PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Repetitorium biologie pro učitele II - MB180P32
Anglický název: Recapitulation of biology II
Český název: Repetitorium biologie pro učitele II
Zajišťuje: Katedra učitelství a didaktiky biologie (31-180)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/4 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: RNDr. Jan Mourek, Ph.D.
Neslučitelnost : MB180P23
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Michaela Havlová (01.05.2014)
V rámci předmětu bude postupně zopakováno učivo biologie potřebné pro složení SZZ z biologie a didaktiky biologie se zřetelem k současně platnému RVP. Do Repetitoria biologie podle RVP I bude zařazeno učivo: rostliny (morfologie, anatomie, fyziologie, systematika), houby (morfologie, anatomie, fyziologie, systematika) a ekologie (základní pojmy, biosféra, ekosystémy, ochrana ŽP).
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Michaela Havlová (01.05.2014)

Rozsypal S.: Nový přehled biologie, Scientia, Praha 2003

Jelínek, Zicháček: Biologie pro gymnázia, Nakladatelství Olomouc 2006

Campbell, N.A.: Biologie, Computer press, Brno 2006

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Michaela Havlová (01.05.2014)

Během semestru se bude psát test z probrané látky. Pro připuštění ke zkoušce je potřeba splnit test na minimálně 60%. Testové otázky v průběžném testu jsou uzavřené s výběrem více odpovědí nebo otevřené. Zkouška samotná má dvě části. V první studenti píší test. Test má uzavřené otázky s výběrem více odpovědí. Studenti kteří test splní na 60% a více přistupují k ústní části zkoušky. V případě neúspěchu u kterékoli části zkoušky je zkouška hodnocena známkou nedostatečně a celou zkoušku je potřeba opakovat.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Michaela Havlová (01.05.2014)

V průběhu předmětu budou probrány houby (O. Koukol), fyziologie a anatomie rostlin (J. Albrechtová) a systematika rostlin (F. Kolář) a dále základy ekologie (M. Černý). Podrobný sylabus bude zveřejněn na začátku semestru.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK