PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Pozorování a pokus suborganismální II - MB180C30
Anglický název: Observation and Experiment SubOrganism II
Český název: Pozorování a pokus suborganismální II
Zajišťuje: Katedra učitelství a didaktiky biologie (31-180)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2021 do 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/3 Z [hodiny/týden]
Počet míst: 14
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Vysvětlení: kód Google Classroom y6ae2x7výuka začne 18.2.2022výuka nepoběží během výstupových pedagogických praxí 25.3. - 15.4.
Další informace: https://classroom.google.com/c/NDU0NTIzNTMyMTcx
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D.
RNDr. Vanda Janštová, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Irena Chlebounová
RNDr. Vanda Janštová, Ph.D.
Mgr. Karolína Kotvaltová Sezemská, Ph.D.
RNDr. Tomáš Macháček, Ph.D.
RNDr. Jan Mourek, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Vanda Janštová, Ph.D. (25.09.2020)
Předmět "Pozorování a pokus suborganismální II" nabízí studentům praktická laboratorní cvičení vhodná pro zařazení do výuky přírodopisu a biologie na ZŠ i SŠ. Po absolvování předmětu získají studenti sadu názorných námětů biologických úloh, které budou moci sami využít při své další praxi na základních a středních školách a to včetně námětů a kompetencí potřebných pro vedení distanční online výuky. Jednotlivá cvičení jsou koncipována ve spolupráci KUDBi s odbornými katedrami biologické sekce, nabídnou tak studentům učitelství vhled do problematiky jednotlivých cvičení jak po odborné stránce, tak i didaktické stránce. Probírána bude vhodnost různých použitých metod a pojetí praktické výuky jako např. badatelsky orientované výuky, využití digitálních technologií k distanční výuce.
Součástí cvičení bude i metodika (představení vlastní úlohu, upozornění na možná úskalí související s praxí základních a středních škol a návrh možného zařazení v rámci vzdělávacího oboru přírodopis/biologie); v praktické části studenti cvičení sami absolvují, čímž získají konkrétní zkušenost s danou úlohou. Studenti samostatně nebo ve dvojicích připraví a odučí "mikrovyučování". Předmět je určen studentům navazujícího magisterského studia učitelství a studentům mimořádného studia k získání pedagogické způsobilosti.

Elektronické materiály, konkrétní rozložení témat a zadání úkolů, případně odkazy na videokonference viz LMS GoogleClassroom, kurz Pozorování a pokus suborganismální II
(https://classroom.google.com/c/MTc2NDE5NzI3MDI5); kód kurzu: jzrw7xm
Literatura -
Poslední úprava: RNDr. Vanda Janštová, Ph.D. (25.09.2020)

Horák P., Kolářová L. (1994). Krevničky napadají člověka i v Čechách. Vesmír 73(8): 430.

Kolářová L., Horák P., Sitko J. (1997): Cercarial dermatitis in focus: schistosomes in the Czech Republic. Helminthologia 34: 127-139.

Kolářová L., Horák P. (1999). Cerkáriová dermatitida stále aktuální - spektrum patogenních agens a jejich vývoj v nespecifickém hostiteli. Remedia - Klinická mikrobiologie 3: 260-267.
www.schistosomes.cz

Kaprálek F., 1986: Fyziologie bakterií, SPN, Praha

Kaprálek F., Základní mikrobiologické praktikum, SPN Praha, 1980

Janštová V., Jáč M. 2014: Modelování ve výuce biologie (1) (aneb jak žákům přiblížit některé biologické jevy). Biologie, Chemie, Zeměpis, 23 (2), 61-65. ISSN: 1210-3349

Janštová V., Jáč M. 2014: Modelování ve výuce biologie (2) (aneb jak žákům přiblížit některé biologické jevy). Biologie, Chemie, Zeměpis, 23 (3), 111-116. ISSN: 1210-334

Balgopal, M., Bondy, C. Antigenic Shift and Drift. Science Teacher, roc. 78, c. 2, s. 42-46. 2011. ISSN 0036-8555.

Chowning, J. T., Griswold, J., Mathwig, J., Massey, D. Modeling Early Embryology & Stem Cell Concepts., roc. 70, c. 2, s. 77-78. 2008.

Biology with Vernier / vernier.cz

http://www.vscht.cz/obsah/fakulty/fpbt/ostatni/miniatlas/mikr.htm

FB Učitelé přírodovědných předmětů https://www.facebook.com/groups/uciteleprirodovednych/about

FB Praktika na dálku  https://www.facebook.com/praktika.nadalku

FB Přírodovědci  https://www.facebook.com/prirodovedci.cz

Praktický průvodce mikrosvětem https://mikrosvet.mimoni.cz/

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: RNDr. Vanda Janštová, Ph.D. (04.02.2021)

Maximálně jedna absence, aktivní účast.
Vypracování a prezentace (formou mikrovyučování) vlastního návrhu na online vedené praktické cvičení z biologie a elektronické odevzdání materiálů.

V případě vynucené on-line výuky neplatí výše uvedené a požadavky pro udělení zápočtu jsou následující: účast na online konferencích v čase rozvrhované výuky (maximálně jedna absence), vypracování zadaných praktických úkolů ke každému cvičení (maximálně jedno vynechané) včetně odevzdání (nafocení apod.) výsledků. Vypracování návrhu na online vedené praktické cvičení z biologie a jeho odučení v rámci mikrovyučování a odevzdání na online platformě.

Sylabus
Poslední úprava: RNDr. Vanda Janštová, Ph.D. (25.09.2020)

Celý předmět je zaměřen na praktickou práci s biologickým materiálem, ať už rostlinného, živočišného, či jiného původu. Zároveň jsou tvořeny levné, ale funkční modely biologických dějů, které je problém pozorovat přímo. V závislosti na sezónní dostupnosti materiálu jsou realizovány úlohy následujících typů:

Příprava dočasného preparátu mitotických figur z kořínku cibule/česneku.

Pozorování cerkárií a hemocytů plže.

Tvorba modelů z jednoduchých a levných pomůcek, modelování vybraných biologických struktur a dějů, například plíce, resp. dýchání, ponožkozómy, ontogeneze, genetický drift, vnitřní povrch střeva.

Izolace DNA z ovoce. Zviditelnění molekuly deoxyribonukleové kyseliny.

Fermentace mléka. Teorie i ukázka využití fermentace v praxi s ochutnávkou. Důkazy proběhnutí fermentace. Barvení a pozorování bakterií mléčného kvašení. Co se dá pozorovat a měřit na droždí.

Pokusy s využitím čidel Vernier, která jsou napojená na počítač, v reálném čase dochází k měření, zaznamenávání a vizualizaci do tabulky či grafu. Jde o přirozené propojení biologického pokusu a možností počítačového zpracování.

Forenzní postupy využívající biologické poznatky.                           

Mikrovyučování studentů.

U jedné úlohy navrhnou studenti online variantu a diskutují klady a zápory obou typů výuky (prezenční vs. online, jak synchronní, tak asynchronní)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK