PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Reflektovaná náslechová pedagogická praxe z přírodovědných předmětů (pro jednooborové studium) - MB180C07B
Anglický název: Teaching Practice in Science - Inspection of Classes and its Reflection
Český název: Reflektovaná náslechová pedagogická praxe z přírodovědných předmětů (pro jednooborové studium)
Zajišťuje: Katedra učitelství a didaktiky biologie (31-180)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/1 Z [týdny/semestr]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: RNDr. Ina Rajsiglová, Ph.D.
RNDr. Irena Chlebounová
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Irena Chlebounová (04.10.2020)
Tato náslechová pedagogická praxe je určena pro studenty bakalářského programu Biologie se zaměřením na vzdělávání, kteří studují podle tzv. plného plánu (dříve „jednooborové studium“). Cílem této praxe je, aby studenti získali širší náhled na výuku dalších přírodovědných předmětů kromě biologie (té je věnována samostatná náslechová praxe) a připravit je tak lépe na situaci, kdy na některých školách je výuka přírodovědných předmětů integrována (tzv. model „science“). Studenti ji absolvují typicky ve 3. ročníku.
Praxe probíhá formou hospitací vyučovacích jednotek u fakultních učitelů. Studenti jsou rozděleni do tří až pětičlenných skupin. Každá skupina hospituje 1 týden na vybraných školách u několika fakultních učitelů, typicky v hodinách fyziky, chemie, zeměpisu a geologie, pokud je na dané škole vyučována samostatně, případně v rámci ingegrovaného předmětu „přírodní vědy“. Skupina obvykle hospituje 2-3 dny na střední škole a 2 dny na základní škole. Požadovaný počet hospitací je 10 hodin za celou praxi.
Kromě zapsání praxe do SISu je třeba se na praxi přihlásit prostřednictvím tabulky sdílené dr. Jelenem a to v termínu do 15.1. pro LS a do 15.6. pro ZS kvůli zajištění škol pro praxi.

V případě distanční výuky lze využít náslechů vyučovacích jednotek nahraných na internetu, více informací bude v Google Classroom.
Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: RNDr. Irena Chlebounová (04.10.2020)

POŽADAVKY K ZÁPOČTU

1. hospitace 10 VJ (max. 2 VJ absence ze závažných důvodů) za předmět aprobace - KAŽDÝ
2. odevzdání písemných záznamů z hospitovaných hodin - KAŽDÝ (Lze odevzdat elektronicky)
3. elektronické vyplnění vstupního dotazníku před praxemi a reflexního dotazníku po praxích v prostředí moodle - KAŽDÝ
4. odevzdání materiálů k praxím (desky) s formuláři A, DPP učitelů a tabulkou docházky - VEDOUCÍ ZA SKUPINU
5. účast na informační schůzce před a reflexní schůzce po praxích + na zápočtové schůzce - KAŽDÝ (při distanční výuce může být vedena i online formou v Google Meet)

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Irena Chlebounová (04.10.2020)

Harmonogram náslechových praxí:

1.Přihlášení se k náslechové praxi prostřednictvím tabulky sdílené panem doktorem Jelenem - do 15.1. pro náslechy v LS a do 15.6. pro náslechy v ZS; v prostředí moodle (dl2.cuni.cz) kurz Pedagogická praxe náslechová (k přihlášení je třeba klíč: PPN)

2. Informační schůzka cca 1 týden před praxemi (při distanční výuce může být i online formou přes Google Meet)

3. Vlastní týdenní náslech; počítejte s tím, že vás hospitace vytíží na celý týden, je to časově náročné (cesta do/ze školy, hospitace, rozbory hodin, úkoly, studium materiálů školy, seznamování se zázemím školy ad.)

4. Reflexní schůzka cca 1 týden po praxích (při distanční výuce může být i online formou přes Google Meet)

5. Udělování zápočtů na zápočtové schůzce po odevzdání záznamů z hospitovaných hodin a dalších materiálů a účasti na reflexní schůzce.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK