PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Terénní metody odhadu početnosti organismů - MB162P03
Anglický název: Field methods of population density estimation
Český název: Terénní metody odhadu početnosti organismů
Zajišťuje: Katedra ekologie (31-162)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: prof. Mgr. Ing. Jan Frouz, CSc.
Vyučující: prof. Mgr. Ing. Jan Frouz, CSc.
Ing. Jaroslava Frouzová, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: VSACH (17.03.2005)
Cílem přednášky je seznámit posluchače s základními principy terénního odhadu početnosti sesilních i mobilních organismů v kontextu s odhadem souvisejících parametrů (biomasy, druhové bohatosti a produkce). Cílem přednášky je vyplnit prostor mezi klasickou statistikou a sběrem dat v terénu a pomoci posluchačům vybrat správné metody a vhodný vzorkovací design tak, aby získaná data byla použitelná pro zvolený statistický test a dávala odpověď na položenou otázku. Přednáška je rozdělena do dvou částí. V první jsou probrány metody používané při studiu početnosti organismů, studenti se seznámí s principy jednotlivých metod, jejich možnostmi a limitacemi, budou probrány různé možnosti vzorkovacího uspořádání a strategie plánování sběru dat. V druhé části budou tyto teoretické metody a postupy prakticky ilustrovány na příkladu dvou skupin organismů - bezobratlých žijící v půdě či sedimentech a ryb a to včetně metodických, logistických a jiných úskalí daných technik. Během kurzu budou studenti připravovat projekt na odhad početnosti vybraných skupin organismů.
Literatura
Poslední úprava: VSACH (18.03.2005)

Charles J. Krebs 1999: Ecological Methodology. Addison Wesley, 620.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. Mgr. Ing. Jan Frouz, CSc. (15.11.2011)

semestrální práce, ústní zkouška

Sylabus -
Poslední úprava: VSACH (17.03.2005)

1) Absolutní a relativní metody odhadu početnosti, definice a příklady. Absolutní metody : úplný výčet, odhad na základě přítomnosti vzorku populace ve vzorku stanoviště, dílčí vzorky dané plochy nebo podél lineárního transektu (area sampling or linear transect), capture re-capture, catch effort method, change in ratio method, metody založené na vzdálenosti mezi organismy. Volba vhodné metody podle druhu organismu a účelu studie.

2) Stručné opakování statistických pojmů, vztah mezi použitým statistickým testem druhem dat a metodou jejich získání, chyby, druhy chyb, analýza zdrojů chyb pro jednotlivé kroky sledování, velikost tvar a umístění vzorkovací plochy, účinnost použité metody odchytu, sběru pozorování, účinnost post processingu.

3) Metody založené na studiu dílčí plochy (samples, quadrate counts, line transect). Princip metody velikost a tvar vzorkovací plochy, distribuce organismů v prostoru a postup vzorkování (sampling desing), pravidelné, náhodné a shlukovité rozmístění a odpovídající statistická distribuce

4) Metody založené na studiu dílčí plochy, pravidelný, náhodný a stratifikovaný sampling, náhodný a pseudo-náhodný výběr, příklady důsledky, modifikace pro různé velikostní škály spolehlivost odhadu, vliv vzorkovacího schématu na spolehlivost odhadu jednotlivých parametrů, variabilita v čase a prostotu. Geostatistika.

5) Metody založené na vzdálenosti objektů, princip metod, vzdálenost mezi organismy vzdálenost k nejbližšímu organismu. Modifikace těchto technik pro velké plochy ?sparse sampling"

6) Capture re-capture and catch per unit effort methods, change in ratio method. Princip a limitace metod. Metody stanovení relativní početnosti, výhody a limitace.

7) Příklady - bezobratlí v půdě a sedimentu, absolutní metody odhadu početnosti, stanovení velikosti a počtu vzorků case studies, metody odběru vzorků, směsné vzorky, různé metody vybírání nebo separace (tepelná extrakce, flotace aj.), extrakce bezobratlých, metody založené na vypuzení bezobratlých z půdy (chemicky elektrickým proudem atp.).

8) Příklady - bezobratlí v půdě a sedimentu. Metody stanovení početnosti bezobratlých na povrchu půdy, padací pasti pitfall traps, capture re-capture, výletové pasti a další druhy pastí. Limitace, abundace + aktivita a produkce.

9) Příklady - ryby. Přehled metod odhadu početnosti (přímé metody; značkovací metody - (mark recapture methods) ; úlovek na jednotku úsilí (CPUE) a další).

10) Příklady - ryby. Přehled odlovných prostředků. Síťové odlovy - typy sítí, účinnost, selektivita. Odlovy elektrickým proudem.

11) Příklady - ryby. Akustické metody - odhady početnosti echolotem. Možnosti a limitace. Ukázka zpracování echolotových dat.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK