PředmětyPředměty(verze: 916)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Fyziologie člověka - MB150P60
Anglický název: Human Physiology
Český název: Fyziologie člověka
Zajišťuje: Katedra fyziologie (31-152)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Z+Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 1 [týdny]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: RNDr. Daniela Horníková, Ph.D.
doc. RNDr. Stanislav Vybíral, CSc.
Vyučující: doc. RNDr. Zdeňka Bendová, Ph.D.
RNDr. Barbara Elsnicová, Ph.D.
Mgr. Eva Filipovská
Mgr. František Galatík
RNDr. Daniela Horníková, Ph.D.
doc. RNDr. Stanislav Vybíral, CSc.
doc. RNDr. Jitka Žurmanová, Ph.D.
Neslučitelnost : MB150C26C, MB150C31
Je neslučitelnost pro: MB150C31, MB150C26C
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Daniela Horníková, Ph.D. (28.10.2019)
Kurz je zaměřen na získání nezbytných informací z fyziologie člověka. Jsou zohledněny základní aspekty všeobecné a srovnávací fyziologie. Přednáška přináší základní informace o fyziologické, ale i biochemické podstatě životních dějů na buněčné, orgánové a organismické úrovni včetně základních klinických aspektů. Přednáška je doplněna praktickým cvičením, které zahrnuje úlohy týkající se základních fyziologických systémů tj. nervového, kardiovaskulárního, vylučovacího, dýchacího; dále měření energetického metabolismu organismů a modulace svalové kontrakce.
Literatura
Poslední úprava: RNDr. Daniela Horníková, Ph.D. (28.10.2019)

LANGMEIER, Miloš. Základy lékařské fyziologie. 1. vyd. Praha: Grada, 2009, 320 s. ISBN 978-80-247-2526-0.

SILBERNAGL, Stefan a Agamemnon DESPOPOULOS. Atlas fyziologie člověka. Vyd. 3. české. Praha: Grada, 2004, 53, 435 s. ISBN 80-247-0630-x.

ROKYTA, Richard. Fyziologie: pro bakalářská studia v medicíně, přírodovědných a tělovýchovných oborech. 1. vyd. Praha: ISV, 2000, 359 s. ISBN 80-85866-45-5.

POKORNÝ, Jaroslav. Přehled fyziologie člověka. 3., přeprac. vyd. Praha: Karolinum, 2001, 166 s. ISBN 80-246-0228-8.

POKORNÝ, Jaroslav. Přehled fyziologie člověka. 3., přeprac. vyd. Praha: Karolinum, 2002, 255 s. ISBN 80-246-0229-6.

NOVOTNÝ, Ivan a Michal HRUŠKA. Biologie člověka: [pro gymnázia]. 4., rozš. a upr. vyd. Praha: Fortuna, 2010, 239 s. ISBN 978-80-7373-007-9.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Daniela Horníková, Ph.D. (28.10.2019)

Zápočet se uděluje na základě 100% docházky a předložení náležitých protokolů. Předmět je ukončen písemným testem a ústní zkouškou.

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Daniela Horníková, Ph.D. (29.05.2013)

Chemické složení savčího organismu, regulační principy řízení fyziologických funkcí, zpětná vazba, homeostáza-udržování stálého vnitřního prostředí organismu.

Funkční morfologie buňky savců a člověka, plasmatická membrána, buněčné organely, jádro buněčné a genetický kód.

Nervový systém, stavba neuronů, signály nervové soustavy, elektrická aktivita neuronů, membránový potenciál, synapse, neurotransmitery, adrenergní a cholinergní přenos.

Svaly, mechanismus svalové kontrakce, nervosvalové spojení, srdeční a hladký sval, nervové řízení svalové činnosti.

Centrální nervová soustava, struktura a organizace mozku a míchy, hlavové a spinální nervy.

Autonomní nervový systém, adrenergní a cholinergní synaptický přenos, řízení činnosti vnitřních orgánů.

Fyziologie smyslů, smyslové receptory, dotykové kožní receptory, hmat, chuť a čich, sluch, stavba a funkce vestibulárního aparátu, zrak.

Endokrinní systém, endokrinní, parakrinní a autokrinní hormonální regulace, sekrece hormonů, hormonální přenos signálů, hypofýza, nadledviny, štítná žláza, příštítná tělíska, pankreas.

Krevní oběh a srdeční činnost, funkce jednotlivých částí oběhového systému, cévní systém, lymfatický systém, minutový oběh srdeční, krevní tlak, regulace srdeční činnosti, elektrická aktivita srdce, EKG.

Tělní tekutiny, krev a její složení, imunitní systém, specifická a nespecifická imunita, činnost B a T lymfocytů, aktivní a pasivní imunita.

Fyziologie dýchání, fyzikální aspekty ventilace, výměna plynů v plicích, řízení dýchání, transport O2 a CO2, dýchání a udržování acido-bazické rovnováhy v krvi.

Osmoregulace a exkrece, stavba a funkce ledviny, glomerulární filtrace a tubulární procesy, úloha ledvin při udržování stálého iontového složení a acidobazické rovnováhy v krvi.

Trávení a vstřebávání, funkční anatomie zažívací soustavy, intestinální kontrakce a motilita, trávení a zažívání živin, absorpce vody a elektrolytů, játra, pankreas, nervová a endokrinní regulace, výživa a metabolismus.

Rozmnožování, reprodukční systémy, menstruační cyklus, oplození, fyziologie těhotenství.

Organismus a prostředí, termoregulace, mechanismy adaptace.

Praktická cvičení

1- V rámci úloh týkajících se kardiovaskulárního systému se provádějí praktická měření a vyhodnocování klidového i zátěžového EKG a dalších srdečních parametrů. S použitím moderního přístrojového vybavení jsou také sledovány změny krevního tlaku a pulzu, dechové frekvence a objemu za různých fyziologických situací a stanovuje se celková fyzická kondice organismu.

2- Úloha zaměřená na metabolismus ledvin seznamuje s použitím metabolické komory pro laboratorního potkana a měřením významných fyziologických parametrů činnosti ledvin (glomerulární filtrace, resorpce, exkrece a clearence). Pomocí biochemických enzymatických analýz a kolorimetrických metod s využitím speciálních kitů jsou prováděna stanovení metabolitů. Součástí práce je příprava a zpracování vzorků séra a moči, včetně využití centrifugačních technik.

3- Měření statických i dynamických plicních parametrů pomocí moderního respirometrického vybavení umožňuje stanovit skutečné a teoretické hodnoty u člověka. Spirometrie je využívána k provedení zátěžového testu u studentů pomocí analýzy dýchacích plynů s použitím standardizovaných kalibračních plynů. Měření energetického obratu nepřímou kalorimetrií se též provádí u vybraných druhů živočichů (králík, potkan, žába, myš).

4- Úloha věnující se nervové soustavě je rozdělena na 3 části: mentální testy, smyslové testy a reakční testy. Teoretický úvod je věnován zopakování termínů z elektrofyziologie.

5- Využití simulačního fyziologického programu (Virtual Physiology) k rozvoji znalostí fyziologických i molekulárních mechanismů modulace svalové kontrakce s důrazem na kvantitativní hodnocení sledovaných parametrů.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK