PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Běžná a krizová komunikace ve škole - MB180C44
Anglický název: School communication in normal and problem situations
Český název: Běžná a krizová komunikace ve škole
Zajišťuje: Katedra učitelství a didaktiky biologie (31-180)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/3, Z [HT]
Počet míst: 38
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Vysvětlení: Výuka předmětu bude zahájena 4.10.2023 v prezenční formě (V7, učebna B2P). /// Formulář pro náhradníky:
Další informace: http://bit.ly/PPnahradnici
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: RNDr. Ina Rajsiglová, Ph.D.
Mgr. Radim Kuba
Vyučující: Mgr. Radim Kuba
RNDr. Ina Rajsiglová, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Karolína Kotvaltová Sezemská, Ph.D. (24.11.2022)
Předmět je zaměřen na rozvoj komunikačních dovedností využitelných ve školní praxi i mimo ni a je vyučován v zimním semestru. Zahrnuje osvojování a základních znalostí i dovedností se zacílením jak na běžné pedagogické prostředí, tak na krizové situace, se kterými se lidé mohou setkat i v osobním životě. Základním cílem je rozvoj atributů potřebných pro práci a interakci s dalšími lidmi (předmět je tedy vhodný i pro studenty neučitelských oborů).
Studenti získají základní orientaci ve vybraných tématech sociální psychologie (sociální percepce, neverbální komunikace, intuice, emoce atd.). Na kurzu se věnujeme i tomu, jakým způsobem je možné řešit konfliktní situace obecně (styly řešení konfliktů) a účastníci získají základní vhled do aspektů práce v týmu/pracovní skupině a týmových rolí (slabé a silné stránky každého z nás).

Studenti také natrénují vhodné způsoby komunikace se školním kolektivem či rodinnými příslušníky žáků. Ze spektra situací, které učitelé mohou ve své praxi řešit, lze uvést např.: interakci s rodiči žáků, kteří v závislosti na situaci nemusí být vždy komunikačně „korektní“ (např. „špatná nálada“ rodičů z důvodu slabých studijních výsledků žáka), zvládání nevhodného chování žáků, či komunikaci se žáky v rámci utváření klimatu školní třídy; téma integrace žáků s jiným mateřským jazykem než čj a komunikace s nimi; situace, kdy v rodině některého z žáků dojde k úmrtí, což jeho fungování ve školním kolektivu může (minimálně dočasně) značně ovlivnit; rovněž, i v rámci akcí pořádanými školou, se ve třídě mohou objevit situační krize spojené např. s užíváním návykových látek, šikanou či vážným zraněním, úmrtím či dokonce únosem některého z žáků. Pro mnoho učitelů jsou tyto situace velmi zátěžové, neboť se s nimi doposud nemuseli setkat, či netuší, jak na ně reagovat a jakým způsobem s jednotlivými osobami komunikovat. Ačkoliv se v dnešní době v mnoha školách setkáme se školními metodiky prevence či psychology, prvotní kontakt (či následný v rámci výuky) se zasaženými osobami musí řešit a zvládat každý vyučující, tedy i vyučující přírodovědných předmětů.

Významnou součástí kurzu je řešení krizových situací - účastníci se tedy naučí, jak komunikovat s člověkem v krizi (základy krizové intervence). Součástí výuky je tedy význam, charakteristika a průběh krize, přehled nejčastějších typů krizí a základní techniky při práci s člověkem v krizi (technika provázení, práce s emocemi, zrcadlení, normalizace, zarámování rozhovoru, zakázka).

Kurz obsahuje praktické nácviky, řešení modelových situací, diskuse o problematice a sebereflexe pokroku studentů.

Kurz je volně propojen s předmětem MB180C48 Komplexní krizová komunikace, který se zaměřuje na rozšíření krizových stavů a prohloubení práce s nimi. Tento předmět však není prerekvizitou, oba předměty lze absolvovat nezávisle na sobě.

Cílem předmětu je i rozvinout kompetence účastníků pro distanční výuku, která může být doplňkem pro prezenční formy, a naznačit cesty k rozvoji těchto dovedností a kompetencí u žáků formou zaměření se na specifika distanční komunikace. Věnuje se rozdílům distanční a prezenční komunikace z hlediska sociální psychologie a pedagogické praxe, probírány jsou výhody a nevýhody distačního způsobu interakcí mezi lidmi. Opomenut není ani význam a základní techniky psychohygieny, která hraje významnou roli v rámci přechodu na distanční způsob komunikace.
Studenti ve výuce pracují s videi v anglickém jazyce.

Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Radim Kuba (01.07.2022)

Základní:

 • VODÁČKOVÁ, D. a kol. Krizová intervence. 2. vyd. Praha: Portál, 2007.
 • HAYESOVÁ, N. Základy sociální psychologie. Praha: Portál 1998
 • LEVINE, A., FREDERICK A. Probouzení tygra: léčení traumatu. Maitrea 2011.
 • BROŽ, F., VODÁČKOVÁ, D. Krizová intervence v kazuistikách. Praha. Portál 2015.

Rozšiřující:

 • ČÁP, J., MAREŠ., J. Psychologie pro učitele.
 • HOLEČEK, V. Psychologie v učitelské praxi. Grada Publishing, a. s.:   2015.
 • VYMĚTAL, Š. Krizová komunikace a komunikace rizika. Vyd. 1, Praha: Grada Publishing, 2009. 176 s. ISBN 978-80-247-2510-9

Internetová/distanční:

 • FB Náměty a inspirace pro paní učitelky a pány učitele - https://www.facebook.com/groups/408013116062
 • FB Učitelé přírodovědných předmětů - https://www.facebook.com/groups/uciteleprirodovednych
 • FB Náměty a inspirace pro učitele 2.stupně ZŠ + pracovníky se starší mládeží - https://www.facebook.com/groups/1686174311597411
 • FB První pomoc na PřF UK - https://www.facebook.com/prvnipomocprfuk
 • FB Česká psychologie https://www.facebook.com/groups/257954574335307
 • FB Remedium - https://www.facebook.com/REMEDIUMPraha
Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Mgr. Radim Kuba (09.01.2024)

Požadavky pro získání zápočtu:

 • účast na výuce (max. 2 absence)
 • písemné zpracování dosaženého osobního pokroku ("sebereflexe") v rozsahu minimálně 2 normostrany (přesné pokyny budou oznámeny na kurzu)
 • vyřešení 1 modelové situace na konci semestru
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Radim Kuba (30.11.2023)

 

Sylabus „Běžná a krizová komunikace“ - ZS 2023/2024

Vyučující: Radim Kuba & Ina Rajsiglová

1)          Úvod do kurzu, psychologie komunikace, priming – Radim Kuba, Ina Rajsiglová (4. 10. 2023/6. 10. 2023)

Úvod do kurzu, seznámení organizací výuky. Základní jevy ovlivňující lidskou komunikaci, sociální percepce a kognice („podle jakých klíčů si vytváříme obraz o ostatních lidech“), atribuční tendence (např. základní atribuční chyba), intuice, priming (podvědomé ovlivnění našeho myšlení a chování).

2)          Emoce a neverbální komunikace – Radim Kuba, Ina Rajsiglová (11. 10. 2023/13. 10. 2023)

Motivace, prosociální chování, sociální normy. Emoce (práce s nimi a využití pro efektivní komunikaci – techniky empatizace, validizace, normalizace). Neverbální znaky jako „mluvení beze slov“. Charakteristika a druhy nonverbálního sdělování (mimika, gestika, paralingvistika, haptika, proxemika) – zdůraznění významu sdělování pohledy a výrazu obličeje. Základní zóny prostoru (intimní, osobní, sociální, veřejná). Technika zrcadlení a aplikace při běžné i krizové komunikaci. Nácviky práce s emocemi a neverbální komunikací. Lhaní.

3)          Práce v týmu a kolektivu, úhel pohledu – Radim Kuba, Ina Rajsiglová (18. 10. 2023/20. 10. 2023)

Fungování a význam práce v týmu. Rozdíl tymu a skupiny. Struktura skupin (sociální role, pozice, status), fáze vývoje skupin (formování, bouření, soudržnost, optimální výkon, ukončení) a typologie pracovních rolí. Silné a slabé stránky pracovních rolí. Analýza a diskuse nad pracovními rolemi účastníků kurzu. Morální usuzování a význam úhlu pohledu. Praktické cvičení na týmovou spolupráci a komunikaci ve skupině. Aktivní naslouchání, povzbuzující jednání, brzdící jednání v komunikaci.

4)          Konflikty a konfliktní situace, manipulace – Radim Kuba, Ina Rajsiglová (25. 10. 2023/27. 10. 2023)

Agrese a agresivita (typy agrese, příčiny agresivního chování, metody práce s agresí). Konflikty a konfliktní situace. Strategie řešení konfliktů používané účastníky kurzu a jejich výhody a nevýhody. Argumentační fauly. Manipulativní chování a jeho základní typy (např. techniky k vyhovění - „noha ve dveřích“, „dveře ve tváři“, „loudil“ a další.). Psychohygiena učitele a žáků, základní způsoby, jak si chránit a upevňovat duševní zdraví a jak zvyšovat odolnost člověka vůči škodlivým vlivům.

5)          Pedagogická komunikace – Ina Rajsiglová, Radim Kuba (1. 11. 2023/3. 11. 2023)

Stresory v práci učitele, syndrom vyhoření, význam sycení potřeb. Životní hodnoty, mínění postoje, žebříček hodnot. Rozdíl sociální a pedagogické komunikace. Komunikace mezi U a Ž, vztahy mezi U a Ž, Struktura výukové komunikace: I – R – F, funkce pedagogické komunikace ve V-V procesu, její podoby a obsah, pravidla pedagogické komunikace. Čeho se vystříhat při komunikaci; bariéry v komunikaci. Prostředky pedagogické komunikace – řeč, dech, hlas.

6)          Zpětná vazba v komunikaci, třídnická hodina – Ina Rajsiglová, Radim Kuba (8. 11. 2023/10. 11. 2023)

Tipy pro efektivní komunikaci. Zásady správné zpětné vazby („sendvičová metoda“). Chyby při poskytování a přijímání zpětné vazby. Třídnické hodiny (TH) – příležitost pro třídu a U. Způsob vedení a cíle TH. Příklady aktivit do TH a jejich praktické vyzkoušení. Pravidla třídy a jak je nastavit (příklady správných a nesprávných formulací). Další doporučení, jak pracovat se třídou.

7)          Komunikace s problémovým jedincem – Ina Rajsiglová, Radim Kuba (15. 11. 2023/24. 11. 2023)

Sociální klima školní třídy; sociometrie třídy. Aktivity školy, kde se dále a v jaké podobě můžeme setkat s nekázní žáků. Specifikace možných počátků konfliktní situace. Agresor vs. oběť. Postoj a chování v konfliktních situacích – uvědomění a strategie jednání. Význam odmítnutí – sdělování „NE“, asertivita a respekt. Nácviky vybraných aktivit.

8)          Kázeň vs. svoboda v komunikaci, psychohygiena – Ina Rajsiglová, Radim Kuba (22. 11. 2023/1. 12. 2023)

Přístupy k řešení problémů – „popovídání“, „pohovor“, „ostrá výtka“ aj. Prevence a příčiny nekázně – situace, ukázky a jejich možná řešení. Způsoby řešení konfliktních situací ve škole. Otevřená a přímá komunikace, význam dialogu. Tipy z a do praxe.

9)          Základy krizové intervence I – Radim Kuba, Ina Rajsiglová (29. 11. 2023/8. 12. 2023)

Definice, význam, charakteristika a průběh krize, typologie krizí (krize situační, tranzitorní, vývojové, krize spojené s psychopatologií). Základy práce s člověkem v krizi (technika provázení, práce s emocemi, zrcadlení, normalizace, zarámování rozhovoru, zakázka, skrytá zakázka, žádoucí vyrovnávací strategie). Praktické nácviky vedení hovoru. 

10)      Základy krizové intervence II – Radim Kuba, Ina Rajsiglová (6. 12. 2023/15. 12. 2023)

Pokročilejší techniky z krizové intervence, krize pramenící z náhlého traumatizujícího stresoru – trauma, stres, akutní reakce na stres, post-trauma. Reakce alfa a beta, práce s traumatizovaným člověkem v místě události (příchod a pozdrav, uklidnění, odchod do bezpečí, potřeby a provázení). Techniky a tipy pro komunikaci, emoce v těchto situacích a práce s nimi. Praktické nácviky vedení hovoru.  Možnosti odborné pomoci (krizová centra, krizové linky apod.).

11)      Řešení modelových situací I (zápočty) – Ina Rajsiglová, Radim Kuba (13. 12. 2023/22. 12. 2023 – v pátek delší lekce)

12)      Řešení modelových situací II (zápočty) – Ina Rajsiglová, Radim Kuba (20. 12. 2023/5. 1. 2024 – v pátek delší lekce)

13)      Řešení modelových situací III (zápočty) – Ina Rajsiglová, Radim Kuba (3. 1. 2024)

 S ohledem na cíle předmětu, mezi které patří i snaha rozvinout kompetence účastníků pro distanční výuku, budou u jednotlivých výše zmíněných témat naznačeny cesty k rozvoji těchto dovedností a kompetencí u žáků formou zaměření se na specifika distanční komunikace. Průřezově se budeme věnovat rozdílům distanční a prezenční komunikace z hlediska sociální psychologie a pedagogické praxe a probírány budou i výhody a nevýhody distačního způsobu interakcí mezi lidmi (např. i v rámci jednotlivých modelových situací a jejich konkrétních řešení). Podobně např. v rámci lekce zaměřené i na základní techniky psychohygieny, bude zdůrazněn její význam v rámci distančních způsobů komunikace.  

Účastníci si rovněž v průběhu kurzu aktivně procvičí základní slovní zásobu a komunikaci v anglickém jazyce - součástí kurzu je např. využití a rozbor videí či audiozáznamů v AJ a diskuse o nich.


Od roku 2020 dochází k inovaci náplně předmětu - projekt "Pregraduální vzdělávání na UK II, Reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_068/0016093".

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK