PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Ekofyziologie živočichů a člověka - MB150P81
Anglický název: Ekophysiology of animals and human
Český název: Ekofyziologie živočichů a člověka
Zajišťuje: Katedra fyziologie (31-152)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019 do 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: Mgr. Petr Telenský, Ph.D.
Atributy: Modul Ekologie a evoluce
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Daniela Horníková, Ph.D. (20.03.2014)
Náplní přednášky je shrnutí aktuálních poznatků o tom, jaké jsou hlavní fyziologické mechanismy, kterými se živé organismy přizpůsobují změnám biotických a abiotických faktorů vnějšího prostředí a jaké jsou adaptační limity u různých organismů včetně člověka.
Zvláštní pozornost bude věnována molekulárně ekologické problematice a jejímu využití pro analýzu genové exprese jako příkladu fenotypického znaku. Uvedené principy pak budou následně použity pro pochopení komplexních systémů jako jsou rozmnožování a populační cykly savců.
Tato přednáška vyžaduje absolvování některé z těchto základních fyziologických přednášek: MB150P07 nebo MB150P26B nebo MB150P37 nebo MB150P60.

Literatura
Poslední úprava: RNDr. Daniela Horníková, Ph.D. (24.03.2019)

Janský, L.: Fyziologie adaptací (Academia Praha, 1979)

Rajchard, J.: Základy ekologické fyziologie živočichů (JU ZF, České Budějovice, 1999)

Vybíral, S.: Vliv vnějších faktorů na živé systémy. Praktická část (Interní učební text, Praha, 2006)

Fregly, M.J., Blatteis, C.M.: Environmental Physiology (Oxford Univ. Press, 1996)

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. Mgr. Pavel Stopka, Ph.D. (04.04.2012)

Zkouška je ústní. Běžně jsou kladeny 3 otázky/okruhy, které pokrývají vyučovaný předmět. Typy otázek jsou představeny na konci každého bloku přednášek.

Sylabus -
Poslední úprava: PUTA (28.05.2004)

Vymezení pojmů a charakteristika oboru. Biosféra, biotické a abiotické faktory prostředí. Stres, adaptace, fyziologická podstata, adaptační limity. Záření, elektromagnetické spektrum. Sluneční záření, světlo, biologické rytmy. Teplo, teplota, bioenergetika. Mechanismy hospodaření s teplem, netřesová termogeneze. Poikilotermní a homoiotermní organismy. Estivace, hibernace, farmakologická podstata. Akustické vlnění, hluk. Adaptace na změny atmosférického a hydrostatického tlaku a obsahu plynných složek atmosféry. Vliv gravitačního pole na živé systémy. Potravní adaptace. Psychosociální faktory. Vliv vnějších faktorů na zdravý a nemocný organismus. Na příkladech vybraných druhů savců budou demonstrovány ekonomické principy v přírodě, tj. teorie her, hustotní závislosti atd. se zřetelem na sociální biologii. Detailní analýza časové struktury chování individua bude využita pro pochopení "ceny" individuálních a sociálních aktivit.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK