PředmětyPředměty(verze: 902)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Výzkumné metody v přírodovědném vzdělávání - MB180C41A
Anglický název: Research Methods in Science Education
Český název: Výzkumné metody v přírodovědném vzdělávání
Zajišťuje: Katedra učitelství a didaktiky biologie (31-180)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/3 [hodiny/týden]
Počet míst: 16
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Vysvětlení: V ZS 2022-23 bude předmět probíhat ve čtvrtky v čase 14:50-17:05;Výuka začne 6.10.2022
Další informace: https://classroom.google.com/c/MTY4OTE3Mzg0MzIx
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: RNDr. Vanda Janštová, Ph.D.
RNDr. Jan Mourek, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Irena Chlebounová
RNDr. Vanda Janštová, Ph.D.
Mgr. Radim Kuba
RNDr. Jan Mourek, Ph.D.
RNDr. Pavel Teplý, Ph.D.
Neslučitelnost : MB180C41
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Vanda Janštová, Ph.D. (29.09.2020)
Kurz poskytuje základní přehled výzkumných metod. Náplní jednotlivých lekcí je ucelené představení daných přístupů, jejich pozitiv i negativ a uvedení studentů do práce s danými metodami. Pro studenty je kurz velmi přínosný jako metodický průvodce všemi fázemi (nejen) pedagogického výzkumu, který studenti obvykle realizují v rámci své práce diplomové (nebo závěrečné práce mimořádného studia učitelství). Účastníci se seznámí se zásadami plánování výzkumu a navrhování hypotéz, základními metodami sběru kvantitativních a kvalitativních dat, přípravou a vyhodnocením rozhovorů, analýzou učebnic, tvorbou dotazníků a dalších výzkumných nástrojů v on-line prostředí, typy proměnných, základy online statistického vyhodnocení dat, provedením videostudií a také s oční kamerou, která je na fakultě k dispozici pro výzkumné účely.
Předmět je vhodný zejména pro vyšší ročníky bakalářského stupně a nižší ročníky studia magisterského. Bakalářským studentům předmět poskytne základní orientaci ve výzkumné problematice, což mohou absolventi využít při sepisování bakalářské práce (např. čeho si všímat u odborných článků, kritické zhodnocení metodiky publikací a lepší orientace v kapitolách prezentujících výsledky). Studentům může také např. pomoci v rozhodování, jak potenciální téma diplomové/závěrečné práce uchopit a realizovat (které výzkumné metody lze využít a jak následně data zpracovat). Předmět je vhodný nejen pro ty, kteří ještě přesnou náplň diplomové práce nemají specifikovanou, ale i pro ty, kteří již na vybraném tématu pracují. Těm mohou být užitečné nejen lekce zaměřené např. na formulování hypotéz, statistiku, prezentaci výstupů, ale i mohou např. pomoci poskytnout i jiný úhel pohledu na již nasbíraná či zpracovaná data.
Ačkoliv vybrané metody jsou demonstrovány zejména na příkladech pedagogického výzkumu v didaktice přírodovědných předmětů, předmět je velmi vhodný nejen pro široké spektrum studentů učitelských oborů, ale i pro zájemce z řad odborných oborů etologických či behaviorálních (např. etologie člověka či psychologie), kde jsou vybrané metody rovněž hojně využívány (např. dotazníky, oční kamera, základy statistiky).
Kurz probíhá formou semináře - kombinace výkladu, aktivní práce studentů v průběhu výuky (vyhledávání literatury, vyhodnocení dat) a samostatné práce studentů (čtení vědeckých článků, realizace modelového výzkumného úkolu, příprava dotazníku včetně online dotazníku).
Literatura -
Poslední úprava: RNDr. Vanda Janštová, Ph.D. (29.09.2020)

Chráska M. 2010: Metody pedagogického výzkumu: základy kvantitativního výzkumu. Grada, Praha, 265 str.
Gavora P. 2010: Úvod do pedagogického výzkumu. Paido, Brno, 261 str.
Švaříček R.,Šeďová K. a kol., 2007: Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Portál, Praha, 377 str.

Carifio, J., & Perla, R. (2008). Resolving the 50-year debate around using and misusing Likert scales. Medical Education, 42(12), 1150–1152. https://doi.org/10.1111/j.1365-2923.2008.03172.x

Carifio, J., & Perla, R. J. (2007). Ten Common Misunderstandings, Misconceptions, Persistent Myths and Urban Legends about Likert Scales and Likert Response Formats and their Antidotes. Journal of Social Sciences, 3(3), 106–116. https://doi.org/10.3844/jssp.2007.106.116

https://www.statmethods.net/stats/index.html

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: RNDr. Vanda Janštová, Ph.D. (07.09.2021)

Aktivní účast (1 možná absence).

Plnění a odevzdání zadaných úkolů.

V případě vynucené online výuky aktivní účast na online výuce (Google Classroom kurz Výzkumné metody v přírodovědném vzdělávání https://classroom.google.com/c/Mzg4ODAwNTAyMDc0, kód ngl3l54), jedna povolená absence za semestr. A zároveň je potřebné plnění a online odevzdání zadaných úkolů k jednotlivým tématům.

Sylabus
Poslední úprava: RNDr. Vanda Janštová, Ph.D. (27.07.2022)

Úvod do problematiky, typy výzkumu, doporučený postup

Rozhovory, kvalitativní analýza, zakotvená teorie

Využití oční kamery ve výzkumu

Dotazníky

Základy statistiky

Hodnocení textu a obrázků

Videostudie

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK