PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Běžná a krizová komunikace ve škole - MB180C44
Anglický název: School communication in normal and problem situations
Český název: Běžná a krizová komunikace ve škole
Zajišťuje: Katedra učitelství a didaktiky biologie (31-180)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2018 do 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: 18
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Vysvětlení: UPOZORNĚNÍ PRO STUDENTY: Z důvodu administrativní chyby je předmět v SIS veden s rozsahem 0/2. V ZS 2018/19 však bude vyučován jako 0/3, a to každou středu v čase 16:30-18:45.
Garant: Mgr. Radim Kuba
RNDr. Jiřina Rajsiglová, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Radim Kuba
RNDr. Jiřina Rajsiglová, Ph.D.
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout 00a Sylabus ZS 2018-19.pdf Mgr. Radim Kuba
stáhnout 00b Návod na sebereflexi ZS 2018-19.pdf Mgr. Radim Kuba
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Radim Kuba (05.01.2019)
UPOZORNĚNÍ PRO STUDENTY: Z důvodu administrativní chyby je předmět v SIS veden s rozsahem 0/2. V ZS 2018/19 však bude vyučován jako 0/3, a to každou středu v čase 16:30-18:45.

Předmět je zaměřen na rozvoj komunikačních dovedností využitelných ve školní praxi i mimo ni a je vyučován v zimním semestru. Zahrnuje osvojování a základních znalostí i dovedností se zacílením jak na běžné pedagogické prostředí, tak na krizové situace, se kterými se lidé mohou setkat i v osobním životě. Základním cílem je rozvoj atributů potřebných pro práci a interakci s dalšími lidmi (předmět je tedy vhodný i pro studenty neučitelských oborů).
Studenti získají základní orientaci ve vybraných tématech sociální psychologie (sociální percepce, neverbální komunikace, intuice, emoce atd.). Na kurzu se věnujeme i tomu, jakým způsobem je možné řešit konfliktní situace obecně (styly řešení konfliktů) a účastníci získají základní vhled do aspektů práce v týmu/pracovní skupině a týmových rolí (slabé a silné stránky každého z nás).

Studenti také natrénují vhodné způsoby komunikace se školním kolektivem či rodinnými příslušníky žáků. Ze spektra situací, které učitelé mohou ve své praxi řešit, lze uvést např.: interakci s rodiči žáků, kteří v závislosti na situaci nemusí být vždy komunikačně „korektní“ (např. „špatná nálada“ rodičů z důvodu slabých studijních výsledků žáka), zvládání nevhodného chování žáků, či komunikaci se žáky v rámci utváření klimatu školní třídy; situace, kdy v rodině některého z žáků dojde k úmrtí, což jeho fungování ve školním kolektivu může (minimálně dočasně) značně ovlivnit; rovněž, i v rámci akcí pořádanými školou, se ve třídě mohou objevit situační krize spojené např. s užíváním návykových látek, šikanou či vážným zraněním, úmrtím či dokonce únosem některého z žáků. Pro mnoho učitelů jsou tyto situace velmi zátěžové, neboť se s nimi doposud nemuseli setkat, či netuší, jak na ně reagovat a jakým způsobem s jednotlivými osobami komunikovat. Ačkoliv se v dnešní době v mnoha školách setkáme se školními metodiky prevence či psychology, prvotní kontakt (či následný v rámci výuky) se zasaženými osobami musí řešit a zvládat každý vyučující, tedy i vyučující přírodovědných předmětů.

Významnou součástí kurzu je řešení krizových situací - účastníci se tedy naučí, jak komunikovat s člověkem v krizi (základy krizové intervence). Součástí výuky je tedy význam, charakteristika a průběh krize, přehled nejčastějších typů krizí a základní techniky při práci s člověkem v krizi (technika provázení, práce s emocemi, zrcadlení, normalizace, zarámování rozhovoru, zakázka).

Kurz obsahuje praktické nácviky, řešení modelových situací, diskuse o problematice a sebereflexe pokroku studentů.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Radim Kuba (27.08.2018)

Základní:

  • VODÁČKOVÁ, D. a kol. Krizová intervence. 2. vyd. Praha: Portál, 2007.
  • HAYESOVÁ, N. Základy sociální psychologie. Praha: Portál 1998
  • LEVINE, A., FREDERICK A. Probouzení tygra: léčení traumatu. Maitrea 2011.
  • BROŽ, F., VODÁČKOVÁ, D. Krizová intervence v kazuistikách. Praha. Portál 2015.

Rozšiřující:

  • ČÁP, J., MAREŠ., J. Psychologie pro učitele.
  • HOLEČEK, V. Psychologie v učitelské praxi. Grada Publishing, a. s.:   2015.
  • VYMĚTAL, Š. Krizová komunikace a komunikace rizika. Vyd. 1, Praha: Grada Publishing, 2009. 176 s. ISBN 978-80-247-2510-9
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Radim Kuba (27.08.2018)

Požadavky pro získání zápočtu:

  • účast na výuce (max. 2 absence)
  • písemné zpracování dosaženého osobního pokroku - sebereflexe - v rozsahu minimálně 2 normostrany (přesné pokyny budou oznámeny na kurzu)
  • vyřešení 1 modelové situace
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Radim Kuba (28.11.2018)

Sylabus „Běžná a krizová komunikace“ - ZS 2018/2019

(předběžný)

Vyučující: Radim Kuba, Jiřina Rajsiglová

1)         Úvod do kurzu, psychologie komunikace, manipulace – Radim Kuba, Jiřina Rajsiglová (3. 10. 2018)

Úvod do kurzu, seznámení organizací výuky. Základní jevy ovlivňující lidskou komunikaci, sociální percepce a kognice („podle jakých klíčů si vytváříme obraz o ostatních lidech“), atribuční tendence (např. základní atribuční chyba), schémata a fungování paměti (řešení problémů pomocí tzv. heuristik – odhad, intuice), priming (podvědomé ovlivnění našeho myšlení a chování). Manipulativní chování (např. techniky k vyhovění - „noha ve dveřích“, „dveře ve tváři“, „loudil“ a další.).

2)         Emoce, neverbální komunikace, úhel pohledu – Radim Kuba, Jiřina Rajsiglová (10. 10. 2018)

Emoce (práce s nimi a využití pro efektivní komunikaci). Rozbor neverbálních znaků při komunikaci. Motivace, prosociální chování, sociální normy.  Morální usuzování a význam úhlu pohledu.

3)         Práce v týmu a kolektivu, konflikty a konfliktní situace – Radim Kuba, Jiřina Rajsiglová (17. 10. 2018)

Fungování a význam práce v týmu, struktura skupin (sociální role, pozice, status), fáze vývoje skupin (formování, bouření, soudržnost, optimální výkon, ukončení) a typologie pracovních rolí. Konflikty a konfliktní situace (zvládání konfliktů, konfliktní styly, brzdící jednání, aktivní naslouchání a povzbuzující jednání), agrese a agresivita (typy agrese, příčiny agresivního chování), lhaní.

4)         Pedagogická komunikace – Jiřina Rajsiglová, Radim Kuba (24. 10. 2018)

Komunikace mezi U a Ž, vztahy mezi U a Ž; Struktura výukové komunikace: I- R – F; Funkce pedagogické komunikace ve V-V procesu, její podoby a obsah; Pravidla pedagogické komunikace.  Čeho se vystříhat při komunikaci; bariéry v komunikaci. Prostředky pedagogické komunikace – řeč, dech, hlas; Paralingvistické aspekty řeči – 9 charakteristik hlasu; Nácvik práce s hlasem.

5)         Kázeň vs. svoboda v komunikaci U – Ž – Jiřina Rajsiglová, Radim Kuba (31. 10. 2018)

Prevence nekázně. Sociální klima školní třídy; sociometrie třídy. Aktivity školy, kde se dále a v jaké podobě můžeme setkat s nekázní žáků.

6)         Komunikace s problémovým jedincem – Jiřina Rajsiglová, Radim Kuba (7. 11. 2018)

Přístupy k řešení problémů – „popovídání“, „pohovor“, „ostrá výtka“ aj. Příčiny nekázně – situace, ukázky a jejich možná řešení. Psychohygiena učitele a žáků.

7)         Třídnické hodiny, psychohygiena – Jiřina Rajsiglová, Radim Kuba (14.11.2018)

Třídnické hodiny (TH) – příležitost pro třídu a U, náplň pro TH.

Duševní hygiena, základní způsoby, jak si chránit a upevňovat duševní zdraví a jak zvyšovat odolnost člověka vůči škodlivým vlivům. Tipy a triky z praxe.

8)         Základy krizové intervence, krize jako „srážka s překážkou“ – Radim Kuba, Jiřina Rajsiglová (21. 11. 2018)

Definice, význam, charakteristika a průběh krize, typologie krizí (krize situační, tranzitorní, vývojové, krize spojené s psychopatologií). Základy práce s člověkem v krizi (technika provázení, práce s emocemi, zrcadlení, normalizace, zarámování rozhovoru, zakázka, skrytá zakázka, žádoucí vyrovnávací strategie).

 

(lekce 28. 11. 2018 odpadla z důvodu havárie vody - sylabus se o týden posunul)

 

9)         Trauma a práce s ním – Radim Kuba, Jiřina Rajsiglová (5. 12. 2018)

Krize pramenící z náhlého traumatizujícího stresoru - trauma, stres, akutní reakce na stres, post-trauma. Reakce alfa a beta, práce s traumatizovaným člověkem v místě události (příchod a pozdrav, uklidnění, odchod do bezpečí, potřeby a provázení). Techniky a tipy pro komunikaci, emoce v těchto situacích a práce s nimi. Možnosti odborné pomoci.

10)    Další specifická témata krizové intervence – Radim Kuba, Jiřina Rajsiglová (12. 12. 2018)

Definice, význam a charakteristika tranzitorních a vývojových krizí (krizové situace spojené s předškolním a školním věkem, dospíváním, dospělostí, seniorským věkem). Krize psychospirituální a krize spojené se smrtí a umíráním. Krize v kontextu psychopatologie - psychické změny u člověka, závislosti (osoby závislé, osoby blízké závislému), poruchy příjmu potravy, problematika týraných a zneužívaných lidí, domácí násilí, sebevražedná tematika. Význam a charakteristika primární prevence.

11)    Řešení modelových situací I (zápočty) – Jiřina Rajsiglová, Radim Kuba (19. 12. 2018)

12)    Řešení modelových situací II (zápočty) – Jiřina Rajsiglová, Radim Kuba (9. 1. 2018)

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK