PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Evolutionary and ecological immunology - MB170P84
Anglický název: Evolutionary and ecological immunology
Český název: Evoluční a ekologická imunologie
Zajišťuje: Katedra zoologie (31-170)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: zimní s.:3/0 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Úroveň: specializační
Další informace: http://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=1894
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: doc. RNDr. Michal Vinkler, Ph.D.
Vyučující: doc. RNDr. Michal Vinkler, Ph.D.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Michal Vinkler, Ph.D. (24.09.2020)
Evoluční ekologie živočichů v sobě propojuje nejrůznější aspekty dříve oddělených biologických disciplín, včetně evoluční biologie, imunologie a parazitologie. Evoluční myšlení, které do imunologie v posledních letech nově proniká, dalo vzniknout novému oboru, tzv. evoluční a ekologické imunologii. Tato změna v pohledu na imunitu s sebou nese velký potenciál, a to jak pro základní imunologický výzkum, tak i pro rozvoj praktických aplikací v biomedicíně, jelikož umožňuje vysvětlit příčiny odlišností a rozmanitosti imunity mezi jedinci. Pochopení okolností vzniku a vývoje imunitního systému je také důležité z hlediska zoologického výzkumu evoluce živočichů a ekologického studia vztahů mezi organismy. Tato přednáška věnovaná evoluční a ekologické imunologii propojuje informace o fungování imunitního systému (rozmanitosti a redundanci mechanismů, molekulární variabilitě, omezeních a selháních funkčnosti) s poznatky o principech a mechanismech evoluce interakce hostitele s parazity, resp. patogeny. Tam, kde je to možné a účelné, má přednáška přesah do biomedicíny a uplatnění evolučně-ekologických poznatků v klasické imunologii. Koncept přednášky umožňuje studentům získat základy evoluční biologie i bez předchozí zkušenosti s tímto oborem. Přednáška je vyučována v angličtině, a to pouze pokud je zapsáno alespoň pět studentů. V případě nařízené či doporučené distanční výuky probíhá výuka formou online prezentace, která je následně se studenty sdílena prostřednictvím Moodle a/nebo nástrojů Google Apps. Kurz začíná v týdnu od 5.10. 2020.
Literatura -
Poslední úprava: doc. RNDr. Michal Vinkler, Ph.D. (25.08.2015)

Hlavní témata - Monografie

EVOLUTIONARY IMMUNOLOGY

 • Schmid-Hempel P (2011) Evolutionary Parasitology: The Integrated Study of Infections, Immunology, Ecology, and Genetics. Oxford University Press, ISBN: 978-0199229499

 • Stearns SC, Koella JC (2008) Evolution in Health and Disease. Oxford University Press, ISBN: 978-0199207466

 • Gluckman P (2009) Principles of evolutionary medicine. Oxford University Press, ISBN: 978-0199236398

 • Perlman RL (2013) Evolution and medicine. Oxford University Press, ISBN: 978-0199661725

 • Thomas F, Guégan JF, Renaud F (2009) Ecology and Evolution of Parasitism: Hosts to Ecosystems. Oxford University Press, ISBN: 978-0199535330

 • Clayton DH, Moore J (1997) Host-Parasite Evolution: General Principles and Avian Models. Oxford University Press, ISBN: 978-0198548928

   

  MOLECULAR EVOLUTION

 • Patthy L (2008) Protein Evolution. Bleckwell, ISBN: 978-1405151665

 • Lesk AM (2008) Introduction to Bioinformatics. Oxford University Press, ISBN: 978-0199208043    

 • Yang Z (2014) Molecular Evolution: a Statistical Approach. Oxford University Press, ISBN: 978-0199602612

   

  ECOLOGICAL IMMUNOLOGY

 • Malagoli D, Ottaviani E (2014) Eco-immunology: Evolutive Aspects and Future Perspectives. Springer, ISBN: 978-9401787116

 • Demas G, Nelson R (2011) Ecoimmunology. Oxford University Press, ISBN: 978-0199737345

 • Collinge SK, Ray C (2006) Disease Ecology: Community Structure and Pathogen Dynamics. Oxford University Press, ISBN: 978-0198567080

 • Morand S, Krasnov BR (2010) Biogeography of Host-Parasite Interactions. Oxford University Press, ISBN: 978-0199561346

   

  Základní discipliny - Učebnice

  IMMUNOLOGY

 • Murphy K (2011) Janeway’s Immunobiology. Garland Science, ISBN: 978-0815342434

 • Abbas AK (2014) Basic immunology: functions and disorders of the immune system. Elsevier, ISBN: 9781455707072

 • Callahan GN, Yates RM (2014) Basic Veterinary Immunology. University Press of Colorado, ISBN: 978-1607322184

 • Male D, Brostoff J, Roth D, Roitt I (2006) Immunology. Mosby, ISBN: 978-0323033992

 • Hořejší V, Bartůňková J (2011) Základy imunologe. Triton, ISBN: 978-80-7387-280-9 (in Czech)

   

  EVOLUTIONARY BIOLOGY

 • Barton NH, Briggs DEG, Eisen JA, Goldstein DB, Patel NH (2007) Evolution. Cold Spring Harbor Laboratory Press, ISBN: 978-0879696849

 • Ridley M (2003) Evolution. Bleckwell, ISBN: 978-1405103459

 • Flegr J (2009) Evoluční biologie. Academia, ISBN: 978-80-200-1767-3 (in Czech)

   

  Základní discipliny - Relaxační čtení

  EVOLUTIONARY BIOLOGY

 • Zimmer C (2001) Parasite Rex: Inside the Bizarre World of Nature's Most Dangerous Creatures. Atria Books, ISBN: 978-0743200110

 • Dawkins R (2006) The Selfish Gene. Oxford University Press, ISBN: 978-0199291151

 • Dawkins R (1999) The Extended Phenotype. Oxford Paperbacks, ISBN: 978-0192880512

 • Dawkins R (2010) The Greatest Show on Earth: The Evidence for Evolution. Free Press, ISBN: 978-1416594796

 • Ridley M (2003) The Red Queen. Harper Perennial, ISBN: 978-0060556570

 • Flegr J (2008) Frozen Evolution: Or, that's not the way it is, Mr. Darwin - Farewell to selfish gene. Univerzita Karlova, ISBN: 978-8086561738

 • Mihulka, Storch & Zrzavý (2004) Jak se dělá evoluce. Paseka, ISBN: 80-7185-578-2 (only in Czech)

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. RNDr. Michal Vinkler, Ph.D. (24.09.2020)

Předmět je ukončen zkouškou, která má písemnou a ústní část. Jelikož se nejedná o základní přednášku, u které by bylo důležité zapamatování všech podrobností, ale smyslem je spíše docílit pochopení obecných principů a jejich využití pro vlastní práci studenta, písemná část zkoušky bude probíhat ve formě eseje na vybrané téma (tak, aby pokud možno zapadalo do tématu vlastní práce studenta; délka 1-2 strany s řádkováním 1,5, celkem cca. 700 slov). Ústní část zkoušky následuje po písemné části a proběhne formou pohovoru na téma eseje a její začlenění do širšího kontextu. Pohovor je veden formou společné diskuse; student si na úvod připraví krátkou prezentaci (1 slide, 2-3 minuty) shrnující obsah eseje. V případě nařízené či doporučené distanční formy výuky může být v souladu s aktuálními doporučeními zkouška realizována prostřednictvím videokonference. V těchto případech poskytne studentům instrukce k průběhu zkoušky garant předmětu prostřednictvím SIS (zpráva všem zapsaným studentům), a to nejméně s týdenním předstihem.

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Jana Rubešová, Ph.D. (05.09.2019)

1. Úvod do evolučního myšlení v imunologii a biomedicíně

 • Nástin přednášky

 • Evoluce infekčních onemocnění a její význam pro biomedicínský výzkum

 • Definice základních pojmů v evoluční biologii, imunologii, epidemiologii a parasitologii

 • Rekapitulace základních evolučních principů

 • Evoluční tlaky na parazita

 • Interakce parazita s hostitelskou populací

 • Základy epidemiologie a ekologie nemocí

  2. Imunitní systém jako komplexní systém protektivních vrstev

 • Struktura imunitního systému

 • Behaviourální antiparazitární mechanismy (vyhýbání se parasitům, prostorové, časové)

 • Imunitní systém sensu stricto (principy a mechanismy)

 • Stručný přehled fylogeneze imunologických mechanismů

 • Strategie imunologické obrany (optimální obrana, specifická vs. obecná imunita, konstitutivní vs. indukovaná obrana, optimální paměť, vliv délky života hostitele)

 • Specificita a adaptivita

  3. Imunologicky relevantní variabilita v živočišných genomech

 • Zdroje a typy genetické variability

 • Co lze zjistit z jednotlivých molekulárních markerů

 • Lidská genetická variabilita

 • Mezidruhová a vnitrodruhová genetická variabilita

 • Variabilita mezi inbredními kmeny

 • Somatická genetická variabilita

 • Variabilita v adaptivní imunitě

 • Rakovina jako mikroevoluční proces

  4. Koevoluce hostitel-parazit: drift a selekce

 • Heritabilita imunity

 • Genetický drift

 • Parazity zprostředkovaný přírodní výběr

 • Model Červené královny

 • Závody ve zbrojení

 • Podmínky koevoluce hostitele a parazita

 • Testování selekce

 • Selekce na ztrátu znaku

 • Koevoluce uvnitř proteinů a na dálku

  Evoluční omezení

  5. Koevoluce hostitel-parazit: udržování variability v imunitních genech

 • Polymorfismus v imunitních genech

 • Parazity zprostředkovaný přírodní výběr

 • Balancující selekce a její typy

 • Gene-for-gene model, Matching alleles model a kontinuum mezi nimi

 • Koncept kvalitativní a kvantitativní rezistence

 • Trans-species polymorfismus

  6. Rovnováha mezi imunitou a imunopatologií

 • Parazity vyvolaná patogeneze - typy

 • Zánět

 • Vyčerpání odpovědi

 • Parazity indukovaná imunopatologie

 • Evoluční důsledky imunopatologie

 • Vztah mezi genotypem a imunopatologiemi

 • Evoluční příčiny imunopatologie a autoimunitních chorob

 • Princip trade-off a imunopatologie

 • Autoimunita a molekulární mimikry

 • Hygienická hypotéza vzniku alergií

  7. Speciace, hybridizace a evoluce imunity

 • Typy speciace

 • Tlak parazitů na rozrůznění adaptací populací

 • Mezidruhová variabilita v imunologické obraně

 • Vztah hostitel-parazit ve fylogenezi

 • Efekt hybridizace

 • Konvergence v imunitě

  8. Ekologická imunologie

 • Ekologické faktory ovlivňující imunitní funkci

 • Negenetická variabilita v imunitních funkcích (prostředí, maternální efekty)

 • Nákladnost imunologické obrany

 • Obligátní a fakultativní náklady

 • Rezistence vs. tolerance

 • Imunologické trade-offs

 • Imunokompetence

  9. Fyziologické faktory ovlivňující imunitní funkce

 • Neuro-imunologické vztahy

 • Přímé a nepřímé efekty imunity na chování

 • Horečka

 • Hormony a imunita

 • Melatonin a biorytmy

 • Stres a pokles imunitní odpovídavosti

 • Testosteron

 • Imunologické rozdíly mezi pohlavími

  10. Pohlavní výběr a evoluce anti-parazitární rezistence

 • Koncept pohlavního výběru

 • Modely parazity zprostředkovaného pohlavního výběru

 • Indikátorová hypotéza - ornamenty a zdraví

 • Hypotézy "Dobrých genů" vs. "Komplementárních genů"

 • Výběr partnera na základě MHC

 • Hypotézy evoluce MHC variability

  11. Vztah vnějších fenotypových znaků, zdraví a imunogenetiky

 • Čestnost signalizace zdraví

 • Ornamenty založené na karotenoidech jako modelový systém

 • Hypotézy o významu ornamentace v evoluci rezistence proti chorobám

 • Fyziologické dráhy spojující ornamenty se zdravím (Foraging ability hypothesis, Carotenoid trade-off hypothesis, Immunocompetence handicap hypothesis, Antioxidant role hypothesis, Oxidation handicap hypothesis, ‘Red herring‘ hypothesis, Carotenoid maintenance handicap hypothesis)

  12. Evoluční kontext stárnutí a degenerativních chorob

 • Ontogeneze imunity

 • Fyziologické příčiny stárnutí

 • Stárnutí a imunosenescence

 • Možné evoluční příčiny stárnutí

 • Význam stárnutí a imunosenescence pro reprodukci

 • Terminal investment hypothesis

  13. Závěrečný seminář

 • krátké prezentace studentských esejí a diskuse o nich

Předmět je vyučován za podpory projektu Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho relevance pro potřeby trhu práce, reg.č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002362.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK