PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Metody kvartérní paleontologie - MB170P19
Anglický název: Methods of Quaternary palaeontology
Zajišťuje: Katedra zoologie (31-170)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2014 do 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/0 Z [týdny/semestr]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: prof. RNDr. Ivan Horáček, CSc.
Anotace -
Poslední úprava: SVATORA (09.10.2003)
Terénní praktikum technik explorace fosiliferních uloženin, litologické analysy a metod užívaných při získávání fosilního záznamu kvartérních obratlovců a jeho hodnocení pro protřeby biostratigrafické a paleoekologické interpretace. Praktikum doplňuje stručný přednáškový blok o základních problémových okruzích souvisejících s tématem (biostratigrafie čtvrtohor, průběh glaciálního cyklu, metody cenologické analysy a výpovědní hodnota jednotlivých skupin).
Ložek, V. (1973) : Příroda ve čtvrtohorách. Academia Praha.
Literatura -
Poslední úprava: JPROKOP (12.06.2007)

Ložek V 1973: Příroda ve čtvrtohorách. Academia, Praha.

Roberts JA 1999: Holocene. Cambridge Univ. Press

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Ing. Jindřiška Peterková (19.04.2012)

Předpokladem zápočtu je účast na týdenní terénní exkursi, která je základní součástí kursu.

Sylabus
Poslední úprava: JPROKOP (12.06.2007)

Týdenní terénní exkurse spojená s demonstrací hlavních typů fossiliferních uloženin (výplně krasových dutin, povrchové serie - spraše, fluviatilní uloženiny, svahové a dejekční sledy, osypy). Poskytuje rámcovou informaci o koncepčních předpokladech a metodických postupech praktické explorace fossilního záznamu nejmladší geologické minulosti. Rekognoskace potenciálních lokalit, odkryvové práce, dokumentace, odběr vzorků, extrakce fosilií, determinace a využití výsledků v praxi stratigrafické a paleoekologické analýzy.

Kurs se odehrává v různých (vesměs krasových) oblastech střední a jižní Evropy, zahrnuje úvodní přednášku o stratigrafii a paleoekologii kvartéru a tafonomii vertebrátního fosilního záznamu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK