PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Basics of Evolutionary Biology - MB170P124
Anglický název: Basics of Evolutionary Biology
Český název: Základy evoluční biologie
Zajišťuje: Katedra zoologie (31-170)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:písemná
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: 5
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: doc. RNDr. Michal Vinkler, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Filip Kolář, Ph.D.
Mgr. Zuzana Musilová, Ph.D.
Michail Rovatsos, Ph.D.
Mgr. Jan Toman, Ph.D.
doc. RNDr. Michal Vinkler, Ph.D.
Neslučitelnost : MB170P55
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Michal Vinkler, Ph.D. (06.09.2022)
Evoluční biologie je nyní základem všech biologických disciplín, který poskytuje smysluplnou interpretaci heterogenního světa kolem nás. V tomto kurzu probereme základní koncepty nutné k pochopení evoluce života na Zemi. Začneme vysvětlením významu evoluční teorie v současném světě a vědě, definujeme principy řídící evoluční procesy a přes základní aspekty evoluce na molekulární i organismální úrovni se dostaneme až k fascinujícím tématům evolučních interakcí mezi více koevolučními partnery. Tento předmět nevyžaduje předchozí znalost problematiky z jiných kurzů, ale je neslučitelný s kurzem Úvod do evoluční biologie, MB170P55. Přednáška je vyučována pouze v angličtině (pro alternativu v češtině vyhledejte Úvod do evoluční biologie, MB170P55) a pouze pokud je zapsáno alespoň pět studentů. V případě nařízené či doporučené distanční výuky probíhá výuka formou online prezentace, která je následně se studenty sdílena prostřednictvím Moodle a/nebo nástrojů Google Apps. Kurz začíná v týdnu od 3.10. 2022.
Literatura -
Poslední úprava: Ing. Jindřiška Peterková (28.05.2020)

Douglas J. Emlen & Carl Zimmer (2019): Evolution: Making Sense of Life, W. H. Freeman, ISBN: 978-1319079864

Carl T. Bergstrom & Lee Alan Dugatkin (2016): Evolution, W. W. Norton & Company, ISBN: 978-0393601039

Douglas J. Futuyma, Mark Kirkpatrick (2017): Evolution, Sinauer Associates, ISBN: 978-1605356051

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. RNDr. Michal Vinkler, Ph.D. (06.09.2022)

Předmět je ukončen závěrečnou zkouškou. Ta má formu písemného testu skládajícího se ze 30 otázek kombinujících více možností s myšlenkovými mapami a krátkým volným textem. Zkouška probíhá v prostředí Moodle (dl2.cuni.cz). Ústní zkouška s doplňujícími otázkami je v nerozhodných případech volitelnou možností pro zlepšení výsledné známky. Účast na dobrovolném praktiku bude zohledněna přičtením 5% bodů k výsledku testu. V případě nařízené či doporučené distanční formy výuky může být v souladu s aktuálními doporučeními forma zkoušky výhradně testová, a to v elektronické podobě s kontrolou identity pomocí paralelní videokonference. V těchto případech poskytne studentům instrukce k průběhu zkoušky garant předmětu prostřednictvím SIS (zpráva všem zapsaným studentům), a to nejméně s týdenním předstihem.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Michal Vinkler, Ph.D. (04.10.2021)

1. Úvod do evolučního myšlení:
- Co je to evoluce?
- Proč je evoluce důležitá?
- Úrovně organizace organismu
- Dědičná variabilita (evoluce molekul, mutace)
- Fenotypy - interakce genů s prostředím

2. Historie evolučního myšlení:
- Příroda před Darwinem
- Darwinova dědičnost s modifikací
- Přirozený výběr
- Proč "jen" teorie?
- Etika, náboženství a evoluce
- Po Darwinovi - evoluční syntéza

3. Dějiny života na zemi:
- Co říkají horniny?
- Stavební kameny života
- RNA svět a jiné hypotézy o původu života
- Genetický kód
- Hlavní éry života na Zemi
- Hlavní evoluční inovace


4. Strom života:
- Myšlení ve stromech
- Fylogeneze a taxonomie (příbuznost, původ, monofylum, parafylum, polyfylum)
- Maximální parsiomonie, maximální věrohodnost a Bayesovské přístupy
- Znaky (apomorfie, plesiomorfie, homologie, homoplasie)
- Fylogeografie
- Evoluční čas (koalescence, využití fosilií pro datování, molekulární hodiny)

5. Způsoby změny: od posunu k přirozenému výběru:
- Od alel až po populační genetiku
- Evoluční "Nulová hypotéza", neutrální variabilita
- Typy přirozeného výběru
- Prospěšné a škodlivé mutace
- Selekční koeficient
- Rovnováha mezi mutacemi a selekcí
- Průchod hrdlem lahve, příbuzenské křížení a efekt zakladatele

6. Evoluce genů:
- Selekce v čase a prostoru
- Migrace a tok genů
- Rozrůzňující selekce
- Balancující selekce (výběr závislý na frekvenci, výhoda heterozygotů)
- Genové duplikace
- Vazebná nerovnováha
- Genetika kvantitativních znaků
- Evoluce genomu
- Horizontální přenos genů

7. Evoluce fenotypu:
- Evolučně stabilní strategie
- Výběr na úrovni jedinců
- Sobecký gen
- Genomové konflikty
- Evo-devo

8. Adaptace: propojení genů se znaky:
- Molekulární evoluce (od mutace po proteinové varianty)
- Evoluce proteinů
- Adaptivní krajina
- Detekce adaptací
- Přizpůsobení se prostředí
- Evoluční omezení
- Nedokonalosti v komplexních adaptacích
- Konvergentní evoluce

9. Pohlaví a evoluce životních strategií:
- Proč existuje sex?
- Červená královna
- Nenáhodné párování
- Koncept pohlavního výběru (soutěž mezi samci, samičí volba)
- Fisherův model sexy synů
- Kondičně-závislé znaky a indikátorová hypotéza
- Kryptický pohlavní výběr (mimopárové kopulace, kompetice spermií)
- Konflikt pohlaví
- Meiotický tah

10. Speciace:
- Koncepty druhu
- Typy speciace (mechanismy speciace, prostorové aspekty)
- Modely speciace
- Neúplné třídění linií
- Rychlost speciace
- Radiace
- Kryptické druhy
- Makroevouce (gradualistická vs. punktuacionalistická evoluce, biogeografie)
- Vymírání

11. Koevoluce:
- Síť života (ekologické interakce)
- Mutualismus
- Endosymbióza
- Genomoví parazité
- Antagonismus
- Modely predátor-kořist
- Selekce na variabilitu
- Maladaptace
- Interakce hostitele a parazita
- Evoluční medicína

12. Evoluce chování:
- Evoluce chování
- Socialita
- Skupinový výběr
- Příbuzenský výběr
- Reciproční altruismus
- Konflikty a Teorie her
- Zvířecí kultury a její implikace pro člověka


13. Lidská evoluce:
- Evoluce hominidů
- Evoluce lidských genů
- Průchod hrdlem lahve a nedávný výběr
- Evoluce jazyků
- Stárnutí
- Moderní život
- Opakování všech základních pojmů na příkladu lidské evoluce
- Vyjasnění pojmů založené na dialogu se studenty

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK