PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Advances in developmental biology - MB151P117E
Anglický název: Advances in developmental biology
Český název: Pokroky ve vývojové biologii
Zajišťuje: Katedra buněčné biologie (31-151)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: 4
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: doc. RNDr. Ing. Vladimír Krylov, Ph.D.
Vyučující: doc. Mgr. Robert Černý, Ph.D.
doc. RNDr. Ing. Vladimír Krylov, Ph.D.
Mgr. Marie Macůrková, Ph.D.
Mgr. Jiří Pergner, Ph.D.
Mgr. Vladimír Soukup, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Nataša Šebková, Ph.D. (20.02.2018)
Cílem kurzu je rozšířit znalosti studentů o vývojově biologických procesech probíraných v rámci bakalářského studia. Stejně významným aspektem je vedení studentů ke kritickému pohledu na publikovaná fakta a jejich schopnost analyticky rozebrat odborný text a jeho obsah prezentovat vědecky orientovanému publiku.
Literatura -
Poslední úprava: RNDr. Nataša Šebková, Ph.D. (20.02.2018)

Kurz je postaven na základě recentních přehledných článků (review) aktuálních primárních vědeckých publikacích a světově uznávaných učebních textech (Gilbert et al., Developmental biology). 

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. RNDr. Ing. Vladimír Krylov, Ph.D. (29.01.2021)

Zápočet bude udělen za zpracování a prezentaci eseje na vybrané téma týkající se současného výzkumu na poli vývojové biologie.  Zkouška je formou online písemného testu obsahujícího 20 otázek (A,B,C nebo D) s jednou správnou odpovědí - dvě otázky na přednášku. Správně zodpovězená otázka je hodnocena 5-ti body. Nejvíce lze tedy získat 100 bodů. 

100 - 90 bodů = 1

89 - 80 bodů = 2
79 - 60 bodů = 3

59 - 0 bodů = 4 (nedostatečně)

 

V případě, že se nebudete moci na test dostavit osobně (pobyt v zahraničí,  COVID, atd), dejte mi, prosím vědět a test budete moci vypracovat vzdálenou formou z vašeho počítače. Budete vyzváni, abyste sdíleli svou pracovní plochu a váš obličej musí být snímán kamerou po celou dobu testu. Pokud bodové hodnocení písemného testu bude méně jak 60 bodů (nedostatečně) pak všechny opravné termíny budou ve formě ústního přezkoušení buď online formou nebo osobně. 

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Nataša Šebková, Ph.D. (12.09.2019)
Od genotypu k fenotypu - změny genové exprese ve vztahu k vývojovým procesů - Jiří Pergner

Změny regulace jednoho genu způsobující velké fenotypické změny (např. mutace v enhancerech; mutace vedoucí k tvorbě silencerů) vs. malé fenotypické změny způsobené změnou exprese velkého množství genů. Zajištění robustnosti transkripční regulace pomocí tzv. shadow enhancerů. Představení nestandardních modelových organizmů využívaných v evo-devo studiích.

Role 3D struktury genomu a “junk DNA” na příkladu vývojových procesů - Jiří Pergner

Aktuální pohled na roli 3D struktury genomu ve vztahu k transkripční regulaci - Topologically associated domains (TADs). Vlastnosti TADs, jejich změny v evoluci a v průběhu ontogeneze. Nekódující RNA regulující genovou expresi.

Genové regulační sítě a jejich vlastnosti - Vladimír Soukup

Genové regulační sítě (GRN) během vývoje, jejich vlastnosti, logika, hierarchie a prostorová a časová souslednost. Komponenty GRN a vztahy mezi nimi, příklady modulů, nódy, jejich zesíťování, inputy a outputy, cis-regulace. GRN během embryonálního vývoje a specifikace buněčných linií na příkladu ježovky.

Genové regulační sítě a vznik nových tělních plánů - Vladimír Soukup

Modifikace GRN a evoluce tělních plánů, evoluční stabilita kernelů a plasticita periferních částí. Evoluce nových znaků modifikací stávající GRN nebo koopcí GRN pro nové funkce. Character identity network a srovnání podobnosti/příbuznosti tělesných znaků.

Časná embryogeneze bezobratlých - Marie Macůrková

nové pohledy na mozaikový a regulační vývoj, ustavení asymetrie, vliv stochastické genové exprese, srovnání časného vývoje zavedených a méně známých modelů bezobratlých

Regulace genové exprese v organogenezi - Marie Macůrková

Signální dráhy regulující vývoj vybraných orgánových soustav, rozdíly a podobnosti mezi různými skupinami živočichů, transkriptomika na úrovni orgánů

Časná embryogeneze obratlovců po vývoj orgánových základů: obecné, srovnávací, a evoluční perspektivy - Robert Černý

Vývoj embryonálních tělních plánů, tělní osy a organizátory, vývojová omezení, princip rekapitulace, fylotyp, molekulární Haeckel, ontogeneze jako pojítko mezi genotypem a fenotypem.

Molekulární, buněčné a vývojové základy obratlovců - Robert Černý

Buňky neurální lišty a plakod jako nová zárodečná vrstva, pluripotence, nové deriváty, tkáně a struktury.
 

Embryonální vývoj končetin u obratlovců - Vladimír Krylov

Vznik končetinového pupene, polarizace vyvíjejících se končetin, role HOX genů a jejich genových produktů včetně podřízených signálních drah. Poruchy při vývoji končetin, evoluční porovnání vývoje končetin napříč obratlovci

Embryonální vývoj orgánových základů u obratlovců - Vladimír Krylov

Embryonální vývoj základů srdce, trávicí a dýchací soustavy, primárních pohlavních orgánů a ledvin. Evoluční srovnání

 

 

Předmět je vyučován za podpory projektu Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho relevance pro potřeby trhu práce, reg.č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002362.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: RNDr. Nataša Šebková, Ph.D. (12.09.2019)

Zvládnout výuku v anglickém jazyce.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK