PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Školní pozorování a pokusy - fyziologie organismů - MB180C30
Anglický název: School observations and experiments - physiology
Český název: Školní pozorování a pokusy - fyziologie organismů
Zajišťuje: Katedra učitelství a didaktiky biologie (31-180)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/3, Z [HT]
Počet míst: 18
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Vysvětlení: kód Google Classroom abv4ujpvýuka začne 5.10.2023
Další informace: https://classroom.google.com/c/NjI5MjIyNTUxMTI0
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D.
RNDr. Vanda Janštová, Ph.D.
Vyučující: prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D.
RNDr. Irena Chlebounová
RNDr. Vanda Janštová, Ph.D.
Mgr. Karolína Kotvaltová Sezemská, Ph.D.
Mgr. Zuzana Lhotáková, Ph.D.
RNDr. Tomáš Macháček, Ph.D.
RNDr. Jan Mourek, Ph.D.
PhDr. Petr Novotný, Ph.D.
doc. RNDr. Jitka Žurmanová, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: RNDr. Vanda Janštová, Ph.D. (07.06.2023)
Předmět nabízí studentům praktická laboratorní cvičení vhodná pro zařazení do výuky přírodopisu a biologie na ZŠ i SŠ. Po absolvování předmětu získají studenti sadu názorných námětů biologických úloh, které budou moci sami využít při své další praxi na základních a středních školách a to včetně námětů a kompetencí potřebných pro vedení distanční online výuky. Jednotlivá cvičení jsou koncipována ve spolupráci KUDBi s odbornými katedrami biologické sekce, nabídnou tak studentům učitelství vhled do problematiky jednotlivých cvičení jak po odborné stránce, tak i didaktické stránce. Probírána bude vhodnost různých použitých metod a pojetí praktické výuky jako např. badatelsky orientované výuky, využití digitálních technologií k distanční výuce.
Součástí cvičení bude i metodika (představení vlastní úlohu, upozornění na možná úskalí související s praxí základních a středních škol a návrh možného zařazení v rámci vzdělávacího oboru přírodopis/biologie); v praktické části studenti cvičení sami absolvují, čímž získají konkrétní zkušenost s danou úlohou. Studenti samostatně, nebo ve dvojicích připraví a odučí "mikrovyučování". Předmět je určen studentům navazujícího magisterského studia učitelství.
V rámci předmětu jsou používány anglicky psané odborné a popularizační materiály.
Elektronické materiály, konkrétní rozložení témat a zadání úkolů, případně odkazy na videokonference viz LMS GoogleClassroom, kurz Pozorování a pokus fyziologie organismů; kód kurzu: y6ae2x7

Literatura
Poslední úprava: RNDr. Vanda Janštová, Ph.D. (07.06.2023)

Horák P., Kolářová L. (1994). Krevničky napadají člověka i v Čechách. Vesmír 73(8): 430.

Hudáková A., Kimáková K. (2005). Demonštračné pokusy a pozorovania z biologie rastlín. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta.

Kaprálek F., 1986: Fyziologie bakterií, SPN, Praha

Kaprálek F., Základní mikrobiologické praktikum, SPN Praha, 1980

Kolářová L., Horák P., Sitko J. (1997): Cercarial dermatitis in focus: schistosomes in the Czech Republic. Helminthologia 34: 127-139.

Kolářová L., Horák P. (1999). Cerkáriová dermatitida stále aktuální - spektrum patogenních agens a jejich vývoj v nespecifickém hostiteli. Remedia - Klinická mikrobiologie 3: 260-267.
www.schistosomes.cz

Biology with Vernier / vernier.cz

http://www.vscht.cz/obsah/fakulty/fpbt/ostatni/miniatlas/mikr.htm

FB Učitelé přírodovědných předmětů https://www.facebook.com/groups/uciteleprirodovednych/about

FB Praktika na dálku  https://www.facebook.com/praktika.nadalku

FB Přírodovědci  https://www.facebook.com/prirodovedci.cz

Praktický průvodce mikrosvětem https://mikrosvet.mimoni.cz/

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Vanda Janštová, Ph.D. (12.06.2023)

Aktivní účas na praktických cvičeních; maximálně dvě absence.
Představení aktivity ideálně na základě anglicky psaného zdroje – odborného či popularizačního 

V případě vynucené on-line výuky neplatí výše uvedené a požadavky pro udělení zápočtu jsou následující: účast na online konferencích v čase rozvrhované výuky (absence viz výše), vypracování zadaných praktických úkolů ke každému cvičení (maximálně dvě vynechané) včetně odevzdání (nafocení apod.) výsledků. Vypracování návrhu na online vedené praktické cvičení z biologie a jeho odučení v rámci mikrovyučování a odevzdání na online platformě.

 

Sylabus
Poslední úprava: RNDr. Vanda Janštová, Ph.D. (07.06.2023)

Celý předmět je zaměřen na praktickou práci s biologickým materiálem, ať už rostlinného, živočišného, či jiného původu. Zároveň jsou tvořeny levné, ale funkční modely biologických dějů, které je problém pozorovat přímo. V závislosti na sezónní dostupnosti materiálu jsou realizovány úlohy následujících typů:

Lidské smysly – zejména vnímání barev, optické klamy, camera obscura, vnímání teploty apod.;

Pohyby rostlin,

Svalové dysbalance;

Pokusy z fyziologie rostlin;

Pitva švába nebo krevety;

Pozorování cerkárií a hemocytů plže.

Pokusy s využitím čidel Vernier, která jsou napojená na počítač, v reálném čase dochází k měření, zaznamenávání a vizualizaci do tabulky či grafu. Jde o přirozené propojení biologického pokusu a možností počítačového zpracování.

Pozorování cerkárií motolic.

            

Mikrovyučování studentů.

Jedno setkání může být realizováno distanční formou i při jinak prezenční výuce s cílem zprostředkovat studentům praktickou zkušenost se specifickými didaktickými aspekty školního pokusu a pozorování v podmínkách distanční výuky (online simulace, mikroskopování apod.).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK