PředmětyPředměty(verze: 875)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Molekulární imunologie - MB150P15A
Anglický název: Molecular Immunology
Český název: Molekulární imunologie
Zajišťuje: Katedra buněčné biologie (31-151)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Z [hodiny/týden]
letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 70
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Vysvětlení: * zimní i letní semestr: středa ve Viničné 7, B2 od 16,30 / Další organizace přes Moodle kurz (e-learning) - odkaz vpravo
Garant: RNDr. Karel Drbal, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Karel Drbal, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Karel Drbal, Ph.D. (23.09.2019)
Pokročilý 2-semestrální přednáškový kurs je zaměřen na prohloubení znalostí o molekulárních mechanismech vybraných imunitních dějů, jejichž základy byly probrány v základní přednášce Imunologie, kterou musí studenti povinně absolvovat v předchozím ročníku včetně zkoušky (Immunology - MB150P14E: Drbal, Černý; alternativou je česká verze Imunologie - MB150P14B: Hořejší, Brdička). Dále prosím ty studenty, kteří neabsolvovali praktika (Imunologie - praktická cvičení), aby tak učinili hned v prvním semestru magisterského studia.
Absolvování základního kurzu Imunologie MB150P14B/MB150P14E nelze oficiálně vyžadovat, protože pro magisterské studium nemůžeme dávat prerekvizity z bakalářského studia. Tím by se diskriminovali ti, kdo přichází po bakalářském studiu z jiných fakult. Těmto studentům doporučuji absolvovat předmět MB150P14E v angličtině v 1. ročníku magisterského studia. Plně doporučuji též absolvování nového kurzu MB151P103E: Immunology - a systems biology view v angličtině v předchozím letním semestru.
Nebudeme spolu proto opakovat celou základní imunologii, ale spíše detailně provazovat funkce vybraných molekul imunitního systému s buňkami a fyziologickými/patologickými stavy imunitně-relevantních lidských onemocnění.

Určeno pro:
- studenty 1. a 2. NMgr. ročníku oboru Imunologie,
- postgraduální (Ph.D.) studenty, včetně lékařských oborů,
- bakalářské studenty, kteří si chtějí vybrat Imunologii jako obor navazujícího Mgr. studia (až po absolvování základní přednášky Imunologie).

V zimním semestru budeme probírat následující témata:
1/ úvod do metodiky: základní principy současných metod používaných v molekulární imunologii
2/ stavební kameny imunitního systému: molekulární mechanismy vzniku a funkce receptorů přirozené imunity, imunoreceptorů a MHC proteinů, NK receptorů.

V letním semestru se potom zaměříme na složitější systémy:
3/ koreceptory, cytokiny/chemokiny a jejich příslušné receptory a další páry ligand/receptor; důležité signalizační dráhy a související transkripční programy, jejich souhru na buněčné úrovni
4/ systémový pohled na molekulární úroveň imunitních dějů a jejich příčinné souvislosti s lidskými chorobami: funkční genomika, interaktom, metabolom, doménové a motivové uspořádání interagujících molekulárních partnerů.

Literatura
Poslední úprava: RNDr. Karel Drbal, Ph.D. (23.09.2019)

Obecné imunologické učebnice:
- Murphy K.: Janeway's Immunobiology (Immunobiology: The Immune System (Janeway)), 8th Edition, Garland Science Publishing 2011, 888 pages, ISBN-13: 978-0815342434
5. vydání je přístupné k vyhledávání na NCBI: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/bv.fcgi?rid=imm.TOC&depth=2
- A. K. Abbas, A. H. Lichtman, S. Pillai: Cellular and Molecular Immunology, 8th Edition, Saunders 2012, 560 pages, ISBN-13: 978-0323222754
http://books.google.cz/books?id=qtJY05rIUKQC
- T. J. Kindt, R. A. Goldsby, B. A. Osborne: Kuby Immunology, 7th Edition, W.H. Freeman, 2013, 574 pages, ISBN-13: 978-1429219198

Metodické učebnice:
- W. Luttman, K. Bratke, M. Kupper, D. Myrtek: Immunology (The Experimenter), 1st Edition, Academic Press Inc, 2006, 264 pages ISBN-13: 978-0120885442
http://books.google.cz/books?id=nHmCmG7koSkC

Základy, které musíte znát před zapsáním tohoto předmětu:
- Hořejší V., Bartůňková J., Brdlička T., Špíšek R.: Základy imunologie, 5. vydání, 330 str.,Triton 2013, ISBN-13: 978-80-7387-713-2
TATO KNIHA SLOUŽÍ JAKO POUZE ZÁKLADNÍ INFORMAČNÍ ZDROJ, KTERÝ MUSÍTE ZNÁT Z PŘEDNÁŠKY IMUNOLOGIE V PŘEDCHOZÍM ROČNÍKU!
PŘI ABSOLVOVÁNÍ ANGLICKÉ VERZE PŘEDMĚTU IMMUNOLOGY TUTO UČEBNICI NEVYŽADUJI, ALE MUSÍTE MÍT PŘEČTENOU UČEBNICI:
- L. Sompayrac: How the Immune System Works, 5th Edition, John Wiley & Sons, 2015, 160 pages, ISBN-13: 978-1118997772 http://books.google.cz/books?id=oRsGFRKypn4C

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Karel Drbal, Ph.D. (24.09.2019)

Zápočet se uděluje na základě 3 povinných testů v každém semestru, celkově 6 testů, které budou probíhat během výuky. Test provedete v Moodlu vždy 10 minut na konci každého měsíčního bloku čtyř přednášek. Tyto průběžné testy slouží jako kontrola vaší celoroční přípravy. Celkem můžete získat až 5 x 20 bodů = 100 bodů. Tyto se vám připočtou k bodovému zisku zkoušky. Jedná se o průběžné testování vašich znalostí v průběhu celého roku.
Pro připuštění ke zkoušce je nezbytné, aby student dosáhl celkem 50% bodů s tím, že v každém testu musí dosáhnout alespoň 40% bodů. Jeden nejhorší test se škrtá. To znamená, že můžete vynechat jeden libovolný test.
V případě neúspěchu máte druhou možnost absolvovat celý test ještě jednou vcelku, a to při posledním termínu testu, ovšem nyní již s minimálním limitem 75%, který se vám ke zkoušce započítává pouhou polovinou dosaženého bodového zisku.

Dále je povinnou součástí zápočtu krátký text na Wikipedii během zimního semestru - viz níže.

 

Vlastní zkouška je hodnocená bodově a skládá se ze 2 částí:

1. část domácí: 2 KOMPILACE PRO WIKIPEDII s tématem Molekulární imunologie - termín odevzdání alespoň 1 týden před vlastní zkouškou
(max. 50 bodů):

 • první Wiki heslo není bodované (studenti se seznámí s tvorbou textu v délce ca 3000 bytů) a je podmínkou zápočtu v zimním semetru s termínem do 31.1.
 • druhé Wiki heslo je již povinnou součástí zkoušky v letním semestru a jeho odevzdání na Wikipedii přes https://outreachdashboard.wmflabs.org/ musí předcházet vlastní zkoušce.
  Jedná se o kompilační encyklopedické heslo na téma, které bylo v rámci přednášky pouze okrajově nastíněno během přednášky a student mu chce porozumět v detailu během přípravy na zkoušku. Student si proto sám vybere téma, které ho zajímá.
  Každé vybrané téma poté student vypracuje samostatně přímo na Wikipedii v rozsahu 1 strany textu s citacemi ~ 5000 bytů, bude obodováno 0-50-ti body za věcnou správnost a správný výběr a citování zdrojů. Je nutné založení osobního účtu na Wikipedii a přihlášení do aplikace Outreachdashboard pro výběr a dokumentaci témat. Její přesná adresa bude zveřejněná v kurzu na Moodlu.
 • Doporučuji heslo nejprve doplnit v délce 5000 bytů v angličtině včetně zdrojů (nové reference) a teprve potom jej přeložít do češtiny.

2. část ve škole: PÍSEMNÝ "MULTIPLE CHOICE" TEST
(max. 150 bodů):

 • Tento test se skládá z 20 otázek (-2 - 5 body za každou otázku = max. 100 bodů) a výběru 2 ze 4 komplexních logických témat zpracovaných vždy volným textem na 1 A4 stranu (2x 0-25 bodů = max. 50 bodů). Celkově tedy může student získat až 150 bodů. Časově je písemný test omezený 90 minutami čistého času.

Neuspěje-li student 2x v této části zkoušky, bude prozkoušen ústně ve třetím opravném zkušebním termínu.

Celkový možný bodový součet za zkoušku je 300 bodů. Hodnocení je na škále:

 • 1: ≥ 240 bodů
 • 2: ≥ 195 bodů
 • 3: ≥ 150 bodů
Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Karel Drbal, Ph.D. (03.10.2015)

PŘEDNÁŠKY ZIMNÍHO SEMESTRU:
1. Vstupní test a úvod
2. Metody molekulární imunologie
3. Receptory přirozené imunity rozeznávají vetřelce v našich tělech = PAMP, DAMP, teorie nebezpečí
4. Pattern-recognition receptory (TLR, RLR, NLR, CLR), inflamazom
5. Receptory NK buněk & NKT buněk a jejich vývoj
6. Funkce MHC proteinů - klasické a neklasické
7. Diverzita TCR a BCR
8. Příprava k vypracování hesla na Wikipedii

PŘEDNÁŠKY LETNÍHO SEMESTRU:
9. Mechanismy signalizace přes imunoreceptory
10. Aktivace T a B lymfocytů - role kostimulačních receptorů
11. Polarizace and migrace: cytokiny, chemokiny - jejich receptory a signalizace
12. Další důležité receptory: adhezivní molekuly, Fc receptory a komplementové receptory
13. Signalizační sítě imunitních buněk a interakční domény proteinů: posttranslační modifikace, interaktom, systémová biologie
14. Biomarkery lidských onemocnění se vztahem k imunitnímu systému
15. Tkáňově specifické imunitní mechanismy
16. Všechno, co jste kdy chtěli vědet o imunitním systému

Další témata:
•Charakteristické molekuly leukocytárních subpopulací
•Principy moderních imunologických, molekulárně biologických a biochemických metod
•Epigenetická regulace funkcí imunitních buněk
•Bioterapeutika a "biosimilars" / "biobetters"
•Souvislosti mezi strukturou a funkcí molekul
•Design experimentu

Přednáška je shrnuta v dostupných prezentacích (pdf), ovšem tyto jsou jen připomenutím faktů o kterých se v přednášce mluví. Pro úplné pochopení látky je nutná přítomnost na přednáškách.
OPAKUJI: samozřejmým předpokladem je znalost základů, tedy toho, co se probíralo v základní přednášce "Imunologie" v zimním semestru předchozího ročníku.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: RNDr. Karel Drbal, Ph.D. (23.09.2019)

Základy imunologie byly probrány v základní přednášce Imunologie, kterou musí studenti povinně absolvovat v předchozím ročníku včetně zkoušky (Immunology/MB150P14E: Drbal, Černý nebo Imunologie/MB150P14B: Hořejší, Brdička, Štěpánek).
Absolvování základního kurzu Imunologie MB150P14B ovšem nelze oficiálně vyžadovat, protože pro magisterské studium nemůžeme dávat prerekvizity z bakalářského studia. Tím by se diskriminovali ti, kdo přichází po bakalářském studiu z jiných fakult. Těmto studentům doporučuji absolvovat předmět MB150P14E v angličtině v 1. ročníku magisterského studia a posunout si předmět Molekulární imunologie do 2. ročníku magisterského studia.

Dále doporučuji absolvování předmětu Immunology - a systems biology view/MB151P103Ev letním semestru předchozího ročníku, který je nově zařazený do výuky v angličtině.

Požadavky k zápisu
Poslední úprava: RNDr. Karel Drbal, Ph.D. (23.09.2019)

Před úvodní lekcí proběhne vstupní test, který zkontroluje vaše současné znalosti imunologie a dá vám doporuční zda je vhodné absolvovat předmět Molekulární imunologie v tomto nebo příštím roce.

Jedná se o stejný způsob testování, který vás čeká na konci ročníku. Test se skládá z 23 multiple choice otázek, kde jsou odpovědi hodnoceny na škále -2 až 5 bodů. Z celkového počtu 115 bodů je dostačující počet bodů pro vstup do předmětu - ca 50 bodů.

Jedná se o kontrolní test vašich znalostí při vstupu do předmětu, a to tak abyste se mohli kvalifikovaně rozhodnout zda (v tomto pořadí):
- vaše znalosti postačují pro absolvování předmětu (>70)
- jste schopni si je rychle doplnit nebo (>50)
- bude lepší variantou absolvovat základí kurz Imunologie (paralelně  v jednom semestru nebo postupně v následujících 2 letech magisterského studia) (>30)
Pamatujte, že důležitý je pokrok, který učiníte během 2 semestrů Molekulární imunologie a tento bude na konci letního semestru také hodnocen.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK