PředmětyPředměty(verze: 867)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Růst a vývoj rostlin - MB130P78
Anglický název: Plant growth a development
Český název: Růst a vývoj rostlin
Zajišťuje: Katedra experimentální biologie rostlin (31-130)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: 5
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Další informace: http://www.rustavyvoj.cz
Garant: doc. RNDr. David Honys, Ph.D.
Vyučující: doc. RNDr. David Honys, Ph.D.
RNDr. Jan Petrášek, Ph.D.
Neslučitelnost : MB130P20, MB130P72
K//Je korekvizitou pro: MB130C78
Anotace
Poslední úprava: doc. RNDr. David Honys, Ph.D. (08.03.2019)
Kurs sleduje dynamiku vývoje rostlinného těla v čase na různých úrovních, od klasické morfogeneze až po moderní molekulární přístupy, a to i v evolučním kontextu. Budeme se věnovat obecným zákonitostem i specifickým aspektům vývojové biologie rostlin a mechanismům, jevům a procesům, jež tuto vývojovou dynamiku kontrolují a řídí. Mezi ně patří zejména plasticita rostlinného těla, jeho neukončený růst, aktivita meristémů, působení fytohormonů, neustálá interakce s vnějším prostředím a na buněčné úrovni genetická kontrola, buněčná signalizace, vývojová plasticita, buněčná polarita a diferenciace.
V neposlední řadě se podíváme do fascinujícího světa reprodukční biologie, na střídání generací, vývoj generativních orgánů až po unikátní dvojité oplození a embryogenezi.
Další informace:http://www.rustavyvoj.cz
Literatura -
Poslední úprava: doc. RNDr. David Honys, Ph.D. (08.03.2019)

Scott F. Gilbert, Developmental Biology, 8th edition (online textbook)
Quentin Cronk; Richard Bateman; Julie A Hawkins, Developmental Genetics and Plant Evolution, CRC Press 2002.
Esra Galun, Plant Patterning: Structural and Molecular Genetic Aspects, World Scientific Publishing Company 2007.
Esra Galun, Phytohormones and Patterning: The Role of Hormones in Plant Architecture,World Scientific Publishing Company, 2010.
Ottoline Leyser, Stephen Day: Mechanisms in Plant Development, Wiley-Blackwell, 2002.
Taiz, Lincoln; Zeiger, Eduardo, Plant Physiology. Redwood City, Calif.: Benjamin/Cummings, 4th ed. Sunderland, Mass: Sinauer Associates, 2006.
Bruce Alberts, Alexander Johnson, Julian Lewis, Martin Raff, Keith Roberts, Peter Walter: Molecular Biology of the Cell, Garland Science, 2002.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. David Honys, Ph.D. (08.03.2019)

Písemná zkouška formou testu.

Sylabus
Poslední úprava: doc. RNDr. David Honys, Ph.D. (08.03.2019)

1.VÝVOJOVÁ BIOLOGIE. Základní pojmy a aspekty vývojové biologie rostlin a živočichů. Rostlinná specifika. Buněčné dělení a buněčný růst. Fenomén buněčné stěny. Diferenciace. Totipotence.
2.MOLEKULÁRNÍ ZÁKLADY GENOVÉ EXPRESE. Regulace transkripce a translace. Exprese strukturních genů, syntéza a degradace regulačních bílkovin.
3.BUNĚČNÝ CYKLUS A JEHO REGULACE. Signály, receptory, vnitrobuněčná a mezibuněčná komunikace. Cytoskelet.
4.FYTOHORMONY. Biosyntéza, přenos signálu a inaktivace jednotlivých hormonů. Fyziologické účinky hormonů.
5.RODOZMĚNA. Význam střídání pohlavní generace (gametofyt) s generací nepohlavní (sporofyt). Základy ontogeneze.
6.EMBRYOGENEZE. Oplození, vznik zygoty, vývoj proembrya a embrya, suspenzor, endosperm. Rozdíly v embryogenezi nahosemenných a krytosemenných rostlin. Molekulární aspekty embryogeneze, význam studia mutantů. Somatická embryogeneze.
7.RŮST A VÝVOJ ROSTLIN - VEGETATIVNÍ FÁZE. Primární a sekundární vývoj rostlin. Růst a diferenciace buněk a pletiv. Fotomorfogeneze, fototropismus a gravitropismus.
8.RŮST A VÝVOJ ROSTLIN - GENERATIVNÍ FÁZE. Přechod do generativní fáze. Vývoj generativních orgánů. Samčí a samičí gametofyt. Opylení, oplození. Vývoj semen a plodů.
9.NEPOHLAVNÍ ROZMNOŽOVÁNÍ. Vegetativní množení různých druhů rostlin, jeho výhody a úskalí. Apomixie a genetická uniformita.
10.APOPTÓZA A SENESCENCE. Programová smrt buňky a proces stárnutí rostlin.
11.METODICKÉ PŘÍSTUPY STUDIA VÝVOJOVÉ BIOLOGIE. Příklady metod využívaných v rámci studia vývojové biologie.

Popsané okruhy vždy rozsahem neodpovídají jednotlivým přednáškám.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK