnou a naplánují vlastní diplomový projekt. Cílem semináře je nejen rozvoj výzkumných kompetencí a prezentačních dovedností účastníků, ale také rozvoj schopnosti poskytovat a přijímat zpětnou vazbu.

Další náplní semináře jsou přednášky zvaných hostů na různá témata související s didaktikou přírodovědných předmětů, environmentální výchovou a zděláváním v nejširším slova smyslu.

Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Radka Dvořáková, Ph.D. (01.10.2020)

Gavora, P. (2010). Úvod do pedagogického výzkumu. Brno: Paido

Chráska, M. (2007). Metody pedagogického vỳzkumu. Praha: Grada Publishing, a.s.

Švaříček, R., Šeďová, K., Janík, T., Kaščák, O., Miková, M., Nedbálková, K., … Zounek, J. (2007). Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál

Walker, I. (2013). Výzkumné metody a statistika. Praha: Grada

 

Jak na citace (ISO 690): https://sites.google.com/site/novaiso690/home

Bitly - zkracovač webových odkazů: https://bitly.com/

Eduin - portál o vzdělávání: https://www.eduin.cz/

časopis SciEd: https://ojs.cuni.cz/scied/about

časopis Arnica: https://www.arnica.zcu.cz/cz/

časopis E-pedagogium: https://e-pedagogium.upol.cz/

časopis Biologie-chemie-zeměpis: http://bichez.pedf.cuni.cz/

časopis The American Biology Teacher: https://bioone.org/journals/the-american-biology-teacher/issues

časopis Journal of Biological Education

 

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Mgr. Radka Dvořáková, Ph.D. (08.09.2021)

požadavky k zápočtu:

  • výzkumný didaktický článek (v Aj a nejlépe k tématu DP) - vyhledat, přečíst, odevzdat elektronicky originál článku + obsah v Čj v rozsahu cca půl strany A4 (nutno prokázat znalost celého článku, převyprávět abstrakt nestačí)
  • písemně zpracovat projekt k DP (el. odevzdat do konce listopadu - garantovi předmětu + školiteli)
  • referát o dipl. projektu (7-10 minut) + odevzdat el. prezentaci k referátu (nejpozději v den referování)
  • max 2 absence + aktivní účast na semináři

pozn.:  V případě, že budete psát DP na jiné katedře než KUDBi, je nutné nahlásit tuto skutečnost garantovi předmětu nejpozději v prvním týdnu semestru. Zápočet Vám bude zapsán na konci semestru, pokud Váš školitel nebo garant DP semináře příslušné katedry, potvrdí e-mailem garantovi DP semináře KUDBi, že jste splnil jejich podmínky pro udělení zápočtu.

 

V případě on-line výuky požadavky k zápočtu zůstávají; setkání, případně zadávání/odevzdávání úkolů, proběhne přes platformu Google Classroom.

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Radka Dvořáková, Ph.D. (08.09.2021)

  aktuální program web KUDBi

Požadavky k zápisu
Poslední úprava: Mgr. Radka Dvořáková, Ph.D. (01.10.2020)

Diplomanti Katedry učitelství a didaktiky biologie si zapisují diplomový seminář (I-IV) v každém semestru navazujícího magisterského studia. Měli by tedy absolvovat celkem 4 semestry tohoto semináře.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK