PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Vývoj přírody ČR - MB170P33
Anglický název: Quaternary in the Czech Republic
Český název: Vývoj přírody ČR
Zajišťuje: Katedra zoologie (31-170)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2020 do 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: prof. RNDr. Ivan Horáček, CSc.
Vyučující: prof. RNDr. Ivan Horáček, CSc.
RNDr. Jan Hošek, Ph.D.
doc. RNDr. Lucie Juřičková, Ph.D.
doc. Mgr. Petr Pokorný, Ph.D.
Neslučitelnost : MB120P33
Anotace -
Předmět se zabývá vývojem přírody ČR se zvláštním zřetelem na čtvrtohory.
Poslední úprava: SVATORA (06.10.2003)
Literatura -

Ložek V. 1973: Příroda ve čtvrtohorách. Academia.

Ložek V. 2007: Zrcadlo minulosti. Nakladatelství Dokořán.

Ložek V. 2011: Po stopách pravěkých dějů.Nakladatelství Dokořán.

Poslední úprava: Prokop Jakub, doc. RNDr., Ph.D. (05.12.2011)
Požadavky ke zkoušce

Předmět je zakončený ústní zkouškou.

Poslední úprava: Prokop Jakub, doc. RNDr., Ph.D. (05.12.2011)
Sylabus

1. Úvod do problematiky a chronostratigrafické členění kvartéru, metody využívané při průzkumu kvartéru, definice a náplň souvisejících oborů, význam vápnitých sedimentů v malakostratigrafii;

2. fosilní fauna a flóra v sedimentech kvartéru, jejich význam při studiu vývoje přírody ve čtvrtohorách;

3. charakteristika základních půdních typů, fosilní půdy, půdní komplexy a jejich význam při studiu kvartéru;

4. vývoj spraší, sprašová sedimentace ve středoevropském prostoru i ve světě, paleoklimatické změny související s usazováním spraší, spraše jako fosiliferní sediment;

5. průběh glaciálů a interglaciálů v pleistocénu v Evropě a ČR, paleoklimatické změny v jednotlivých obdobích pleistocénu, proměny fauny a flóry glaciálů a interglaciálů v čase;

6. poslední interglaciál, člověk jako součást přírody v posledním interglaciálu a glaciálu, charakteristika flóry a fauny posledního interglaciálu, nástup posledního viselského glaciálu;

7. průběh viselského glaciálu, související klimatické změny, charakteristika flóry a fauny posledního glaciálu;

8. promítání a prezentace k exkurzi do Českého krasu;

9. konec viselského glaciálu (pozdní würm), období dryasu a počátek holocénu ve střední Evropě;

10. vývoj přírody a krajiny v ČR v průběhu holocénu (preboreál, boreál, atlantik, epiatlantik, subboreál, subatlantik, subrecent), úloha člověka ve vývoji středoevropské přírody a krajiny od neolitu po recent.

Poslední úprava: Peterková Jindřiška, Ing. (10.04.2012)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK