PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Biologie orchidejí - MB130P76
Anglický název: Biology of orchids
Český název: Biologie orchidejí
Zajišťuje: Katedra experimentální biologie rostlin (31-130)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:ústní
Rozsah, examinace: letní s.:2/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: 5
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Další informace: http://web.natur.cuni.cz/~ponert/vyuka/prihlaseni.html
Garant: RNDr. Jan Ponert, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Jan Ponert, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: RNDr. Jan Ponert, Ph.D. (11.03.2019)
Anotace
Cílem přednášky bude seznámit posluchače s čeledí vstavačovité tak, aby se v ní dokázali efektivně zorientovat, znali podstatné aspekty její biologie a dokázali je využít k pochopení vztahů v této skupině rostlin. Značná část probírané problematiky zároveň svým významem přesahuje samotné studium orchidejí a měla by rozšířit povědomí posluchačů o méně známé případy z ekologie i fyziologie. Názvy orchidejí by neměly znamenat jen znaky konkrétního taxonu, ale také jeho vztahy s jinými organismy, prostředím a v neposlední řadě též další vybrané zajímavosti spolu s významem pro člověka. Přednáška by též měla přinést představu o rozšíření jednotlivých skupin orchidejí a o taxonech významných pro různé oblasti světa.
Na praktikách bude demonstrována probíraná problematika v rámci exkurzí a laboratorní práce.
Pro optimální zážitek je doporučeno předem absolvovat základní přednášky rostlinné fyziologie, anatomie a ekologie.
Literatura -
Poslední úprava: RNDr. Jan Ponert, Ph.D. (11.03.2019)

Genera Orchidacearum - volumes 1 - 5 (Pridgeon, Cribb, Chase, Rasmussen et al., 1999 - 2009).
Pierre Delforge: Orchids of Europe, North Africa and the Middle East, 3rd edition, 2006.
Conservation Methods for Terrestrial Orchids (Swarts N.G., Dixon K.W., J Ross Publishing 2017).
Mykorhizní symbióza - O soužití hub s kořeny rostlin (M. Gryndler et al., Academia, 2004).
Encyklopedie orchidejí (Z. Ježek, Rebo Productions, 2003).
Orchideje naší přírody (František Procházka, Václav Velísek, Academia, 1983).
Další specializované materiály budou prezentovány na přednáškách.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Jan Ponert, Ph.D. (11.03.2019)

Pro udělení zápočtu je nutná účast na všech třech blocích praktik (laboratorní část, exkurze do sbírky orchidejí a exkurze za orchidejemi v přírodě).
Zkouška je ústní a skládá se ze dvou částí: "poznávačka" a teorie.

Sylabus
Poslední úprava: RNDr. Jan Ponert, Ph.D. (11.03.2019)

Sylabus

Přednáška:

- úvod do světa orchidejí

Základní pojmy, vývojový cyklus orchidejí, orchideoidní mykorhizní symbióza, hlavní apomorfie orchidejí.

- systematika

Členění čeledi Orchidaceae na pět podčeledí a triby dle recentního systému zahrnujícího analýzy DNA (APG, Genera Orchidacearum a novější publikace). Stručný náhled na předchozí systémy orchidejí.
Během výkladu jsou představovány zajímavosti z biologie vybraných orchidejí a specifika jednotlivých skupin. Demonstrace diverzity čeledi a prezentace zástupců všech podčeledí i tribů.

- ekofyziologie

Opylování, redukce listů (sukulence, mykoheterotrofie), mykorhizní symbióza, epiparazitismus, stavba kořenů.
Rozšíření orchidejí na Zemi, hlavní biotopy a uzpůsobení orchidejí ke specifickým podmínkám.

- evoluční historie orchidejí

Něco málo k minulosti orchidejí.

- orchideje a lidé

Využití orchidejí lidmi (vanilka, Gastrodia, salep a další), legislativa ochrany orchidejí (CITES, Bernská úmluva, Natura 2000, vnitrostátní předpisy), fytosanitární opatření.
Kultivace (epifyty a terestrity), rozmnožování orchidejí.

- orchideje ČR

představení všech druhů orchidejí rostoucích na území ČR.


Praktika:

- laboratorní výsev orchidejí in vitro (Viničná 5)

- exkurze do sbírky orchidejí v kultuře (Botanická zahrada hl. m. Prahy)

- exkurze na lokalitu orchidejí v přírodě (půldenní až celodenní poblíž Prahy)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK