PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Efektivní studium VŠ - MB180C38
Anglický název: Efficient Academic Study
Český název: Efektivní studium VŠ
Zajišťuje: Katedra parazitologie (31-161)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/18, Z [HS]
Počet míst: 22
Minimální obsazenost: 5
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Vysvětlení: Viz sylabus či rozvrh pro termíny výuky (neběží každý týden).
Další informace: https://bit.ly/3pWKNlC
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: RNDr. Tomáš Macháček, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Tomáš Macháček, Ph.D.
Anotace
Předmět je určený primárně pro studenty bakalářských biologických oborů. V teoretické části seznamuje se systémem vysokoškolského vzdělávání, kariérními výhledy po absolvování PřF UK a způsoby financování vědy a výzkumu v ČR. V praktické části se pak zaměřuje na získání a procvičení základních dovedností souvisejících s vědeckou činností (vyhledávání zdrojů a práce s nimi, příprava odborných publikací, vědecké psaní, prezentace vědeckých výsledků).

Předmět probíhá turnusově ve třech blocích. První dva bloky (společné pro všechny studenty) jsou věnovány tematickým workshopům a seminářům, třetí blok (více půldenních paralelek pro menší skupiny studentů) se zaměřuje na praktický nácvik prezentačních dovedností.
Poslední úprava: Macháček Tomáš, RNDr., Ph.D. (30.06.2018)
Literatura

Základní publikace:
CARTER, Matt. Designing science presentations: a visual guide to figures, papers, slides, posters, and more. Boston: Academic Press, 2013. ISBN 9780123859693.
FROUZ, Jan a Olga VINDUŠKOVÁ. Čtení a psaní odborného textu v environmentálních vědách. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017. ISBN 9788024638157.
TINKOVÁ, Eva. Rétorika aneb Řeč jako nástroj. Kralice na Hané: Computer Media, 2010. ISBN 9788074020742.

Další zajímavé publikace:
ALLEY, Michael. The craft of scientific presentations: critical steps to succeed and critical errors to avoid. New York: Springer, 2013. ISBN 9781441982780.
GUSTAVII, Björn. How to write and illustrate a scientific paper. Cambridge: Cambridge University Press, 2008. ISBN 9780521703932.
HIERHOLD, Emil. Rétorika a prezentace. Praha: Grada, 2008. ISBN 9788024724232.
PEASE, Allan a Barbara PEASE. Řeč těla. Praha: Portál, 2011. ISBN 9788073674496.
PRICE, Geraldine a Pat MAIER. Efektivní studijní dovednosti: odemkněte svůj potenciál. Praha: Grada, 2010. ISBN 9788024725277.

Kurz má také podporu v systému Moodle, kde jsou uloženy další studijní materiály.

Poslední úprava: Macháček Tomáš, RNDr., Ph.D. (30.06.2018)
Požadavky ke zkoušce

S ohledem na praktický charakter kurzu bude zápočet udělen za aktivní účast na všech třech blocích a splnění zápočtových aktivit zadaných v prostředí Moodle (zisk alespoň 70/100 bodů, splnění aktivit v řádném termínu).

 

Zápočtové aktivity

  • hledání informací (10 bodů) - individuálně
  • oponentura bakalářské práce (20 bodů) - individuálně
  • odborná esej (40 bodů) - individuálně
  • hodnocení slidů (15 bodů) - práce ve dvojici
  • příprava grafu (15 bodů) - práce ve dvojici
  • prezentace eseje či vybraného článku citovaného v eseji v rámci bloku 3

 

Případné krátkodobé uvolnění z výuky je v závažných případech (např. kolize s termínem jiné studijní povinnosti, zdravotní důvody apod.) možné a bude řešeno individuálně po předchozí dohodě s vyučujícím.

Poslední úprava: Macháček Tomáš, RNDr., Ph.D. (07.08.2021)
Sylabus

Výuka bude probíhat ve třech půldenních blocích. První dva bloky budou věnovány tematickým workshopům a seminářům, třetí blok se zaměří na praktický nácvik prezentačních dovedností.

 

Blok 1 (6. října 2023)

Fungování vysokých škol, akademická kariéra, financování vědy a výzkumu v ČR.
Bakalářská práce: výběr tématu a školitele, time management, strategie psaní, obhajoba.
Odborné texty: vědecké časopisy, typy odborných textů a jejich specifika - původní články, review, monografie aj.
Vědecké zdroje a práce s nimi: etika vědecké práce (proč citovat), citační styly (jak citovat), zdroje informací (databáze a jak se v nich orientovat), programy pro správu zdrojů a tvorbu citací.

 

Blok 2 (13. října 2023)

Úvod do vědeckého psaní: základní pravidla vědeckého psaní, odlišnosti různých stylů, editace textu, upozornění na nejčastější chyby v bakalářských pracích.
Prezentace vědeckého výzkumu: základní prezentační dovednosti, specifika vědecké prezentace, příprava grafických podkladů, příklady dobré prezentační praxe.

 

Blok 3 (24. listopadu, 1. a příp. 8. prosince 2023)

Prezentační praktikum: prezentace vlastní eseje či vybraného článku citovaného v eseji, rozbor pořízených videonahrávek.

Poslední úprava: Macháček Tomáš, RNDr., Ph.D. (22.09.2023)
Vstupní požadavky

Pro praktický nácvik probíraných dovedností si studenti na první dva bloky cvičení přinesou notebook schopný připojení k internetu a vybavený balíkem MS Office (či jiným softwarem, který disponuje tabulkovým editorem s možností tvorby grafů a programem pro tvorbu prezentací). 

Poslední úprava: Macháček Tomáš, RNDr., Ph.D. (07.08.2021)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK