PředmětyPředměty(verze: 916)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Evoluce obratlovců - MB170P43
Anglický název: Evolution of vertebrates
Český název: Evoluce obratlovců
Zajišťuje: Katedra zoologie (31-170)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: doc. RNDr. Pavel Hulva, Ph.D.
Vyučující: doc. Mgr. Robert Černý, Ph.D.
prof. RNDr. Ivan Horáček, CSc.
doc. RNDr. Pavel Hulva, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: Ing. Jindřiška Peterková (03.05.2012)
Syntetická přednáška multidisciplinárního charakteru, která přibližuje současný pohled na evoluci obratlovců. V obecném bloku jsou studenti seznámeni s teoretickými a metodickými principy studia makroevoluce. Jsou diskutována specifika neontologického i paleontologického přístupu. Důraz je kladen na moderní přístupy, např. z oblasti evoluční vývojové biologie, srovnávací genomiky, výzkumu ultrastruktury fosilií a makroekologické analýzy evolučních trendů. Základní interpretační platformou je důsledná aplikace postupů recentní fylogenetiky. Výklad v systematickém bloku je založen na popisu historické i recentní biodiverzity obratlovců. Evoluce jednotlivých skupin je nahlížena v souvislosti se vznikem klíčových autapomorfií a interpretována v kontextu biogeografie, koevoluce jednotlivých radiací a vývoje globálního ekosystému. Předpokladem je absolvování: Úvod do evoluční biologie (MB170P55) nebo Mikroevoluce a makroevoluce (MB160P60), Morfologie živočichů (B170P46 nebo B170P46U).
Literatura -
Poslední úprava: Ing. Jindřiška Peterková (03.05.2012)

Zrzavý J (2006) Fylogeneze živočišné říše. Scientia, Praha.

Gaisler J, Zima J (2007) Zoologie obratlovců. Academia, Praha

Roček Z (2001) Historie obratlovců. Academia, Praha.

Fejfar O, Major P (2005) Zaniklá sláva savců. Academia, Praha.

Morris D (1967) The naked ape, Jonathan Cape Limited, GB; (1971, Nahá opice, Mladá Fronta, Praha)

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Ing. Jindřiška Peterková (07.04.2020)

Podmínkou pro úspěšné složení zkoušky je znalost látky v rozsahu přednášek. Vzhledem k mimořádným okolnostem a distanční formě výuky bude v LS 2019/2020 součástí zkoušky i esej!

Sylabus -
Poslední úprava: Ing. Jindřiška Peterková (03.05.2012)

teoretické a metodické principy studia makroevoluce

definice a historie konceptu makroevoluce, limity makroevoluce, horizontální genový přenos, fyletický gradualismus x teorie přerušovaných rovnováh, shifting balance theory, malé populace a neodarwinistická syntéza, adaptivní radiace, proximátní mechanismy makroevolučních změn, evoluce genomů, C-value, G-value paradox, 2R hypotéza, trendy v evoluci znaků, Copeho pravidlo, mezidruhový výběr / sorting, masová vymírání, vědní obory zabývající se výzkumem makroevoluce, neontologie vs. paleontologie, proximátní vs. ultimátní interpretace

strunatci, obratlovci

nejstarší fosilní záznam skupiny Metazoa, Ediakarská fauna, kambrická exploze, druhoústí živočichové, strunatci, obratlovci; charakteristika taxonu, apomorfie - morfologie, histologie, embryologie, genomika, evo-devo, fyziologie, ekologie aj., diverzita a disparita, fylogenetická pozice a struktura, fosilní záznam, trendy v evoluci znaků, teorie vzniku strunatců a obratlovců, pedomorfóza, dorzoventrální inverze, ekologické vztahy obratlovců a členovců, Romerova teorie

devonská radiace disparity obratlovců, bazální linie, rybovití obratlovci

ultimátní interpretace evoluce kostry (hydrobag a tenzegrit), Conodonta, Myxinoidea, polyfylie Ostracodermi, Petromyzontida, role genů Dlx v evoluci tělních plánů obratlovců, ploutve, Acanthodii, Placodermi, vnitřní oplození a viviparie, vznik čelistí, tělní plány a makroevoluční trendy u devonských obratlovců, Chondrichthyes, Actinopterygii, evoluce genomu a přestavby Hox klastrů

přechod obratlovců na souš, obojživelníci

Sarcopterygii, Osteolepimorpha, evoluce suchozemských společenstev a koevoluce jednotlivých skupin v devonu, terestrializace obratlovů, kvadrupední lokomoce a příslušné apomorfie, evoluce autopodia, Shh a T-box geny, evoluce lebky, nejstarší fosilní záznam, stopní dráhy, fylogeneze Lissamphibia, makroevoluční trendy a interpretace jednotlivých radiací

amniota, pokračování trendů v terestrializaci

vývoj globálního ekosystému v mladším paleozoiku, základní apomorfie, amniotické vejce,  a  keratin, temporální fenestrace - funkční a taxonomické souvislosti, integument, parafylie plazů, evoluce genomu amniot, nejstarší fosilní záznam

synapsidi

autapomorfie, trendy v evoluci znaků, Pelycosauria, Therapsida (Dinocephalia, Dicynodontia, Gorgonopsida, Therocephalia, Cynodontia), přestavby terestrických ekosystémů a evoluční trendy spojené s masovou extinkcí na konci permu, nokturnalita savců, smyslové adaptace, druhohorní radiace a diverzifikace nik, fylogeneze a biogeografie recentních skupin

evoluce člověka

evoluce primátů a lidoopů, evoluce trofické niky, autapomorfie a preadaptace, chápavá končetina, ztráta srsti, bipedie a změny postury, evoluce mozku, vývoj globálního ekosystému v neogénu, vodní vs. stepní hypotéza, radiace rodu Homo, fylogeografie člověka, hypotéza out of Africa, kultura, zemědělství, technika, autodomestikace

Sauropsida

evoluce a apomorfie, "Parareptilia", Mesosauria, Ichthyosauria, Placodontia, Plesiosauria, Lepidosauria, evoluce hadů a mosasaurů, vodní hypotéza, fosoriální hypotéza, fylogenetické vztahy a klad Toxicofera, vliv extinkce na konci triasu na vodní i terestrické ekosystémy, makroevoluční souvislosti návratu do vodního prostředí, evoluce endotermie, vnitřního oplození, viviparie a adaptivní radiace, konvergentní evoluce modů lokomoce ve vodě

Archosauria

apomorfie a fylogeneze, nejstarší fosilní záznam, evoluce globálního ekosystému v mezozoiku, želvy, Crurotarsi, Pterosauria - vznik letu a příslušné adaptace, integument, evoluční trendy, Dinosauria, historie výzkumu, "renesance dinosaurů", paleontologie, ancient biopolymers, rekonstrukce ancestrálních proteinů, metabolismus, smysly, nejstarší fosilní záznam, Silesauridae, radiace potravních nik, fylogeneze, Marginocephalia, Ornithopoda, Thyreophora, Sauropodomorpha, Theropoda, protopeří a peři, vznik letu, evoluce ptáků, extinkce neptačích dinosaurů

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK