PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Sociobiologie primátů a člověka - MB170P93
Anglický název: Sociobiology of primates and man
Český název: Sociobiologie primátů a člověka
Zajišťuje: Katedra zoologie (31-170)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2009
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: prof. RNDr. Daniel Frynta, Ph.D.
Vyučující: prof. RNDr. Daniel Frynta, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: prof. RNDr. Daniel Frynta, Ph.D. (14.02.2021)
Struktura a ekologie tradičních společností; sociální a reprodukční systémy u primátů: tany, poloopice a opice ploskonosé;
hulmani, languři a guerézy; paviáni, makakové, mangabejové, kočkodani, lidoopi. obecné rysy chování člověka;
genetika chování (alkoholismus, IQ, duševní choroby, osobnost). Kulturní přenos znaků; sociobiologie člověka a srovnání
kultur; evoluční psychologie - výběr sexuálního partnera a pohlavní výběr u člověka; etnické klasifikace přírody
a živočišstva
Výuka bude probíhat distanční formou v platformě MS Teams.
Literatura -
Poslední úprava: JPROKOP (04.06.2007)

Barkow J.H., Cosmides L. & Tooby J., 1992: The adapted mind: evolutionary psychology and the generation of culture. Oxford: Oxford University Press, 667 pp.

Benedictová R.: Kulturní vzorce. Praha: Argo 1999 (edice Capricorn), 223 pp.

Blackmore S. 1999: The meme machine, Oxford: Oxford University Press, 264 pp.

Buss D.M., 1994: The evolution of desire: strategies of human mating. New York: Basic Books, 199 pp.

Cavalli-Sforza L.L., Menozzi P., Piazza A. 1994: The history and geography of human genes. Princeton: Princeton Univ. Press, 523 pp.

de Waal F., 2006: Dobráci od přírody [Good natured]. Praha: Academia, 324 pp.

Diamond J. 1992: Třetí šimpanz. [The third chimpanzee] Praha: Paseka, 394 pp.

Diamond J. 1998: Guns, germs and steel. London: Vintage, 480 pp.

Evans-Pritchard E.E. (1953): The Nuer: A Description of The Modes of Livelihood and Political Institutions of a Nilotic People. Oxford, 271 pp. (Rusky: Moskva 1985)

Evans-Pritchard E.E. (1951): Kinship and Marriage among the Nuer. Oxford: Oxford University Press. Reprint: Oxford: Clarendon (1990).

Foley R. 1998: [Humans before humanity.] Lidé před člověkem. Praha: Argo, 254 pp.

Gould S.J. 1981: [The mismeasure of man.] Jak neměřit člověka: pravda a předsudky v dějinách hodnocení lidské inteligence. Nakladatelství Lidové noviny 1997, 436 pp.

Hrdy S. (1981): The woman that never evolved. Harvard Univ. Press, 256 pp.

Marks J. 2006: Jsme téměř 100% šimpanzi? [What it means to be 98% chimpanzee] Praha: Academia, 349 pp.

Nesse R.M. and Williams G.C. 1994: [Why we get sick.] O příčinách a vzniku nemocí: jsou nemoci zakódovány v genech? Praha: Nakladatelství lidové noviny 1996, 335 pp.

Sykes B. 2004: Sedm dcer Eviných [The seven daughters of Eve] Praha: Paseka, 243 pp.

Wells S. 2005. Adam a jeho rod. [The journey of man.] Dokořán a Argo, 255 pp.

Wilson E.O. (1978): O lidské přirozenosti. [On Human Nature.] 235 pp. Česky ve špatném překladu: Nakladatelství Lidové Noviny (1993), 247 pp.

Wilson E.O. 1999: Konsilience: jednota vědění. [Consilience] Praha: Nakladatelství lidové noviny, 380 pp.

Wright R. 1995: Morální zvíře. [Moral animal] Praha: Lidové noviny, 478 pp.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. RNDr. Daniel Frynta, Ph.D. (29.10.2011)

Zkouška je ústní a velmi podrobná. Předmětem zkoušky je vše, co bylo odpřednášeno behem přednášky, jakož i obsah doplňkové četby z oboru, kterou si studenti mohou zvolit dle pokynů vyučujícího (zpravidla nejméně jedna kniha o sociobiologii či evoluční psychologii, např. Diamond: Třetí šimpanz, jedna pojednávající o kulturní antropologii zvoleného etnika a jedna o sociálním chování vybraného druhu primátů). Zkouška prověřuje jak přímo znalosti, tak i schopnost pochopit souvislosti (k tomu jsou ovšem potřeba elementární znalosti historie, antropologie, psychologie, zoologie, ekologie a evoluční biologie a dalších biologických oborů získané předchozím studiem).

Sylabus -
Poslední úprava: JPROKOP (04.06.2007)

Tato přednáška volně navazuje na přednášku Etologie a sociobiologie, jakož i na dvousemestrální sociobiologii a behaviorální ekologii. Zabývá se sociálním chováním člověka. Konfrontuje sociobiologickou teorii s materiálem shromážděným sociální antropologií a fylogenetickými analýzami sociálního chování ostatních primátů.

Požadavky ke zkoušce:

1) obsah přednášek

2) přečíst dvě knihy o sociobiologii či evoluční psychologii

3) všeobecná znalost kulturní anthropologie a sociobiologie jedné mimoevropské společnosti (vybrané po dohodě s examinátorem) na základě vlastního studia literatury

4) podrobná znalost sociální organisace jednoho druhu opic či lidoopů získaná četbou literatury.

1. Fylogeografie současných lidských populací na základě genetických znaků

Vzájemná příbuznost současných populací a historie osídlení jednotlivých kontinentů. Mitochondriální DNA, Y-chromosom, allozymy, antropometrické znaky. Příklady: Afrika, Amerika, Oceánie.

2. Fylogeografie současných lidských populací na základě kulturních znaků ¨

Lexikální a gramatické znaky, Indoevropské jazyky, Austronéské jazyky, jazyky Bantu, Afroaasijské jazyky.

3. Struktura a ekologie tradičních společností

Příklady sociální struktury několika typických společností z Afriky, Ameriky a Oceánie. Seznámení s přístupy kulturní a sociální antropologie. Loveckosběračské společnosti jako model.

4. Příklad společnosti Nuerů ze Súdánu

Podrobně Evans-Pritchardův popis společnosti kmene Nuer v Súdánu.

5. Klasická sociobiologie

Biologická evoluce lidského chování, obecné jevy v lidském chování. Pohled sociobiologie na morálku, altruismus a komunikaci, hierarchie bližních. Pseudospeciace, rozlišování vlastní-cizí, válka. Universální tabu incestu, endogamie, exogamie a preskriptivní manželství. Příbuzenské systémy, vztah příbuzenské terminologie a biologické příbuznosti.

6. Crosskulturální studie

Výskyt polygynie, polyandrie a monogamie. Hypergamie. Infanticida, vraždění dětí v tradičních společnostech, potraty a diferencovaná péče, dvojčata.

7. Genetika chování

Vztah zděděného a naučeného v lidském chování, IQ, duševní choroby, osobnost.

8. Evoluční psychologie I.

Výběr sexuálního partnera a pohlavní výběr u člověka

9. Evoluční psychologie II.

Experimentální důkazy svědčící ve prospěch evoluční psychologie. Teorie a východiska.

10. Kulturní přenos znaků a memetika

Zákony přenosu znalostí a chování ve společnosti, metody hodnocení rychlosti a směru přenosu chování, tradiční a moderní společnosti, misijní versus etnická strategie, přírodní versus kulturní výběr, koevoluce kultury a genů, rovnost versus uniformita, společnosti s oddělenou kulturní a biologickou evolucí, celibát a další nereprodukční strategie. Matematické formulace vhodné pro popis kulturní evoluce.

11. Etnické klasifikace přírody a živočišstva a důsledky lidských preferencí pro ochranu druhů

Základní principy etnických klasifikací živočišstva, lidské preference vůči zvířatům.

12. Fylogeneze řádu Primates a distribuce znaků týkajících se chování

kladogenese řádu Primates. Matri- versus patrilokalita, antipredační strategie, sdílení potravy.

13. Sociální a reprodukční systémy u primátů: I. Poloopice a opice ploskonosé

Noční aktivita a její sociální důsledky, solitérní druhy, monogamie, polyandrie, dominance samic.

14. Sociální a reprodukční systémy u primátů: II. hulmani a guerézy

infanticida, matrilineární skupiny s jedním samcem.

15. Sociální a reprodukční systémy u primátů: III. Paviáni, makakové, mangabejové, kočkodani

matrilokální a patrilokální skupiny s více samci a jejich vznik.

16. Sociální a reprodukční systémy u primátů: IV. Lidoopi

altruismus, fylogenese, sociální strategie.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK