PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Školní pozorování a pokusy - buněčná biologie, genetika a mikrobiologie - MB180C29
Anglický název: School observations and experiments - cell biology, genetics, and microbiology
Český název: Školní pozorování a pokusy - buněčná biologie, genetika a mikrobiologie
Zajišťuje: Katedra učitelství a didaktiky biologie (31-180)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/3 Z [hodiny/týden]
Počet míst: 18
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Vysvětlení: Výuka předmětu začne 4. 11. 2021.9.12. 2021 proběhne výuka online - od 9h na G-Meet kurzu v G-Classroomhttps://meet.google.com/yhx-fupu-oas?authuser=0
Další informace: https://classroom.google.com/c/Mzg4Nzc2NTA3MzI2
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D.
RNDr. Vanda Janštová, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Vanda Janštová, Ph.D.
Mgr. Karolína Kotvaltová Sezemská, Ph.D.
RNDr. Tomáš Macháček, Ph.D.
RNDr. Jan Mourek, Ph.D.
PhDr. Petr Novotný, Ph.D.
RNDr. Blanka Zikánová
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Vanda Janštová, Ph.D. (07.09.2021)
Předmět "Pozorování a pokus suborganismální I" nabízí studentům praktická laboratorní cvičení vhodná pro zařazení do výuky přírodopisu a biologie na ZŠ i SŠ. Po absolvování předmětu získají studenti sadu názorných námětů biologických úloh, které budou moci sami využít při své další praxi na základních a středních školách a to včetně námětů a kompetencí potřebných pro vedení distanční online výuky. Jednotlivá cvičení jsou koncipována ve spolupráci KUDBi s odbornými katedrami biologické sekce, nabídnou tak studentům učitelství vhled do problematiky jednotlivých cvičení jak po odborné stránce, tak i didaktické stránce. Probírána bude vhodnost různých použitých metod a pojetí praktické výuky jako např. badatelsky orientované výuky, mikroskopie včetně LED-fluorescenční mikroskopie, využití digitálních technologií k distanční výuce.
Součástí cvičení bude i metodika (představení vlastní úlohu, upozornění na možná úskalí související s praxí základních a středních škol a návrh možného zařazení v rámci vzdělávacího oboru přírodopis/biologie); v praktické části studenti cvičení sami absolvují, čímž získají konkrétní zkušenost s danou úlohou. Studenti samostantě nebo ve dvojicích připraví a odučí "mikrovyučování". Předmět je určen studentům navazujícího magisterského studia učitelství a studentům mimořádného studia k získání pedagogické způsobilosti.

Elektronické materiály, konkrétní rozložení témat a zadání úkolů, případně odkazy na videokonference viz LMS GoogleClassroom, kurz Pozorování a pokus suborganismální I; kód kurzu: f25s7pr

Výuka předmětu začne 4. 11. 2021.

Literatura -
Poslední úprava: RNDr. Vanda Janštová, Ph.D. (24.09.2020)

Janderová B., Zikánová B. Náměty pro laboratorní cvičení z biologie (1) - mikrobiologie (1. část). Biologie, Chemie, Zeměpis, 9/00, 66-69.

Pavelková J., Zikánová B. Náměty praktických cvičení s využitím mikroorganismů (2). Biologie, Chemie, Zeměpis, 13/04, 122-126.

Roubalíková L. Hygiena dutiny ústní I., 2007, Praktické lékárenství, 1:38

Roubalíková L. Hygiena dutiny ústní II., 2007, Medicína pro praxi, 4:177-179

Novotný, P., Janštová, V., 2019. Jírovec maďal ve výuce – generativní orgány. Biologie Chemie Zeměpis, 29 (3).

Novotný, P., Janštová, V., 2019. Jírovec maďal ve výuce – vegetativní orgány. Biologie Chemie Zeměpis, 28 (2), 2-9.

FB Učitelé přírodovědných předmětů https://www.facebook.com/groups/uciteleprirodovednych/about

FB Praktika na dálku https://www.facebook.com/praktika.nadalku

FB Přírodovědci https://www.facebook.com/prirodovedci.cz

Praktický průvodce mikrosvětem https://mikrosvet.mimoni.cz/

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: RNDr. Vanda Janštová, Ph.D. (18.08.2021)

Maximálně jedna absence, aktivní účast.
Vypracování a prezentace (formou mikrovyučování) vlastního návrhu na praktické cvičení z biologie a elektronické odevzdání materiálů.

V případě vynucené on-line výuky neplatí výše uvedené a požadavky pro udělení zápočtu jsou následující: aktivní účast na na synchronní výuce (musí mezi nimi být i mikrovyučování, budou probíhat v čase rozvrhované výuky; maximálně jedna absence), vypracování zadaných praktických úkolů ke každému cvičení (maximálně jedno vynechané) včetně odevzdání (nafocení apod.) výsledků. Vypracování návrhu na online vedené praktické cvičení z biologie a jeho odučení a odevzdání na online platformě.

Sylabus
Poslední úprava: RNDr. Vanda Janštová, Ph.D. (15.12.2020)

Celý předmět je zaměřen na praktickou práci s biologickým materiálem, ať už rostlinného, živočišného, či jiného původu (makroskopisky i mikroskopicky včetně LED-fluorescenční mikroskopie). V závislosti na sezónní dostupnosti materiálu jsou realizovány úlohy následujících typů:

Antibakteriální účinky zubní pasty - seznámení se s jednotlivými složkami zubní pasty a jejich účinky. Porovnání účinnosti různých druhů zubních past co do zabíjení bakterií na kultuře Bacillus subtilis (kterou lze snadno získat);

Mikroskopické preparáty živočišných tkání – pozorování a porovnání snadno dostupných tkání (svalová, krycí, nervová, pojivová) z hlediska morfologie a funkce;

Lidské smysly – zejména vnímání barev, optické klamy, camera obscura, vnímání teploty apod.;

Jírovec maďal jako modelový organismus – nejrychleji rostoucí pylová láčka, pozorování semen;

Mechorosty pod fluorescenčním mikroskopem - autofluorescence rostlinných pletiv, schopnost zadržovat vodu;

Pozorování cerkárií motolic;

Pitva / pozorování žížaly pro pokročilé – pozorování snadno dostupného organismu, chování a anatomie;

Osmóza - na příkladu gumových medvídků, brambor, agaru s fenolftaleinem, základní měření a výpočty;

Mikrovyučování studentů – online vedené praktické cvičení, rozbor a zpětná vazba.

U jedné úlohy navrhnou studenti online variantu a diskutují klady a zápory obou typů výuky (prezenční vs. online, jak synchronní, tak asynchronní)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK