PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Molekulární imunologie - MB150P15A
Anglický název: Molecular Immunology
Český název: Molekulární imunologie
Zajišťuje: Katedra buněčné biologie (31-151)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Z [HT]
letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: 25
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Vysvětlení: * zimní i letní semestr: středa ve Viničné 7, B311 od 16,30 / Další organizace přes Moodle kurz (e-learning) - odkaz vpravo
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: RNDr. Karel Drbal, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Karel Drbal, Ph.D.
Anotace -
Pokročilý 2-semestrální přednáškový kurs je zaměřen na prohloubení znalostí o molekulárních mechanismech vybraných imunitních dějů, jejichž základy byly probrány v základní přednášce Imunologie, kterou musí studenti povinně absolvovat v předchozím ročníku včetně zkoušky (Immunology - MB150P14E: Drbal, Černý; alternativou je česká verze Imunologie - MB150P14B: Hořejší, Brdička). Dále prosím ty studenty, kteří neabsolvovali praktika (Imunologie - praktická cvičení), aby tak učinili hned v prvním semestru magisterského studia.
Absolvování základního kurzu Imunologie MB150P14B/MB150P14E nelze oficiálně vyžadovat, protože pro magisterské studium nemůžeme dávat prerekvizity z bakalářského studia. Tím by se diskriminovali ti, kdo přichází po bakalářském studiu z jiných fakult. Těmto studentům doporučuji absolvovat předmět MB150P14E v angličtině v 1. ročníku magisterského studia. Plně doporučuji též absolvování nového kurzu MB151P103E: Immunology - a systems biology view v angličtině v předchozím letním semestru.
Nebudeme spolu proto opakovat celou základní imunologii, ale spíše detailně provazovat funkce vybraných molekul imunitního systému s buňkami a fyziologickými/patologickými stavy imunitně-relevantních lidských onemocnění.

Určeno pro:
- studenty 1. a 2. NMgr. ročníku oboru Imunologie,
- postgraduální (Ph.D.) studenty, včetně lékařských oborů,
- bakalářské studenty, kteří si chtějí vybrat Imunologii jako obor navazujícího Mgr. studia (až po absolvování základní přednášky Imunologie).

V zimním semestru budeme probírat následující témata:
1/ úvod do metodiky: základní principy současných metod používaných v molekulární imunologii
2/ stavební kameny imunitního systému: molekulární mechanismy vzniku a funkce receptorů přirozené imunity, imunoreceptorů a MHC proteinů, NK receptorů.

V letním semestru se potom zaměříme na složitější systémy:
3/ koreceptory, cytokiny/chemokiny a jejich příslušné receptory a další páry ligand/receptor; důležité signalizační dráhy a související transkripční programy, jejich souhru na buněčné úrovni
4/ systémový pohled na molekulární úroveň imunitních dějů a jejich příčinné souvislosti s lidskými chorobami: funkční genomika, interaktom, metabolom, doménové a motivové uspořádání interagujících molekulárních partnerů.

Poslední úprava: Drbal Karel, RNDr., Ph.D. (23.09.2019)
Literatura

Obecné imunologické učebnice:
- Murphy K.: Janeway's Immunobiology (Immunobiology: The Immune System (Janeway)), 8th Edition, Garland Science Publishing 2011, 888 pages, ISBN-13: 978-0815342434
5. vydání je přístupné k vyhledávání na NCBI: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/bv.fcgi?rid=imm.TOC&depth=2
- A. K. Abbas, A. H. Lichtman, S. Pillai: Cellular and Molecular Immunology, 8th Edition, Saunders 2012, 560 pages, ISBN-13: 978-0323222754
http://books.google.cz/books?id=qtJY05rIUKQC
- T. J. Kindt, R. A. Goldsby, B. A. Osborne: Kuby Immunology, 7th Edition, W.H. Freeman, 2013, 574 pages, ISBN-13: 978-1429219198

Metodické učebnice:
- W. Luttman, K. Bratke, M. Kupper, D. Myrtek: Immunology (The Experimenter), 1st Edition, Academic Press Inc, 2006, 264 pages ISBN-13: 978-0120885442
http://books.google.cz/books?id=nHmCmG7koSkC

Základy, které musíte znát před zapsáním tohoto předmětu:
- Hořejší V., Bartůňková J., Brdlička T., Špíšek R.: Základy imunologie, 5. vydání, 330 str.,Triton 2013, ISBN-13: 978-80-7387-713-2
TATO KNIHA SLOUŽÍ JAKO POUZE ZÁKLADNÍ INFORMAČNÍ ZDROJ, KTERÝ MUSÍTE ZNÁT Z PŘEDNÁŠKY IMUNOLOGIE V PŘEDCHOZÍM ROČNÍKU!
PŘI ABSOLVOVÁNÍ ANGLICKÉ VERZE PŘEDMĚTU IMMUNOLOGY TUTO UČEBNICI NEVYŽADUJI, ALE MUSÍTE MÍT PŘEČTENOU UČEBNICI:
- L. Sompayrac: How the Immune System Works, 5th Edition, John Wiley & Sons, 2015, 160 pages, ISBN-13: 978-1118997772 http://books.google.cz/books?id=oRsGFRKypn4C

Poslední úprava: Drbal Karel, RNDr., Ph.D. (23.09.2019)
Požadavky ke zkoušce

ZÁPOČET:

Zápočet se uděluje na základě 6 POVINNÝCH ZÁPOČTOVÝCH TESTŮ v každém semestru, celkově 12 testů, které budou probíhat během výuky. Jedná se o průběžné testování vašich znalostí v průběhu celého roku.

Test provedete v Moodlu vždy 8 minut uprostřed a na konci každého měsíčního bloku čtyř přednášek. Tyto průběžné testy slouží jako kontrola pochopení aktuálního tématu a Vaší celoroční přípravy.
Pro připuštění ke zkoušce je nezbytné, aby student dosáhl celkem 40 bodů s tím, že v každém testu musí dosáhnout alespoň 25 % bodů. Jeden nejhorší test se v každém semestru nakonec škrtá. To znamená, že můžete vynechat celkem dva libovolné testy.
V případě neúspěchu máte druhou možnost absolvovat celý test ještě jednou vcelku, a to při posledním termínu testu, ovšem nyní již s minimálním dosaženým limitem 50 bodů, který se vám ke zkoušce následně započítává pouhou polovinou dosaženého bodového zisku.

Celkem můžete pro zkoušku získat až 10 x 8 bodů = 80 bodů. Tyto se vám připočtou k bodovému zisku zkoušky.

Dále je povinnou součástí zápočtu krátký text na Wikipedii během zimního semestru - viz níže.

 

ZKOUŠKA:

Vlastní zkouška je hodnocená bodově, skládá se ze 2 částí a její výsledek obdržíte do konce zkouškového období letního semestru (konec září):

1. část domácí: 2 KOMPILACE PRO WIKIPEDII s tématem Molekulární imunologie - termín odevzdání alespoň 1 týden před vlastní zkouškou (max. 20 bodů):

 • první Wiki heslo není bodované (studenti se seznámí s tvorbou textu v délce ca 900 znaků) a je podmínkou zápočtu v zimním semetru s termínem do 31.1.
 • druhé Wiki heslo je již povinnou součástí zkoušky v letním semestru a jeho odevzdání na Wikipedii přes https://outreachdashboard.wmflabs.org/, časově musí odevzdání předcházet vlastní zkoušce.
  Jedná se o kompilační encyklopedické heslo na téma, které bylo v rámci přednášky pouze okrajově nastíněno během přednášky a student mu chce porozumět v detailu během přípravy na zkoušku. Student si proto sám vybere téma, které ho zajímá.
  Každé vybrané téma poté student vypracuje samostatně přímo na Wikipedii v rozsahu 1 normostrany textu s citacemi ~ 1800 znaků, bude obodováno 0-40-ti body za věcnou správnost a správný výběr a citování zdrojů. Je nutné založení osobního účtu na Wikipedii a přihlášení do aplikace Outreachdashboard pro výběr a dokumentaci témat. Její přesná adresa bude zveřejněná v kurzu na Moodlu.
 • Doporučuji heslo nejprve doplnit minimálně v délce 1800 znaků v angličtině včetně zdrojů (nové reference) a teprve potom tuto část přeložít do češtiny se zkráceným překladem zbytku hesla.
 • Nelze pouze přeložit anglické heslo do češtiny.

2. část prezenčně ve škole: PÍSEMNÝ "MULTIPLE CHOICE" TEST (max. 200 bodů):

 • Tento test se skládá z 20 otázek (-2 - 5 body za každou otázku = max. 100 bodů) a výběru 2 ze 4 komplexních logických témat zpracovaných vždy jako příprava k ústní části zkoušky, která proběhne ihned po ukončení testu (2x 0-50 bodů = max. 100 bodů). Celkově tedy může student získat za zkoušku až 200 bodů. Časově je písemný test omezený 60 minutami čistého času.

Neuspěje-li student 2x v této části zkoušky, bude prozkoušen ústně ve třetím opravném zkušebním termínu.

Po přičtení bodového zisku ze zápočtových testů (80 b.) a hesla pro Wikipedii (20 b.) je celkový možný bodový součet za zkoušku 300 bodů.

Celkové hodnocení je na škále:

 • 1: ≥ 250 bodů (~83 %)
 • 2: ≥ 200 bodů (~67 %)
 • 3: ≥ 150 bodů (~50 %)
Poslední úprava: Drbal Karel, RNDr., Ph.D. (31.08.2023)
Sylabus -

PŘEDNÁŠKY ZIMNÍHO SEMESTRU:
1. Vstupní test a úvod
2. Metody molekulární imunologie
3. Receptory přirozené imunity rozeznávají vetřelce v našich tělech = PAMP, DAMP, teorie nebezpečí
4. Pattern-recognition receptory (TLR, RLR, NLR, CLR), inflamazom
5. Receptory NK buněk & NKT buněk a jejich vývoj
6. Funkce MHC proteinů - klasické a neklasické
7. Diverzita TCR a BCR
8. Příprava k vypracování hesla na Wikipedii

PŘEDNÁŠKY LETNÍHO SEMESTRU:
9. Mechanismy signalizace přes imunoreceptory
10. Aktivace T a B lymfocytů - role kostimulačních receptorů
11. Polarizace and migrace: cytokiny, chemokiny - jejich receptory a signalizace
12. Další důležité receptory: adhezivní molekuly, Fc receptory a komplementové receptory
13. Signalizační sítě imunitních buněk a interakční domény proteinů: posttranslační modifikace, interaktom, systémová biologie
14. Biomarkery lidských onemocnění se vztahem k imunitnímu systému
15. Tkáňově specifické imunitní mechanismy
16. Všechno, co jste kdy chtěli vědet o imunitním systému

Další témata:
•Charakteristické molekuly leukocytárních subpopulací
•Principy moderních imunologických, molekulárně biologických a biochemických metod
•Epigenetická regulace funkcí imunitních buněk
•Bioterapeutika a "biosimilars" / "biobetters"
•Souvislosti mezi strukturou a funkcí molekul
•Design experimentu

Přednáška je shrnuta v dostupných prezentacích (pdf), ovšem tyto jsou jen připomenutím faktů o kterých se v přednášce mluví. Pro úplné pochopení látky je nutná přítomnost na přednáškách.
OPAKUJI: samozřejmým předpokladem je znalost základů, tedy toho, co se probíralo v základní přednášce "Imunologie" v zimním semestru předchozího ročníku.

Poslední úprava: Drbal Karel, RNDr., Ph.D. (03.10.2015)
Vstupní požadavky

Základy imunologie byly probrány v základní přednášce Imunologie, kterou musí studenti povinně absolvovat v předchozím ročníku včetně zkoušky (Immunology/MB150P14E: Drbal, Černý nebo Imunologie/MB150P14B: Hořejší, Brdička, Štěpánek).
Absolvování základního kurzu Imunologie MB150P14B ovšem nelze oficiálně vyžadovat, protože pro magisterské studium nemůžeme dávat prerekvizity z bakalářského studia. Tím by se diskriminovali ti, kdo přichází po bakalářském studiu z jiných fakult. Těmto studentům doporučuji absolvovat předmět MB150P14E v angličtině v 1. ročníku magisterského studia a posunout si předmět Molekulární imunologie do 2. ročníku magisterského studia.

Dále doporučuji absolvování předmětu Immunology - a systems biology view/MB151P103Ev letním semestru předchozího ročníku, který je nově zařazený do výuky v angličtině.

Poslední úprava: Drbal Karel, RNDr., Ph.D. (23.09.2019)
Požadavky k zápisu

Před úvodní lekcí si udělejte doma vstupní test, který má za cíl zkontrolovat vaše současné znalosti imunologie a dá vám doporučení, zda je vhodné absolvovat předmět Molekulární imunologie v tomto nebo až v příštím roce. Jeho provedení je podmínkou pro následnou účast v kurzu.

Tento test se skládá z 20 "multiple choice" otázek, kde jsou odpovědi hodnoceny na škále -2 až 5 bodů. Z celkového počtu 100 bodů je plně dostačující počet bodů pro vstup do předmětu > 40 bodů. Individuálně spolu probereme Vaše možnosti při dosažení méně než 40 bodů.

Jedná se pouze o kontrolní test vašich znalostí při vstupu do předmětu, a to tak, abyste se mohli kvalifikovaně rozhodnout:
- >80 bodů: můžete rovnou ke zkoušce
- 60-80 bodů: vaše znalosti  plně postačují pro absolvování předmětu
- 40-60 bodů: jste schopni si rychle znalosti doplnit
- <40 bodů: bude lepší variantou absolvovat základní kurz Imunologie (MB150P14B), lépe v jeho anglické verzi (MB150P14E), a to buď paralelně v jednom semestru s tímto předmětem nebo postupně ve následujících 2 letech Vašeho magisterského studia.

Pamatujte, že důležitý je hlavně pokrok, který učiníte během 2 semestrů Molekulární imunologie a k tomu také budu na konci letního semestru přihlížet.

Během druhé hodiny si následně správné odpovědi vysvětlíme.

Poslední úprava: Drbal Karel, RNDr., Ph.D. (19.09.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK