PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Školní projekt - MB180P34A
Anglický název: The School Project
Český název: Školní projekt
Zajišťuje: Katedra učitelství a didaktiky biologie (31-180)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/3 Z [hodiny/týden]
Počet míst: 16
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
předmět má cyklickou výuku
Garant: Mgr. Karolína Kotvaltová Sezemská, Ph.D.
RNDr. Irena Chlebounová
Neslučitelnost : MB180P34
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Irena Chlebounová (02.10.2020)
Předmět rozvíjí znalosti a dovednosti získané v základní přednášce Didaktika biologie a přírodopisu a ve Cvičeních z didaktiky biologie a přírodopisu. Studenti se podrobně seznámí se zásadami a metodami projektové výuky a badatelsky orientovaného vyučování a dalších aktivizujících metod výuky, principy místně zakotveného učení a vybraných metod rozvoje kritického myšlení. Poznatky se naučí vhodným způsobem aplikovat ve výuce přírodovědných předmětů. Vyzkouší si činnostně orientovanou a badatelskou výuku prezenčně i online způsobem. Na vhodných příkladech se dále seznámí s možnostmi využití projektové výuky při výuce mezipředmětových vztahů, průřezových témat a v environmentální výchově i s vhodnými způsoby evaluace školních projektů. Seznámí se s ukázkami mezinárodních programů (např. Globe a Ekoškola), pojektů krátkodobých, střednědobých, dlouhodobých a celoškolních a s možnostmi spolupráce s ekocentry a středisky ekologické výchovy. Studenti si během předmětu navrhnou vlastní projekt, ke kterému získají zpětnou vazbu a případně se pokusí o jeho realizaci podle současných moderních trendů ve výuce. Studenti si osvojí také kompetence pro distanční a online výuku, digitální kompetence a kompetence pro praktickou experimentální výuku. Aktuální vývoj předmětu včetně materiálů naleznou studenti v Google Classroom https://classroom.google.com/u/0/c/MTc3NTIxNTQ1MDk0
Literatura -
Poslední úprava: RNDr. Irena Chlebounová (02.10.2020)

Andres R., Vrtiška J. (2018) Environmentální výchova v praxi: příručka pro MŠ, ZŠ, SŠ. Vlašim: Český svaz ochránců přírody Vlašim, 2018, 130 s. ISBN 978-80-87964-19-4

Andres R., ed., (2013) Praktická ochrana přírody ve výuce na školách: metodická příručka. Vlašim: ZO ČSOP Vlašim, 2013, 94 s. ISBN 978-80-86327-99-0

Švecová M. (2012) Školní projekty v environmentální výchově a jejich využití ve školní praxi. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2012, 100 s. ISBN 978-80-87472-36-1

Kubešová M., Regner J. (2010) Děti ve svém živlu aneb Jak na projekty, vlastní výuku i motivaci žáků v environmentální výchově na tématech voda, vzduch, půda. Praha: Sdružení TEREZA 2010, 109 s.

Švecová M. (2001) Teorie a praxe zařazení školních projektů ve výuce přírodopisu, biologie a ekologie. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2001, 79 s. ISBN 80-246-0227-X

Frantzen H., J. van Rossum (1999) přel. EuroLingua, spol. s.r.o. Ochrana životního prostředí na škole - Co je to, kde začít a jak na to? Karlovy Vary: IN LIEFDE BLOEIENDE, 1999, 43 s.

Hunterová M. (1999) Účinné vyučování v kostce. přel. z angl. orig. Eva Vondráková. Praha: Portál, 1999, 102 s. ISBN 80-7178-220-3

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: RNDr. Irena Chlebounová (02.10.2020)

1. Účast na výuce (povoleny 2 absence za semestr, při online výuce minimálně 80% splněných úkolů v Google Classroom)

2. Písemně zpracovaný návrh vlastního projektu, jeho prezentace a obhajoba

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Irena Chlebounová (02.10.2020)

1. Projektová výuka – zásady, přednosti a úskalí, úloha učitele a žáka, vymezení pojmů

2. Badatelsky orientované vyučování u nás i v zahraničí

3. Projektový den pro školu – metodika a zkušenosti z realizace, funkce koordinátora environmentální výchovy

4. Projekty zaměřené na úsporu energie, Recyklohraní

5. Projekty orientované na spolupráci a vztahy v týmu, mezinárodní program Ekoškola (Ekocentrum Tereza)

6. Modelování vědeckého průzkumu okolí, terénní výuka, mezinárodní program Globe (Ekocentrum Tereza)

8. Město do kapsy – Mikroklima okolí školy (Ekocentrum Koniklec), regionální výuka a místně zakotvené učení

7. Les ve škole, škola v lese (Ekocentrum Tereza), regionální učebnice, vrstevnické učení

8. Kompostování na školních zahradách (Ekodomov)

9. Tvorba vlastních projektů posluchači – návrh, představení, teoretická příprava

10. Prezentace projektů, zpětná vazba a reflexe (případné ověřování v rámci pedagogických praxí, spolupráce s fakultními učiteli)

V případě online výuky budou aktuální informace i materiály v Google Classroom https://classroom.google.com/u/0/c/MTc3NTIxNTQ1MDk0

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK